Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова Правлiння

 

 

 

Дупляк Вiталiй Дмитрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

27.04.2012

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

"Український головний проектно-розвiдувальний та науково-дослiдний iнститут з мелiоративного i водогосподарського будiвництва"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

01035101

1.4. Місцезнаходження емітента

М.Київ, Соломянський, 03035, м. Київ, Митрополита Василя Липкiвського, 45

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

8-044-248-70-16 8-044-244-04-21

1.6. Електронна поштова адреса емітента

uvp@uvp-kiev.com.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.04.2012

(дата)

 

2.2. Річна інформація опублікована у

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.uvp-kiev.com.ua

в мережі Інтернет

27.04.2012

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

е) інформація про рейтингове агентство

є) інформація про органи управління емітента

X

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

X

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітент

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

г) інформація про похідні цінні папери

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

20. Основні відомості про ФОН

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

24. Правила ФОН

25. Річна фінансова звітність

X

26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

30. Примітки

1. ПАТ "Укрводпроект" не входить до жодного iз будь-яких об'єднань, пiдприємств, тому вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань вiдсутня. 2. У Статутному капiталi Товариства вiдсутня державна частка. Товариство не є монополiстом i не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави. Обiг облiгацiй та акцiй не здiйснювало, тому не пiдлягає до категорiї пiдприємств до яких необхiдно визначати рейтингову оцiнку з залученням рейтингового агентства. Форма "Iнформацiя про рейтингове агентство" не заповнювалася. 3. Товариство за звiтний перiод не здiйснювало, викупу власних акцiй, випуску облiгацiй, дисконтних облiгацiй, процентних, безпроцентних та iнших цiнних паперiв, не зареєстроване на фондовому ринку, в список компанiй, акцiї яких котируються на фондових бiржах не внесене, тому вiдсутня iнформацiя по заповненню форм: Iнформацiя про облiгацiї емiтента; Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом; Iнформацiя про похiднi цiннi папери; Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв вiдсутня. 4. Товариство не займається виробничою дiяльнiстю, яка класифiкується, як переробна, добувна промисловiсть, виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води, тому таблицi "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" у змiстi рiчної iнформацiї вiдсутнi. 5. У зв'язку з вiдсутнiстю боргових цiнних паперiв гарантiй третьої особи не треба, тому форма "Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв" не заповнювалося. 6. Випуску iпотечних облiгацiй Товариство не здiйснювало, тому вiдсутня iнформацiя по заповненню форми "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй". 7. Товариство не здiйснювало випуску iпотечних сертифiкатiв, вiдсутнi iпотечнi активи, вiдповiднi форми та iнформацiя не надаються. 8. Товариство не здiйснювало розмiщення сертифiкатiв ФОН, тому iнформацiя по заповненню форм пов"язаних з випуском та облiком сертифiкатiв, iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня. 9. Рiчна фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв вiдсутня. 10. Випуску цiльових облiгацiй Товариство не здiйснювало, тому форма "Звiт про стан об"єкта нерухомостi" не заповнювалася. 11. Заключення аудитора щодо висновку аудиторської перевiрки фiнансово-господарської перевiрки Товариства знаходиться у формi "Опис бiзнесу"


3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

"Український головний проектно-розвiдувальний та науково-дослiдний iнститут з мелiоративного i водогосподарського будiвництва"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПАТ "Укрводпроект"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

03035

3.1.5. Область, район

М.Київ, Соломянський

3.1.6. Населений пункт

м. Київ

3.1.7. Вулиця, будинок

Митрополита Василя Липкiвського, 45

 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

10731200000001162

3.2.2. Дата державної реєстрації

02.06.1997

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Солом"янська районна в м. Києвi державна адмiнiстрацiя

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

1178788.00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

1178788.00

 

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "БАНК КIПРУ"

3.3.2. МФО банку

320940

3.3.3. Поточний рахунок

26001014601

 

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ "БАНК КIПРУ"

3.3.5. МФО банку

320940

3.3.6. Поточний рахунок

26000014602

 

3.4. Основні види діяльності

74.20.1

Дiяльнiсть у сферi архiтектури; iнженерна та технiчна дiяльнiсть, пов'язана з будiвництвом

73.10.0

Дослiдження та розробки в галузi природничих та технiчних наук

74.20.3

Знiмальнi геодезичнi та гiдрографiчнi роботи

 

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

 

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Виконання спецiальних видiв робiт у проектуваннi та будiвництвi

АА № 356343

06.07.2007

Державний комiтет України з будiвництва та архiтектури

06.07.2012

Опис

Роботи виконувались з дотриманням вимог лiцензiї, порушень не було.

 

Пошук (розвiдка) корисних копалин

АВ № 391169

25.04.2008

Державною геологiчною службою

18.04.2013

Опис

Роботи виконувались з дотриманням вимог лiцензiї, порушень не було.

 

Топографо-геодезичнi та картографiчнi роботи

АВ № 547413

20.07.2010

Державною службою геодезiї, картографiї та кадастру

безстроково

Опис

Роботи виконувались з дотриманням вимог лiцензiї, порушень не було.

 

 

3.8. Інформація про органи управління емітента

Органами управлiння Товариства є: - Загальнi Збори - вищий орган Товариства з повноваженнями згiдно Цивiльного кодексу України, Закону України "Про господарськi товариства" та Статуту Товариства - Наглядова Рада - орган Товариства, який представляє iнтереси акцiонерiв в перiод мiж проведенням загальних Зборiв в межах повноважень, визначених Статутом; - Правлiння - виконавчий орган Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю; - Ревiзiйна комiсiя - орган Товариства, який здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства.

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Регiональне вiддiлення фонда державного майна України по м. Києву (Засновник)

19030825

03001Україна м. Київ бул. Шевченка, 50-Г

0.000000000000

Органiзацiя орендарiв орендного iнституту "Укрводпроект" (Засновник)

22886369

03035Україна м. Київ вул. Урицького, 45

0.000000000000

Закритий взаємний фонд `ПЕРШИЙ` АТ Iнвестицiйної Компанiї `ЄВРОIНВЕСТ` (Учасник)

23754658

37000Україна м. Харкiв вул. О. Яроша. 18а

0.043000000000

ТОВ “Стандарт ”

31954068

01001Україна Київ Верхнiй Вал, 24

0.004430000000

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Фiзичнi особи в кiлькостi 473 акцiонерiв (Учасники)

д/н д/н д/н

99.952600000000

Усього

100.000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу Товариства становить 73 чол. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом становить 5 чол. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) становить 2 чол. Загальний фонд оплати працi за звiтний перiод становить 2512,5 тис.грн., що порiвняно з минулим перiодом збiльшився на 17,9 тис.грн.. Для виконання виробничої програми Товариства емiтент забезпечений кадрами вiдповiдного рiвня квалiфiкацiї. Поповнення кадрiв вiдбувається за рахунок молодих спецiалiстiв Нацiонального унiверситету iнженерiв водного господарства та природокористування та Київського нацiонального унiверситету будiвництва та архiтектури.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Голова Наглядової Ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шпигунов Володимир Володимирович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО № 873067 21.11.2001 Печерським РУГУ МВС України в м.Києвi

6.1.4. Рік народження**

1935

6.1.5. Освіта**

Вища, Український нацiональний унiверситет iнженерiв водного господарства та природокористування, спецiальiнсть гiдромелiорацiя

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

21

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Комплексна розвiдувальна експедицiя № 3 iнституту "Укрводпроект", начальник експедицiї

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки голови Наглядової ради визначаються Статутом Товариства та передбачають здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння, захист прав акцiонерiв Товариства, отримання iнформацiї про дiяльнiсть Товариства, заслуховування звiтiв Правлiння, посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi та визначення перспективних напрямкiв розвитку Товариства. Винагорода за виконання обов'язкiв голови Наглядової ради встановлена штатним розписом Товариства. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. Винагороди в натуральнiй формi не отримувала. За звiтний перiод змiн в складi посадових осiб не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи складає 20 рокiв. Попереднi посади, якi займала посадова особа: iнженер-топограф, начальник топографiчної групи, начальник комплексної розвiдувальної експедицiї iнституту "Укрдiпроводгосп". В iнших органiзацiях не працює.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової Ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Величко Свiтлана Вiталiївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН № 614623 02.02.1997 Старокиївським РУГУ МВС України в м.Києвi

6.1.4. Рік народження**

1976

6.1.5. Освіта**

Вища, Київський нацiональний унiверситет будiвництва i архiтектури

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

5

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Київський нацiональний унiверситет будiвництва i архiтектури, спецiальнiсть - водопостачання, водовiдведення, рацiональне використання, охорона водних ресурсiв, провiдний iнженер

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначаються Статутом Товариства. Винагорода за виконання обов'язкiв члена Наглядової ради встановлена штатним розписом Товариства. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. Винагороди в натуральнiй формi не отримувала. За звiтний перiод змiн в складi посадових осiб не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи складає 4 роки. Попереднi посади, якi займала посадова особа: аспiрант, провiдний iнженер. Працює провiдним iнженером кафедри Київського нацiонального унiверситету будiвництва та архiтектури.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової Ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Губарєва Катерина Федорiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН № 611087 27.11.1997 Залiзничним РУГУ МВС України в м.Києвi

6.1.4. Рік народження**

1950

6.1.5. Освіта**

Вища, Львiвський сiльськогосподарський iнститут, спецiальнiсть землевпорядкування

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

19

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Iнститут "Укрводпроект", головний iнженер проекту

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначаються Статутом Товариства. Винагорода за виконання обов'язкiв члена Наглядової ради встановлена штатним розписом Товариства. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. Винагороди в натуральнiй формi не отримувала. За звiтний перiод змiн в складi посадових осiб не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи складає 18 рокiв. Попереднi посади, якi займала посадова особа: iнженер, старший iнженер, головний спецiалiст, головний iнженер проекту орендного iнститтиту "Укрводпроект". В iнших органiзацiях не працює.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова Правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дупляк Вiталiй Дмитрович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН № 610246 13.11.1997 Залiзничним РУГУ МВС України в м.Києвi

6.1.4. Рік народження**

1941

6.1.5. Освіта**

Вища, Український iнститут iнженерiв водного господарства, спецiальнiсть гiдромелiорацiя

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

33

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Орендний iнститут "Укрводпроект", директор

6.1.8. Опис

Голова Правлiння здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства, представляє Товариство в його вiдносинах з iншими юридичними особами, виконує iншi повноваження, передбаченi п. 8.17 Статуту та Контрактом мiж головою Правлiння та головою Наглядової ради. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Розмiр винагороди визначений Контрактом мiж головою Правлiння та головою Наглядової ради. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. Посадова особа працює за сумiсництвом ТОВ "Управляюча компанiя "Укрводпроект", яке знаходиться в м. Києвi, вул. Урицького, 45 на посадi директора. За звiтний перiод змiн в складi посадових осiб не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи складає 33 рокiв. Попереднi посади, якi займала посадова особа: iнженернi посади, начальник технiчного вiддiлу, заступник головного iнженера, головний iнженер, директор орендного iнстититуту "Укрводпроект".

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Романишин Олександр Павлович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН № 614547 27.11.1997 Старокиївським РУГУ МВС України в м.Києвi

6.1.4. Рік народження**

1960

6.1.5. Освіта**

Вища, Український iнститут iнженерiв водного господарства, спецiальнiсть гiдромелiорацiя

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

11

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Iнститут "Укрводпроект", головний iнженер проекту

6.1.8. Опис

До компетенцiї та обов'язкiв члена Правлiння належить забезпечення та органiзацiя виконання загальних напрямкiв виробничого, економiчного та соцiального розвитку Товариства та iншi повноваження i обов'язки, передбаченi п. 8.12 Статуту та Трудовим договором мiж головою Правлiння та членом Правлiння. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Розмiр винагороди члена Правлiння регулюється договором мiж головою Правлiння та членом Правлiння та Положенням про оплату працi Товариства. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. Посадова особа працює за сумiсництвом ТОВ "Управляюча компанiя "Укрводпроект", яке знаходиться в м. Києвi, вул. Урицького, 45 на посадi головного iнженера. За звiтний перiод змiн в складi посадових осiб не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи складає 10 рокiв. Попереднi посади, якi займала посадова особа: майстер будiвельної групи, iнженернi посади, головний iнженеру проекту орендного iнстититуту "Укрводпроект".

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ушакова Катерина Iванiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО № 812733 20.06.2002 Святошинським РУГУ МВС України в м.Києвi

6.1.4. Рік народження**

1944

6.1.5. Освіта**

Середньо-спецiальна, Київський геолого-розвiдувальний технiкум,спецiальнiсть бухгалтерський облiк

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

37

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Орендний iнститут "Укрводпроект", головний бухгалтер

6.1.8. Опис

До компетенцiї та обов'язкiв члена Правлiння належить вiдповiдальнiсть за органiзацiю та достовiрнiсть ведення бухгалтерського облiку Товариства, забезпечення та органiзацiя виконання загальних напрямкiв виробничого, економiчного та соцiального розвитку Товариства та iншi повноваження i обов'язки, передбаченi п. 8.12 Статуту та Трудовим договором мiж головою Правлiння та членом Правлiння. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Розмiр винагороди члена Правлiння регулюється договором мiж головою Правлiння та членом Правлiння та Положенням про оплату працi Товариства. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. Посадова особа працює за сумiсництвом ТОВ "Управляюча компанiя "Укрводпроект", яке знаходиться в м. Києвi, вул. Урицького, 45 на посадi головного бухгалтера. За звiтний перiод змiн в складi посадових осiб не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи складає 36 рокiв. Попереднi посади, якi займала посадова особа: бухгалтер, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер орендного iнстититуту "Укрводпроект".

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Юрченко Петро Васильович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО № 290417 16.12.1999 Залiзничним РУГУ МВС України в м.Києвi

6.1.4. Рік народження**

1953

6.1.5. Освіта**

Вища, Київський iнститут народного господарства, спецiальнiсть планування промисловостi

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

17

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Орендний нститут "Укрводпроект", заступник директора

6.1.8. Опис

До компетенцiї та обов'язкiв члена Правлiння належить забезпечення та органiзацiя виконання загальних напрямкiв виробничого, економiчного та соцiального розвитку Товариства та iншi повноваження i обов'язки, передбаченi п. 8.12 Статуту та Трудовим договором мiж головою Правлiння та членом Правлiння. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Розмiр винагороди члена Правлiння регулюється договором мiж головою Правлiння та членом Правлiння та Положенням про оплату працi Товариства. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. Посадова особа працює за сумiсництвом ТОВ "Управляюча компанiя "Укрводпроект", яке знаходиться в м. Києвi, вул. Урицького, 45 на посадi заступника директора. За звiтний перiод змiн в складi посадових осiб не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи складає 16 рокiв. Попереднi посади, якi займала посадова особа: економiчнi посади, начальник планово-виробничого вiддiлу, заступник директора орендного iнстититуту "Укрводпроект".

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Нiмчук Володимир Iванович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН № 609932 12.08.1997 Києво-Святошинським РУГУ МВС України в Київськiй областi

6.1.4. Рік народження**

1938

6.1.5. Освіта**

Середньо-спецiальна, Днiпропетровський горний технiкум, спецiальнiсть розвiдка бурiння

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

11

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Iнститут "Укрводпроект", головний спецiалiст

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки Голови Ревiзiйної комiсiї визначаються Статутом Товариства та передбачають здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, складання висновку по рiчному звiту та балансу Товариства. Винагорода за виконання обов'язкiв голови Ревiзiйної комiсiї встановлена штатним розписом Товариства. Винагороди в натуральнiй формi посадова особа не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи складає 11 рокiв. Попереднi посади, якi займала посадова особа: iнженер, начальник групи, начальник вiддiлу. В нших органiзацiях даних немає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Голова Наглядової Ради

Шпигунов Володимир Володимирович

СО № 873067 21.11.2001 Печерським РУГУ МВС України в м.Києвi

23.02.1998

165

0.00290000000

165

0

0

0

Член Наглядової Ради

Величко Свiтлана Вiталiївна

СН № 614623 02.12.1997 Старокиївським РУГУ МВС України в м. Києва

14.12.2004

1172882

24.87474000000

1172882

0

0

0

Член Наглядової Ради

Губарєва Катерина Федорiвна

СН № 611087 21.11.1997 Залiзничним РУГУ МВС України в м.Києвi

23.02.1998

48

0.00085000000

48

0

0

0

Голова Правлiння

Дупляк Вiталiй Дмитрович

СН № 610246 13.11.1997 Залiзничним РУГУ МВС України в м.Києвi

23.02.1998

294464

6.24510000000

294464

0

0

0

Член Правлiння

Романишин Олександр Павлович

СН № 614547 27.11.1997 Старокиївським РУГУ МВС України в м.Києвi

23.02.1998

39960

0.84750000000

39960

0

0

0

Член Правлiння

Ушакова Катерина Iванiвна

СО № 812733 20.06.2002 Святошинським РУГУ МВС України в м.Києвi

23.02.1998

60061

1.06660000000

60061

0

0

0

Член Правлiння

Юрченко Петро Васильович

СО № 290417 16.12.1999 Залiзничним РУГУ МВС України в м.Києвi

23.02.1998

200087

3.55330000000

200087

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї

Нiмчук Володимир Iванович

СН № 609932 12.08.1997 Києво-Святошинським РУГУ МВС України в Київськiй областi

23.02.1998

25

0.00044000000

25

0

0

0

Усього

1767692

37.48960797000

1767692

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

д/н

д/н

д/н д/н немає д/н д/н д/н

30.12.1899

0

0.00000000000

0

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Фiзична особа

д/н д/н д/н

14.12.2004

1230542

26.09760000000

1230542

0

0

0

Фiзична особа

д/н д/н д/н

14.12.2004

1172882

24.87474000000

1172882

0

0

0

Усього

2403424

50.97235465500

2403424

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.


8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

04.02.2011

Кворум зборів**

87.970000000000

Опис

Питання Порядку денного позачергових загальних Зборiв: 1. Про припинення (реорганiзацiю) Вiдкритого акцiонерного товариства “Україн¬сь¬кий головний проектно-розвiдувальний та науково-дослiдний iнститут з мелiоративного i водогосподарського будiвництва” шляхом його перетворення у Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю “Український головний проектний та науково-дослiдний iнститут з водогосподарського будiвництва” (ТДВ “Укрводпроект”) 2. Iнформацiя про ТДВ “Укрводпроект”, яке буде правонаступником ВАТ “Укр¬водпроект”. 3. Про порядок i строки припинення ВАТ “Укрводпроект”. 4. Порядок та умови обмiну акцiй у Статутному капiталi ВАТ “Укрводпроект” на частки у Статутному капiталi ТДВ “Укрводпроект”. 5. Призначення Комiсiї з припинення ВАТ “Укрводпроект” та надання їй повно¬ва¬жень щодо управлiння справами Товариства пiд час його реорганiзацiї шляхом перетворення у ТДВ “Укрводпроект”. 6. Про оцiнку та строки викупу акцiй у акцiонерiв, що не голосували за пере¬творення та звернулись до Товариства з письмовою заявою про викуп акцiй. 7.Про порядок та строки пред’явлення вимог кредиторiв. Позачерговi Збори акцiонерiв прийняли такi рiшення: По першому питанню: Провести припинення (реорганiзацiю) Вiдкритого акцiонерного товариства “Український головний проектно-розвiдувальний та науково-дослiдний iнститут з мелiоративного i водогосподарського будiвництва” (ВАТ “Укрводпроект”) шляхом його перетворення у Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю “Український головний проектний та науковий iнститут з водогосподарського будiвництва” (ТДВ “Укрводпроект”). По другому питанню: Прийняти до уваги iнформацiю про Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю “Український головний проектний та науковий iнститут з водогосподарського будiвництва” (ТДВ “Укрводпроект”), як правонаступника ВАТ “Укрводпроект”. Встановити для учасникiв ТДВ “Укрводпроект” вiдповiдальнiсть за зобов’язаннями Товариства в межах своїх внескiв до Статутного капiталу, а при не достатку цих сум – додатково належним їм майном у розмiрi, кратному 0,1 (одна десята) рази до внеску(частки) кожного учасника Товариства. По третьому питанню: Затвердити порядок припинення (реорганiзацiї) ВАТ “Укрводпроект” шляхом перетворення у ТДВ “Укрводпроект” : провести позачерговi загальнi збори акцiонерiв ВАТ “Укрводпроект” та прийняти рiшення про припинення (реорганiзацiю) ВАТ “Укрводпроект” шляхом перетворення у ТДВ “Укрводпроект”; Призначити Комiсiю з припинення ВАТ “Укрводпроект”, якiй доручити: повiдомити Державного реєстратора про прийняте вищим органом управлiння ВАТ “Укрводпроект” рiшення про те, що ВАТ “Укрводпроект” перебуває в процесi припинення; виявити на дату позачергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ “Укрводпроект” всiх кредиторiв Товариства; забезпечити повiдомлення в засобах масової iнформацiї щодо припинення ВАТ “Укрводпроект”; розкрити iнформацiю про припинення ВАТ “Укрводпроект” на фондовому ринку в установленому ДКЦПРФ порядку; подати заяву до ДКЦПРФ щодо зупинення обiгу акцiй у зв’язку з припиненням ВАТ “Укрводпроект”; провести установчi збори ТДВ “Укрводпроект”; провести черговi загальнi збори акцiонерiв ВАТ “Укрводпроект”, на яких затвердити передавальний акт вiд ВАТ “Укрводпроект” до правонаступника - ТДВ “Укрводпроект”; провести обмiн акцiй ВАТ “Укрводпроект” на частки у Статутному капiталi ТДВ “Укрводпроект”, що створюються пiд час реорганiзацiї; зареєструвати в установленому порядку ТДВ “Укрводпроект”; провести державну реєстрацiю припинення ВАТ “Укрводпроект”. Затвердити строки припинення (реорганiзацiї) ВАТ Укрводпроект” з 04.02.2011р. по 30.04.2011 р. По четвертому питанню: Затвердити такий порядок та умови обмiну акцiй у Статутному капiталi ВАТ “Укрводпроект” на частки у Статутному капiталi ТДВ “Укрводпроект”: - обмiн акцiй на частки у Статутному капiталi ТДВ “Укрводпроект”, що створюється пiд час перетворення ВАТ “Укрводпроект”, провести в два етапи: - на першому етапi акцiонери, у термiн з 5.02.2011 року - до дня проведення установчих Зборiв учасникiв ТДВ “Укрводпроект, отримають письмовi зобов’язання про обмiн акцiй ВАТ “Укрводпроект”, що перетворюється, на частки у Статутному капiталi право¬наступника ВАТ – ТДВ “Укрводпроект”, що створюється, шляхом направлення акцiонерам листiв з повiдомленням про вручення або особисто пiд власний пiдпис акцiонера; - на другому етапi вiдбудеться обмiн письмових зобов’язань на частки у Статутному капiталi ТДВ “Укрводпроект” вiдповiдно до отриманих на першому етапi письмових зобов’язань шляхом оформлення актi приймання-передачi майна (акцiй), яке вноситься учасниками для формування Статутного капiталу ТДВ “Укрводпроект”; - обмiн акцiй ВАТ “Укрводпроект” на частки в Статутному капiталi ТДВ “Укрводпроект” проводити у спiввiдношеннi: вартiсть акцiй ВАТ “Укрводпроект” кожного акцiонера дорiвнює вартостi часток у Статутному капiталi ТДВ “Укрводпроект” кожного учасника. По п’ятому питанню: Призначити Комiсiю з припинення ВАТ “Укрводпроект” в складi виконавчого органу ВАТ “Укрводпроект”– Правлiння Товариства: Голова Комiсiї з припинення ВАТ “Укрводпроект” – Дупляк В.Д., що проживає за адресою м. Київ, вул. Урицького, буд. 37-а кв. 260, iдентифiкацiйний код 1511904750 Члени Комiсiї з припинення ВАТ “Укрводпроект”: - Романишин О.П., що проживає за адресою м. Київ, вул. Урицького,буд. 37-а кв. 63 iдентифiкацiйний код 2209315512 - Юрченко П.В., що проживає за адресою м. Київ, вул. Тополева, буд. 4 кв. 3, iдентифiкацiйний код 1960606256 - Ушакова К.I., що проживає за адресою м. Київ, вул. Семашко буд. 12 кв. 49, iдентифiкацiйний код 1628203221 Визначити мiсце розташування Комiсiї з припинення ВАТ “Укрводпроект” – 03035, м.Київ, вул. Урицького,45. Надати Комiсiї з припинення ВАТ “Укрводпроект” повноваження по здiйсненню управлiння Товариством , якi передбаченi п.п.8.8, 8.12, 8.17 Статуту Товариства. По шостому питанню: Викуп акцiй здiйснювати згiдно письмових заяв акцiонерiв, якi не голосували за перетворення (реорганiзацiю) Товариства. Викуп акцiй проводити по цiнi за домовленiстю сторiн, але не нижчою за номiнальну вартiсть акцiй, або за цiною, що склалася на фондовому ринку. Оцiнка та викуп акцiй проводиться в термiн з 5.02.2011 року по 5.03.2011 року. Здiйснити оцiнку акцiй акцiонерiв, якi вимагають цього i звернулись з письмовою заявою до Товариства про викуп акцiй та їх оцiнку в термiн з 5.02.2011 року по 5.03.2011 року. По сьомому питанню: Доручити Комiсiї з припинення ВАТ “Укрводпроект”: - письмово повiдомити кредиторiв ВАТ “Укрводпроект” про реорганiзацiю Товариства шляхом перетворення у ТДВ “Укрводпроект”; - забезпечити опублiкування у друкованих засобах масової iнформацiї, в яких публiкуються вiдомостi про державну реєстрацiю юридичної особи, повiдомлення про припинення та про порядок i строк заявлення кредиторами вимог до Товариства. Претензiї та пропозицiї кредиторiв для включення їх у передавальний акт приймати на протязi двох мiсяцiв з дня опублiкування повiдомлення про припинення (реорганiзацiю) ВАТ “Укрводпроект” у друкованих засобах масової iнформацiї, в яких публiкуються вiдомостi про державну реєстрацiю юридичної особи. Пропозицiї вiд акцiонерiв щодо порядку денного позачергових загальних Зборiв не надходили

 

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

12.04.2012

Кворум зборів**

87.690000000000

Опис

Питання Порядку денного чергових загальних Зборiв: 1. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi ВАТ “Укрводпроект” за 2010 рiк та основнi напрямки роботи на 2011 рiк. 2. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2010 рiк та його затвердження. 3. Звiт Ревiзiйної комiсiї про роботу Товариства за 2010 рiк та його затвердження. 4. Iнформацiя про аудиторську перевiрку Товариства, затвердження звiту Правлiння та балансу Товариства за 2010 рiк. 5. Напрямки розподiлу прибутку (покриття збиткiв)Товариства за 2010 рiк. 6. Про вiдмiну рiшень позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства по пунктах 1-7 порядку денного згiдно Протоколу № 15 вiд 4.02.2011 року. 7. Про результати викупу акцiй у акцiонерiв Товариства, якi не голосували за перетворення (реорганiзацiю) ВАТ “Укрводпроект” у ТДВ “Укрводпроект”. Особа, що iнiцiювала внесення змiн та доповнень до Порядку денного Зборiв - Комiсiя з припинення ВАТ “Укрводпроект”. Додатково були внесенi змiни в Порядок денний чергових Загальних зборiв акцiонерiв, призначених на 12.04.2011р.: 8. Затвердження передавального акту про передачу майна, усiх прав та обов’язкiв ВАТ “Укрводпроект” до ТДВ “Укрводпроект” 9. Про змiну найменування Товариства вiдповiдно до вимог Закону України “Про акцiонернi Товариства” з Вiдкритого акцiонерного товариства “Український головний проектно-розвiдувальний та науково-дослiдний iнститут з мелiоративного i водогосподарського будiвництва” на Публiчне акцiонерне товариство “Український головний проектно-розвiдувальний та науково-дослiдний iнститут з мелiоративного i водогосподарського будiвництва”. 10. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї вiдповiдно до вимог Закону України “Про акцiонернi Товариства”. 11. Про надання повноважень Головi Зборiв на пiдписання Статуту Товариства. 12. Затвердження редакцiї внутрiшнiх положень Товариства про: 12.1 Загальнi збори АТ “Укрводпроект”; 12.2 Виконавчий орган АТ “Укрводпроект”; 12.3 Наглядову раду АТ “Укрводпроект”; 12.4 Ревiзiйну комiсiю АТ “Укрводпроект”. Черговi загальнi Збори акцiонерiв прийняли такi рiшення: По першому-п’ятому питаннях: Затвердити звiт Наглядової Ради Товариства за 2010 рiк. Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного Товариства за 2010 рiк. Iнформацiю про аудиторську перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства прийняти до вiдома. Визнати роботу Правлiння Товариства задовiльною. Затвердити баланс та валюту балансу у розмiрi 16842 тис.грн. Чистий прибуток в резервний фонд не направляти. Дивiденди по результатах роботи за 2010 рiк виплатити з розрахунку 4 коп. на одну акцiю за рахунок нерозподiленого прибутку попереднiх перiодiв Збитки Товариства покрити за рахунок нерозподiленого прибутку попереднiх перiодiв. По шостому питанню: Провести припинення (реорганiзацiю) Вiдкритого акцiонерного товариства “Український головний проектно-розвiдувальний та науково-дослiдний iнститут з мелiоративного i водогосподарського будiвництва” (ВАТ “Укрводпроект”) шляхом його перетворення у Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю “Український головний проектний та науковий iнститут з водогосподарського будiвництва” (ТДВ “Укрводпроект”) вiдмiнити. Про встановлення для учасникiв ТДВ “Укрводпроект” вiдповiдальностi за зобов’язаннями Товариства в межах своїх внескiв до Статутного капiталу, а при не достатку цих сум – додатково належним їм майном у розмiрi, кратному 0,1 (одна десята) рази до внеску(частки) кожного учасника Товариства вiдмiнити. Вiдмiнити ранiше ухваленi рiшення, а саме: Затвердити порядок припинення (реорганiзацiї) ВАТ “Укрводпроект” шляхом перетворення у ТДВ “Укрводпроект”: Провести позачерговi Загальнi збори акцiонерiв ВАТ “Укрводпроект” та прийняти рiшення про припинення (реорганiзацiю) ВАТ “Укрводпроект” шляхом перетворення у ТДВ “Укрводпроект”; Призначити Комiсiю з припинення ВАТ “Укрводпроект”, якiй доручити: повiдомити Державного реєстратора про прийняте вищим органом управлiння ВАТ “Укрводпроект” рiшення про те, що ВАТ “Укрводпроект” перебуває в процесi припинення; виявити на дату позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ “Укрводпроект” всiх кредиторiв Товариства; забезпечити повiдомлення в засобах масової iнформацiї щодо припинення ВАТ “Укрводпроект”; розкрити iнформацiю про припинення ВАТ “Укрводпроект” на фондовому ринку в установленому ДКЦПРФ порядку; подати заяву до ДКЦПРФ щодо зупинення обiгу акцiй у зв’язку з припиненням ВАТ “Укрводпроект”; провести установчi збори ТДВ “Укрводпроект”; провести черговi загальнi збори акцiонерiв ВАТ “Укрводпроект”, на яких затвердити передавальний акт вiд ВАТ “Укрводпроект” до правонаступника - ТДВ “Укрводпроект”; провести обмiн акцiй ВАТ “Укрводпроект” на частки у Статутному капiталi ТДВ “Укрводпроект”, що створюються пiд час реорганiзацiї; зареєструвати в установленому порядку ТДВ “Укрводпроект”; провести державну реєстрацiю припинення ВАТ “Укрводпроект”. Затвердити строки припинення (реорганiзацiї) ВАТ Укрводпроект” з 04.02.2011р. по 30.04.2011 р.. Затвердити такий порядок та умови обмiну акцiй у Статутному капiталi ВАТ “Укрводпроект” на частки у Статутному капiталi ТДВ “Укрводпроект”: обмiн акцiй на частки у Статутному капiталi ТДВ “Укрводпроект”, що створюється пiд час перетворення ВАТ “Укрводпроект”, провести в два етапи: на першому етапi акцiонери, у термiн з 5.02.2011 року - до дня проведення установчих Зборiв учасникiв ТДВ “Укрводпроект, отримають письмовi зобов’язання про обмiн акцiй ВАТ “Укрводпроект”, що перетворюється, на частки у Статутному капiталi право¬наступника ВАТ – ТДВ “Укрводпроект”, що створюється, шляхом направлення акцiонерам листiв з повiдомленням про вручення або особисто пiд власний пiдпис акцiонера; на другому етапi вiдбудеться обмiн письмових зобов’язань на частки у Статутному капiталi ТДВ “Укрводпроект” вiдповiдно до отриманих на першому етапi письмових зобов’язань шляхом оформлення актi приймання-передачi майна (акцiй), яке вноситься учасниками для формування Статутного капiталу ТДВ “Укрводпроект”; обмiн акцiй ВАТ “Укрводпроект” на частки в Статутному капiталi ТДВ “Укрводпроект” проводити у спiввiдношеннi: вартiсть акцiй ВАТ “Укрводпроект” кожного акцiонера дорiвнює вартостi часток у Статутному капiталi ТДВ “Укрводпроект” кожного учасника. Призначити Комiсiю з припинення ВАТ “Укрводпроект” в складi виконавчого органу ВАТ “Укрводпроект”– Правлiння Товариства: Голова Комiсiї з припинення ВАТ “Укрводпроект” – Дупляк В.Д., що проживає за адресою м. Київ, вул. Урицького, буд. 37-а кв. 260, iдентифiкацiйний код 1511904750. Члени Комiсiї з припинення ВАТ “Укрводпроект”: Романишин О.П., що проживає за адресою м. Київ, вул. Урицького,буд. 37-а кв. 63 iдентифiкацiйний код 2209315512; Юрченко П.В., що проживає за адресою м. Київ, вул. Тополева, буд. 4 кв. 3, iдентифiкацiйний код 1960606256; Ушакова К.I., що проживає за адресою м. Київ, вул. Семашко буд. 12 кв. 49, iдентифiкацiйний код 1628203221. Визначити мiсце розташування Комiсiї з припинення ВАТ “Укрводпроект” – 03035, м.Київ, вул. Урицького,45. 3. Надати Комiсiї з припинення ВАТ “Укрводпроект” повноваження по здiйсненню управлiння Товариством , якi передбаченi п.п.8.8, 8.12, 8.17 Статуту Товариства. Викуп акцiй здiйснювати згiдно письмових заяв акцiонерiв, якi не голосували за перетворення (реорганiзацiю) Товариства. Викуп акцiй проводити по цiнi за домовленiстю сторiн, але не нижчою за номiнальну вартiсть акцiй, або за цiною, що склалася на фондовому ринку. Оцiнка та викуп акцiй проводиться в термiн з 5.02.2011 року по 5.03.2011 року. Здiйснити оцiнку акцiй акцiонерiв, якi вимагають цього i звернулись з письмовою заявою до Товариства про викуп акцiй та їх оцiнку в термiн з 5.02.2011 року по 5.03.2011 року. Доручити Комiсiї з припинення ВАТ “Укрводпроект”: письмово повiдомити кредиторiв ВАТ “Укрводпроект” про реорганiзацiю Товариства шляхом перетворення у ТДВ “Укрводпроект”; забезпечити опублiкування у друкованих засобах масової iнформацiї, в яких публiкуються вiдомостi про державну реєстрацiю юридичної особи, повiдомлення про припинення та про порядок i строк заявлення кредиторами вимог до Товариства; Претензiї та пропозицiї кредиторiв для включення їх у передавальний акт приймати на протязi двох мiсяцiв з дня опублiкування повiдомлення про припинення (реорганiзацiю) ВАТ “Укрводпроект” у друкованих засобах масової iнформацiї, в яких публiкуються вiдомостi про державну реєстрацiю юридичної особи. По сьомому питанню: Прийняти до вiдома, що викуп акцiй у акцiонерiв Товариства станом на 12 квiтня 2011 року, якi не голосували за перетворення (реорганiзацiю) ВАТ “Укрводпроект” у ТДВ “Укрводпроект” не проводився. По восьмому питанню: Прийняти до вiдома, що Передавальний акт про передачу майна, усiх прав та обов’язкiв ВАТ "Укрводпроект" у ТДВ “Укрводпроект” не складався та не затверджувався. По дев’ятому питанню: Не змiнювати назву типу Товариства на “Публiчне”, залишити тип Товариства - “Вiдкрите акцiонерне товариство”. По десятому питанню: пункт 2.1 Статуту викласти в такiй редакцiї: - отримання прибутку з наступним його розподiлом мiж учасниками Товариства вiдповiдно до норм цього Статуту та чинного законодавства. Затвердити змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї вiдповiдно до вимог Закону України “Про акцiонернi товариства” iз змiнами п.2.1. По одинадцятому питанню: Надати Головi Правлiння Дупляку В.Д. повноваження пiдписати Статут вiд iменi акцiонерiв Товариства. По дванадцятому питанню: Затвердити Положення про Загальнi збори Вiдкритого акцiонерного товариства “Український головний проектно-розвiдувальний та науково-дослiдний iнститут з мелiоративного i водогосподарського будiвництва”. Затвердити Положення про Правлiння Вiдкритого акцiонерного товариства “Український головний проектно-розвiдувальний та науково-дослiдний iнститут з мелiоративного i водогосподарського будiвництва”; Затвердити Положення про Наглядову раду Вiдкритого акцiонерного товариства “Український головний проектно-розвiдувальний та науково-дослiдний iнститут з мелiоративного i водогосподарського будiвництва”; Затвердити Положення про Ревiзiйну комiсiю Вiдкритого акцiонерного товариства “Український головний проектно-розвiдувальний та науково-дослiдний iнститут з мелiоративного i водогосподарського будiвництва”.

 

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

08.09.2012

Кворум зборів**

78.510000000000

Опис

1.Про обрання Лiчильної комiсiї. 2. Про вiдмiну рiшень по пунктах 9-12 Порядку денного чергових загальних Зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол № 16 вiд 12-26 квiтня 2011 року). 3. Про змiну найменування Товариства вiдповiдно до вимог Закону України “Про акцiонернi Товариства” з Вiдкритого акцiонерного товариства “Український головний проектно-розвiдувальний та науково-дослiдний iнститут з мелiоративного i водогосподарського будiвництва” на Публiчне акцiонерне товариство “Український головний проектно-розвiдувальний та науково-дослiдний iнститут з мелiоративного i водогосподарського будiвництва”. 4. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї вiдповiдно до вимог Закону України “Про акцiонернi Товариства”. 5. Про надання повноважень на пiдписання Статуту Товариства. 6. Затвердження редакцiї внутрiшнiх положень Товариства: 6.1 про Загальнi збори АТ “Укрводпроект”; 6.2 про Виконавчий орган АТ “Укрводпроект”; 6.3 про Наглядову раду АТ “Укрводпроект”; 6.4 про Ревiзiйну комiсiю АТ “Укрводпроект”. Позачерговi загальнi Збори акцiонерiв прийняли такi рiшення: По першому питанню: Обрати Лiчильну комiсiю Зборiв Товариства у такому складi: Головою Лiчильної комiсiї - Єрлiнєкова Сергiя Михайловича Членами Лiчильної комiсiї: - Романишина Олександра Павловича; - Ковтонюк Олену Анатолiївну По другому питанню: Ухвалене рiшення з питання по пункту дев’ятому порядку денного “не змiнювати назву типу Товариства на “Публiчне”, залишити тип Товариства - “Вiдкрите акцiонерне товариство” вiдмiнити. Ухвалене рiшення з питання пункту десятого порядку денного Зборiв 12-26.04.2011 р. “Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї вiдповiдно до вимог Закону України “Про акцiонернi Товариства” вiдмiнити. Ухвалене рiшення з питання пункту одинадцятого порядку денного Зборiв вiд 12-26 квiтня 2011 р. “Про надання повноважень Головi Зборiв на пiдписання Статуту Товариства” вiдмiнити. Ухвалене рiшення з питань пункту дванадцятого порядку денного Зборiв 12-26.04.2011 р. щодо “ Затвердження редакцiї внутрiшнiх положень Товариства: про Загальнi збори АТ “Укрводпроект”; про Виконавчий орган АТ “Укрводпроект”; про Наглядову раду АТ “Укрводпроект”; про Ревiзiйну комiсiю АТ “Укрводпроект” вiдмiнити По третьому питанню Згiдно Закону України “Про акцiонернi товариства” перейменувати Вiдкрите акцiонерне товариство “Укра¬їн¬¬ський головний проектно-розвiдувальний та науково-дослiдний iнститут з мелiоративного i водогосподарського будiвництва” в Публiчне акцiонерне товариство “Укра¬їн¬¬ський головний проектно-розвiдувальний та науково-дослiдний iнститут з мелiоративного i водогосподарського будiвництва” Скорочену назву товариства ВАТ “Укрводпроект” змiнити на ПАТ “Укрводпроект” По четвертому питанню: Затвердити змiни до Статуту Публiчного акцiонерного товариства “Укра¬їн¬¬ський головний проектно-розвiдувальний та науково-дослiдний iнститут з мелiоративного i водогосподарського будiвництва” шляхом викладення його у новiй редакцiї вiдповiдно до вимог Закону України “Про акцiонернi товариства” вiд 18.09.2008р., № 514-VI. По п’ятому питанню: Надати повноваження Головi Правлiння Дупляку В.Д. пiдписати Статут Публiчного акцiонерного товариства “Укра¬їн¬¬ський головний проектно-розвiдувальний та науково-дослiдний iнститут з мелiоративного i водогосподарського будiвництва” (ПАТ “Укрводпроект”) вiд iменi акцiонерiв Товариства; По шостому питанню: Затвердити Положення про загальнi Збори ПАТ “Укрводпроект”; Затвердити Положення про Правлiння ПАТ “Укрводпроект”; Затвердити Положення про Наглядову раду ПАТ “Укрводпроект”; Затвердити Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ “Укрводпроект”. Пропозицiї вiд акцiонерiв щодо порядку денного позачергових загальних Зборiв не надходили.

 

9. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував звітньому

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0.000

0.000

188606.080

0.000

Нарахування дивідендів на одну акцію, грн.

0.000

0.000

0.040

0.000

Сума виплачених дивідендів, грн.

0.000

0.000

143529.900

0.000

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

12.04.2012

Дата виплати дивідендів

12.04.2011

Опис

Черговi загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулися 12.04.2011 року прийняли рiшення про виплату дивiдендiв по пiдсумках роботи Товариства за 2010 рiк. На виплату дивiдендiв мали право лише тi акцiонери, якi були включенi в реєстр акцiонерiв станом на 12.04.2011 року. Загальна сума ма нарахованих дивiдендiв за 2011 рiк складає 188606,08 грн. Дивiденди виплачувались на протязi шести мiсяцiв iз розрахунку 0,04 грн. на одну акцiю: початок виплати дивiдендiв 12.04.2011 - кiнець виплати 11.10.2011 р. В натуральнiй формi дивiденди не виплачуються. Привiлейованi акцiї вiдсутнi.


10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство акцiонерний банк "Укргазбанк"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

23697280

Місцезнаходження

01004 Україна Київська Солом"янський м. Київ Єреванська, 1

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 520292

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.02.2010

Міжміський код та телефон

594-11-62

Факс

294-19-96

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Опис

До 9 липня 2010 року функцiї по облiку особових рахункiв Акцiонерiв здiйснювало незалежний реєстратор ТОВ "ОКТАН". У зв'язку з дематерiалiзацiєю ведення реєстру передано ПАТ акцiонерний банк "Укргазбанк", яке з 9 липня 2010 року взяло на себе функцiї по обслуговуванню рахункiв цiнних паперiв власникiв ВАТ "Укрводпроект" .

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Рада_Аудит

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

23236840

Місцезнаходження

03035 Україна Київська Солом"янський м. Київ Урицького, 45

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

0759

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України, рiшення №158

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2006

Міжміський код та телефон

249-88-82

Факс

249-88-82

Вид діяльності

Аудиторськi послуги

Опис

Аудиторську перевiрку емiтента здiйснює аудиторська консалтiнгова фiрма "Рада-Аудит".

 


11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

08.11.2011

46/10/1/10

Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку у м. Києвi

UA4000074652

Акції Іменні прості

Бездокументарна Іменні

0.250

4715152

1178788.000

100.000000000000

Опис

На фондових бiржах внутрiшнiх та зовнiшнiх ринкiв торгiвля цiнними паперами не здiйснюється. Лiстингу та делiстингу акцiй за звiтний перiод Товариство не здiйснювало. В звязку з тим, що Товариство не вiдповiдає лiстинговим вимогам: котирувальному списку "А" та "Б", простi iменнi акцiї Товариства внесенi до бiржового списку ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа".

 


12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Iсторiя ВАТ "Укрводпроект" починається з 1936 р., коли була створена Українська державна контора по проектуванню сiльськогосподарської мелiорацiї i гiдротехнiчних споруд "Гiдромелiопроект". Протягом не одного десятилiття органiзацiя приймала рiзнi форми iснування. В 1974 роцi Розпорядженням Ради Мiнiстрiв УРСР вiд 9 липня № 527-Р iнституту було надано статус "головного та державного", який став називатися "Український головний державний проектно-розвiдувальний та науково-дослiдний iнститут "Укрдiпроводгосп", в складi якого знаходилося 19 фiлiй в обласних центрах та 6 комплексно-розвiдувальних експедицiй, якi забезпечували геологiчними та топографiчними вишукуваннями проектнi розробки iнституту в галузi мелiорацiї. В 1991 роцi при переходi на оренду iз складу iнституту фiлiали iнституту видiлилися в окремi юридичнi самостiйнi iнститути. З 1 сiчня 1992 року за рiшенням трудового колективу iнститут "Укрводпроект" перейшов на оренду. З 2 червня 1997 року на базi орендного iнституту "Укрводпроект" в результатi приватизацiї шляхом акцiонування створене Вiдкрите акцiонерне Товариство "Укрводпроект". Згiдно Закону "Про акцiонернi товариства" вiдкрите акцiонерне Товариство "Укрводпроект" у вереснi 2011 року перейменоване на Публiчне акцiонерне Товариство "Укрводпроект".

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Органiзацiйна структура Товариства включає в себе проектнi та вишукувальнi пiдроздiли, допомiжнi та вiддiли управлiння. Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли вiдсутнi. Змiн у органiзацiйнiй структурi порiвняно з попереднiм перiодом не вiдбулося.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Фiнансова звiтнiсть Товариства складена згiдно з Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та вiдповiдає вимогам ПСБО, з дотриманням схвалених ДКЦПФР Методичних рекомендацiй. Основнi засоби вiдображенi у звiтностi за їх фактичною собiвартiстю з врахуванням iндексацiй, якi були проведенi згiдно з рiшеннями Кабiнету Мiнiстрiв України. Одиницею облiку є окремо взятий об"єкт основних засобiв. Амортизацiя розраховується вiд залишкової вартостi за нормами, передбаченими податковим законодавством згiдно ст.8 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств". Нематерiальнi активи облiковуються, як окремо взятий об"єкт. Термiн використання нематерiальних активiв визначається окремо по кожному об"єкту з врахуванням морального зносу, правових та iнших обмежень та факторiв, якi можуть впливати на термiн їх використання, але не бiльше 20 рокiв. Амортизацiя на нематерiальнi активи нараховується протягом строку їх корисного використання. Запаси включають сировину, матерiали, запаснi частини, паливо, незавершене виробництво, МШП на складi. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування кожного iз видiв або однорiдна група та облiковуються за їх собiвартiстю. При вiдпуску запасiв у виробництво, продаж, у разi iншого вибуття, оцiнка їх здiйснюється на основi методу собiвартостi перших за часом (фiто) надходження на пiдприємство. Доходом Товариства визначаються та облiковуються послуги та виконанi проектно-вишукувальнi роботи в разi їх оплати чи пiдписаннi актiв на їх виконання. Доходи майбутнiх перiодiв визначаються доходами в тому разi, якщо нарахованi доходи протягом поточного звiтного перiоду будуть визнанi в наступних звiтних перiодах. Дебiторська заборгованiсть вiдображається по собiвартостi виконаних робiт з врахуванням сумнiвних боргiв. Безнадiйними рахуються борги в той перiод, коли керiвництво Товариства визнає їх боргами, якi не пiдлягають поверненню. Податковий облiк валових доходiв та витрат ведеться згiдно дiючого законодавства з врахуванням всiх змiн, що приймаються законодавчими актами України.

Текст аудиторського висновку

Аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Український головний проектно-розвiдувальний та науково-дослiдний iнститут з мелiоративного i водогосподарського будiвництва» (ПАТ«Укрводпроект»), що додається включає «Баланс» станом на 31.12.2011 p., «Звiт про фiнансовi результати» за 2011 рiк, «Звiт про рух грошових коштiв» за 2011 рiк, «Звiт про власний капiтал» за 2011 рiк, «Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi» за 2011 рiк, здiйснювався групою аудиторiв пiд керiвництвом аудитора Iльченко О.О. (сертифiкат аудитора А №002342, виданий рiшенням Аудиторської палати України №32 вiд 29.06.1995р., продовжено дiю сертифiката рiшеннями Аудиторської палати України за №79 вiд 25.06.1999р., №135 вiд 27.05.2004р., №201/2 вiд 23.04.2009 р.) у вiдповiдностi до договору №2 вiд 15 лютого 2012 року Аудит проводився аудиторсько-консалтiнговою фiрмою «РАДА - АУДИТ», що дiє на пiдставi Свiдоцтва про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 0759, виданого Аудиторською палатою України 26.01.2001 року, рiшення № 98 та дiю якого продовжено рiшенням Аудиторської палати України №158 вiд 26.01.2006 р., №227/3 вiд 27.01.2011 р. Мета перевiрки - надання аудиторовi можливостi висловити незалежну думку про те, чи складенi фiнансовi звiти у всiх суттєвих аспектах вiдповiдно до концептуальної основи фiнансової звiтностi прийнятої в Українi. При проведеннi перевiрки аудиторська фiрма дiяла вiдповiдно до вимог нормативiв аудиту, що дiють в Українi, якi передбачають, що вона планується й здiйснюється з метою збирання достатньої iнформацiї про те, що звiти пiдприємства не мiстять суттєвих помилок, а пiдприємство працює на пiдставi законодавства України в сферi господарської дiяльностi та оподаткування, встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку i формування фiнансової звiтностi. Для користувачiв публiчної фiнансової звiтностi ми готували висновок вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг: зокрема Мiжнародних стандартiв аудиту 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора», а також рiшення Аудиторської палати України вiд 18.04.2003р. № 122/2 «Про порядок застосування в Українi Стандартiв аудиту та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв». Крiм того були врахованi вимоги рiшення ДКЦПФР №1360 вiд 29.09.2011 р. «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв»; пункту 15 частини другої статтi 7, пунктiв 8, 9, 13 статтi 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi», статтi 40 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок», Законiв України «Про аудиторську дiяльнiсть», «Про акцiонернi товариства». Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. Аудитори несуть вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до П(С)БО та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. Аудиторська перевiрка проводиться з вiдома: - керiвника пiдприємства - Дупляка В. Д.; - в присутностi головного бухгалтера - Ушакової К. I. в примiщенi ПАТ «Укроводпроект» з 15.02.2012 р. по 29.02.2012 р. Перевiрцi пiдлягали: публiчна бухгалтерська звiтнiсть, форма та система бухгалтерського облiку, установчi документи, свiдоцтва про реєстрацiю, присвоєння статистичних кодiв, реєстрацiя статуту, статистична та податкова звiтностi, головна книга, регiстри синтетичного та аналiтичного облiку, первиннi документи, акти звiрок та акти перевiрок контролюючих органiв за 2011 рiк. Аудиторською перевiркою встановлено: 1.ПАТ «Укрводпроект» функцiонує на законних засадах i в своїй дiяльностi керується чинним законодавством України та засновницькими документами. Перереєстрацiя пiдприємства проведена у 2004 роцi Солом'янською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю з посиланням на первинну реєстрацiю 02.06.1997 р. Код ЕДРПОУ- 01035101. У зв'язку з приведенням дiяльностi ВАТ «Укрводпроект» у вiдповiднiсть до Закону України «Про акцiонернi Товариства» № 514-VI вiд 17.09.2008 року та згiдно з рiшенням позачергових загальних Зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 8 вересня 2011 року (Протокол № 17 вiд 08.09.2011р.) проведена державна реєстрацiя змiн до установчих документiв Товариства: ВАТ «Укрводпроект» перейменовано та 28.09.2011 р. зареєстровано новий статут ПАТ «Укрводпроект»; - 28.09.2011 р отримана Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв. Номер запису про включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДР 10731050018001162. Публiчне акцiонерне товариство «Український головний проектно-розвiдувальний та науково-дослiдний iнститут з мелiоративного i водогосподарського будiвництва» (ПАТ «Укрводпроект») перейменовано вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 18.09.2008 р. № 514-VI з Вiдкритого акцiонерного товариства «Український головний проектно-розвiдувальний та науково-дослiдний iнститут з мелiоративного i водогосподарського будiвництва» (ВАТ «Укрводпроект»), що був створений засновниками - Регiональним вiддiленням Фонду державного майна України по м. Києву та органiзацiєю орендарiв «Укрводпроект» на базi орендного пiдприємства «Укрводпроект» згiдно «Порядку перетворення у процесi приватизацiї державних, орендних пiдприємств i пiдприємств iз змiшаною формою власностi у вiдкритi акцiонернi товариства» затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 вересня 1996 року №1099 та наказом Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по м. Києву вiд 16 травня 1997 року № 604. ПАТ «Укрводпроект» є терито¬рi¬а¬льною та головною проектно-розвiдувальною та науково-дослiдною органiзацiєю системи Держводгоспу України. Мiсцезнаходження пiдприємства - 03035, Київ-35, вул. Митрополита Василя Липкiвського (колишня Урицького) 45. Грошовi кошти зберiгаються на розрахунковому рахунку №26001014601 в ПАТ «БАНК КIПРУ» м. Києва, МФО 320940. Основнi види дiяльностi : - забезпечення проектно-кошторисною документацiєю об'єктiв мелiоративного, гiдротехнiчного, водогосподарського, промислово-цивiльного, шляхового та сiльського будiвництва, культоротехнiчних i водоохоронних заходiв, водопостачання, очисних споруд i каналiзацiї, теплопостачання, в т. ч. котельнi, газопостачання промислових та цивiльних об'єктiв i облаштування сiльських населених пунктiв; - наукове обґрунтування проектiв гiдротехнiчного, водогосподарського i мелiоративного будiвництва; - проектнi, проектно-вишукувальнi, вишукувальнi роботи; - дiяльнiсть у сферi архiтектури, iнженерна та технiчна дiяльнiсть пов'язана з будiвництвом. 2.Статутний фонд пiдприємства станом на 31.12.2011р. у вiдповiдностi до установчих документiв та Свiдоцтва ДКЦПФР №46/10/1/10 вiд 08.11.2011р. становить 1178788 грн., який подiлений на 4715152 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна, вiдповiдає засновницьким документам - повнiстю сплачений. Депозитарiй - ПАТ «Нацiональний дипозитарiй України», код ЄДРПОУ 30370711, який знаходиться за адресою: 01011, м. Київ, вул. Грiнченка 3. Зберiгач - ПАТ «Укргазбанк», код ЄДРПОУ 23697280, який знаходиться за адресою :03087, м. Київ, вул. Єреванська, буд.1. За iнформацiєю яку ми отримали пiд час проведення аудиторської перевiрки станом на 31.12.2011 р. встановився такий розподiл акцiй: 473 акцiонера - фiзичнi особи володiють 99,9526 вiдсоткiв Статутного капiталу, двом з яких належить бiльше 10 % акцiй пiдприємства; - 2 акцiонера - юридичнi особи – мають у своєму розпорядженнi вiдповiдно 0,0474 вiдсоткiв Статутного капiталу (2235 акцiй); Черговi загальнi Збори акцiонерiв за 2010 рiк були проведенi 12 квiтня 2011 року. Про Збори акцiонери були повiдомленi персонально шляхом направлення листiв та через засоби масової iнформацiї в порядку, передбаченому Статутом Товариства в газетах «Вiдомостi державної комiсiї цiнних паперiв» № 36 (1041) вiд 23.02.2011р., «Акцiонер» № 18 (622) вiд 23.02.2011р. та на стрiчцi новин ДКЦПФР 02.03.2011 року. Оприлюднення фiнансової звiтностi емiтента проведено у газетi «Вiдомостi державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку» № 80 (1085) вiд 29.04.2011 року. Протягом звiтного 2011 року були проведенi позачерговi загальнi Збори акцiонерiв: 04 лютого 2011 року на яких приймалися рiшення про припинення (реорганiзацiю) Вiдкритого акцiонерного товариства «Україн¬сь¬кий головний проектно-розвiдувальний та науково-дослiдний iнститут з мелiоративного i водогосподарського будiвництва» шляхом його перетворення у Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю «Український головний проектний та науково-дослiдний iнститут з водогосподарського будiвництва» (ТДВ «Укрводпроект») та вирiшення всiх iнших процедурних питань, пов’язаних з реорганiзацiєю Товариства (Протокол № 15 вiд 04.02.2011 р.); 08 вересня 2011 року на яких приймалися рiшення щодо вiдмiни рiшень позачергових загальних Зборiв вiд 04.02.2011р. щодо реорганiзацiї Товариства та приймалися рiшення про перейменування ВАТ «Укрводпроект» у ПАТ «Укрводпроект», положення про Збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревiзiйну комiсiю. ПАТ «Укрводпроект» згiдно Закону України «Про акцiонернi Товариства» повинно було пройти процедуру лiстингу на однiй iз фондових бiрж. У зв’язку з тим, що Товариство не вiдповiдає лiстинговим вимогам котирувальному списку «А» та «Б» простi iменнi акцiї ПАТ «Укрводпроект» 15 лютого 2012 року внесенi до бiржового списку ПАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа». Розмiр чистих активiв пiдприємства за фiнансовий рiк збiльшився на 37055 т. грн. i станом на 31.12.2011 р. становить 51841 т. грн., що у 44 рази перевищує розмiр статутного капiталу ( ст.155 Цивiльного Кодексу України). Розмiр чистих активiв пiдприємства розрахований згiдно методичних рекомендацiй щодо вартостi чистих активiв акцiонерних товариств затверджених Рiшенням ДКЦПФР №485 вiд 17.11.2004 р. 3. Порядок ведення бухгалтерського облiку й вiдповiдностi його чинному законодавству та iснуючим нормативам. 3.1. Застосування норм дiючого законодавства в сферi ведення бухгалтерського облiку Вiдповiдно до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» пiдприємством уведений наказ про облiкову полiтику, що вiдповiдає основоположним принципам визначеними вищезгаданим законом та стандартами бухгалтерського облiку. Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться методом подвiйного запису господарських операцiй, згiдно з Планом рахункiв, як це передбачено Наказом МФУ вiд 30.11.1999 р. за №291 «Про затвердження Плану рахункiв бухгалтерського облiку та Iнструкцiї про його застосування». На пiдприємствi облiк ведеться за журнально-ордерною формою. Статтi бухгалтерського балансу станом на 31.12.2011 р. спiвставнi з головною книгою та реєстрами облiку. Данi бухгалтерських рахункiв спiвставнi в бухгалтерських реєстрах, головнiй книзi i бухгалтерському балансi та пiдтверджуються первинними документами. Змiн у методологiї бухгалтерського облiку протягом перевiряємого перiоду не було. 3.2. Облiк необоротних активiв Облiк основних засобiв ведеться по картках аналiтичного облiку основних засобiв по матерiально-вiдповiдальних особах, вiдповiдно до Положення (Стандарту) №7 «Основнi засоби», згiдно Наказу МФУ №92 вiд 27.04.2000 р. зi змiнами. Вiдповiдно до п.16 П(С)БО №7, Товариство переоцiнило об'єкти основних засобiв в результатi того, що залишкова вартiсть цих об'єктiв суттєво вiдрiзнялася вiд їх справедливої вартостi на дату балансу. У вiдповiдностi з вимогами переоцiнена сума зносу об'єктiв основних засобiв. Вiдомостi про змiни первiсної вартостi та суми зносу основних засобiв занесенi до регiстрiв їх аналiтичного облiку. У примiтках до фiнансової звiтностi щодо кожної групи основних засобiв наведена iнформацiя щодо суми змiни первiсної (переоцiненої) вартостi та зносу основних засобiв у результатi переоцiнки. Балансова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2011 р. 147305 т. грн. Нарахований знос основних засобiв станом на 31.12.2011 р. складає 98496 т. грн., залишкова вартiсть основних засобiв становить 48809 т. грн. Вартiсть незавершеного будiвництва станом на 31.12.2011 р. становить 66 т. грн. Облiк нематерiальних активiв ведеться вiдповiдно до Положення (Стандарту) №8 «Нематерiальнi активи», згiдно Наказу МФУ №242 вiд 18.10.1999 р. зi змiнами . Балансова вартiсть нематерiальних активiв станом на 31.12.2011р. складає 833 т. грн., нарахований знос 396 т. грн., залишкова вартiсть 437 т. грн. 3.3.Облiк оборотних активiв Облiк запасiв, розрахункiв ведеться вiдповiдно до «Стандарту» 9 «Запаси» Наказ МФУ №246 вiд 20.10.1999 р. зi змiнами та «Стандарту» 10 «Дебiторська заборгованiсть» затвердженого Наказом МФУ №237 вiд 08.10.1999 р. зi змiнами. Облiк виробничих запасiв, МШП ведеться по мiсцях зберiгання та матерiально-вiдповiдальних особах, в картках складського облiку та книгах. Данi складського та бухгалтерського облiку спiвставнi з даними балансу по роздiлу 2, згiдно яких вартiсть виробничих запасiв 66 т. грн., незавершене виробництво 1334 т. грн., дебiторська заборгованiсть 2386 т. грн., iнша дебiторська заборгованiсть 271 т. грн., пiдтверджується розрахунковими документами та актами звiрки. Вiдображенi в 2 роздiлi активу балансу залишки грошових коштiв у сумi 247 т. грн. пiдтверджуються виписками банку. 3.4. Облiк витрат майбутнiх перiодiв Витрати майбутнiх перiодiв станом на 31.12.2011р. становлять 10 т. грн. та вiдображенi по 3 роздiлу активу балансу. Загальнi активи балансу в сумi 53626 т. грн. вибiрково перевiренi аудиторами шляхом їх огляду та пiдтверджуються документами та актами iнвентаризацiї. 3.5.Облiк власного капiталу Облiк власного капiталу ведеться вiдповiдно до вимог законодавства та «Стандарту» 5 «Звiт про власний капiтал» Наказ МФУ вiд 30.11.2000 р. № 304 та пiдтверджується бухгалтерськими даними. Статутний капiтал пiдприємства у вiдповiдностi до установчих документiв та нового Свiдоцтва ДКЦПФР №46/10/1/10 вiд 08.11.2011 р. становить 1179 тис. грн. повнiстю сплачений станом на 31.12.2011 р. Iншими складовими власного капiталу станом на 31.12.2011 р. є: додатковий вкладений капiтал в сумi 3 т. грн., iнший додатковий капiтал 39576 т. грн. ( в тому числi за рахунок переоцiнки основних засобiв 37519 т. грн.), резервний капiтал в розмiрi 543 т. грн. (становить бiльше 46% статутного фонду), нерозподiлений прибуток 10540 т. грн.(в тому числi за рахунок корегування вхiдного залишку на початок перiоду на 87 т. грн. - вiднесення на нерозподiлений прибуток премiй за попереднiй звiтний перiод, з проведенням корегувань статтi розрахунки з оплати працi 4 роздiлу пасиву балансу станом на 01.01.2011 р. на суму 87 т. грн.) 3.6. Облiк забезпечення наступних витрат i платежiв Облiк забезпечення наступних витрат i платежiв здiйснюється у вiдповiдностi з дотриманням прийнятої облiкової полiтики щодо формування та оцiнки резервiв до «Стандарту» 16 «Витрати» Наказ МФУ №318 вiд 31.12.1999 р. зi змiнами та «Стандарту» 26 «Виплати працiвникам» затвердженого Наказом МФУ №601 вiд 28.10.2003 р. зi змiнами i пiдтверджується бухгалтерськими даними в сумi 369 т. грн. 3.7. Облiк довгострокових та поточних зобов’язань Вiдображенi по 3 та 4 роздiлах пасиву балансу зобов'язання в сумi 1416 т. грн. обрахованi вiдповiдно до «Стандарту» 11 «Зобов'язання» Наказ МФУ №20 вiд 31.01.2000р. зi змiнами пiдтверджуються даними аналiтичного облiку та первинними документами, а саме: вiдстроченi податковi зобов’язання в сумi 327 т. грн., кредиторська заборгованiсть 476 т. грн., зобов’язання по одержаних авансах в суму 366 т. грн., заборгованiсть перед бюджетом в розмiрi 27 т. грн., заборгованiсть по оплатi працi 93 т. грн., з iншими кредиторами 127 т. грн. 4. За 2011 рiк пiдприємство отримало 87 т. грн. збитку вiд операцiйної дiяльностi. З врахуванням iнших доходiв в сумi 11 т. грн. та податку на прибуток в сумi 119 т. грн. (обрахованого у вiдповiдностi до податкового законодавства), загальна сума збитку за результатами 2011 фiнансового року становить 195 т. грн. За результатами роботи 2011 року пiдприємство не нарахувало дивiденди на одну акцiю по причинi вiдсутностi об’єкту розподiлу. Виплата дивiдендiв за 2010 рiк проводилась з нерозподiленого прибутку попереднiх звiтних перiодiв. 5. Показники фiнансового стану Публiчного акцiонерного товариства «УКРВОДПРОЕКТ» Назва показникiв Значення показникiв Нормативне значення На 31.12.11 На 31.12.10 Лiквiдностi та платоспроможностi 1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,23 0,93 >0,2-0,25 2. Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi 2,68 2,48 >0,5 3. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi 3,96 3,63 >2,0 Фiнансової стiйкостi 1. Коефiцiєнт автономiї 0,97 0,88 >0,5-0,6 2. Спiввiдношення залучених i власних засобiв 0,03 0,13 <1,0 3. Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом 29,04 7,20 Збiльшення Рентабельностi 1. Рентабельнiсть активiв -0,2 -0,6 >0 На основi показникiв балансу пiдприємства станом на 31.12.2011 р. нами проведенi розрахунки, якi засвiдчують: - фiнансування пiдприємства проходить за рахунок власних коштiв; - кредиторська заборгованiсть пiдприємства утворена за рахунок отриманих авансiв, неоплачених розрахункiв iз бюджетом, термiн сплати яких не наступив; - показники незалежностi пiдприємства високi; - велика питома вага власного обiгового капiталу. Аналiз перспектив розвитку показав, що пiдприємство має змогу покращувати фiнансово-господарський стан за рахунок розвитку видiв дiяльностi передбачених Статутом. Враховуючи вищенаведене, констатуємо, що пiдприємство платоспроможне, фiнансово стiйке та має можливiсть безперервно здiйснювати свою дiяльнiсть в майбутньому. 6. Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року i можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» та п. 2.7.3., 2.7.4 Рiшення ДКЦПФР №1360 вiд 29.09.2011 р. «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв». Серед всiх подiй, якi потребують вiдображення у висновку є те, що: - прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу - iнформацiя вiдсутня; - прийняття рiшення про викуп власних акцiй - iнформацiя вiдсутня; - сукупнiсть процедур з включення/виключення (факти лiстингу/делiстингу) цiнних паперiв до реєстру органiзатора торгiвлi та здiйснення контролю за вiдповiднiстю умовам та вимогам, установленим у правилах органiзатора торгiвлi не проводилися; - отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента в перевiряємому перiодi не було; - змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй; - Товариство протягом звiтного не мало правочинiв 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними фiнансової звiтностi станом на 31.12.2011 року, якi потребують вiдповiдного рiшення та затвердження Наглядовою Радою та Зборами акцiонерiв; - затвердженi Зборами та дiють у Товариствi такi внутрiшнi документи: положення про збори, положення про Наглядову Раду, виконавчий орган та ревiзiйну комiсiю; - в Товариствi дiють такi органи управлiння: Збори акцiонерiв, Наглядова Рада, Ревiзiйна комiсiя; - в межах корпоративного управлiння здiйснення функцiй внутрiшнього контролю за дiяльнiстю Товариства виконує Наглядова Рада, яка через свої регулярнi засiдання здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Спецiально визначеної особи (внутрiшнього аудитора) немає; - Наглядова Рада та Правлiння Товариства в межах своїх можливостей придiляють увагу розвитку корпоративного управлiння для забезпечення ефективної дiяльностi Товариства з метою максимiлiзацiї добробуту акцiонерiв за рахунок зростання ринкової вартостi акцiй, виплати акцiонерам дивiдендiв, доступу акцiонерiв до управлiння Товариством шляхом надання iнформацiї, участю у Зборах; - ознайомлення акцiонерiв з дiяльнiстю Товариства здiйснюється через участь акцiонерiв у Зборах, через засоби масової iнформацiї, розмiщення звiтностi Товариства на стрiчцi новин у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних ДКЦПФР та на ВЕБ-сайтi Товариства; - проведенi черговi та позачерговi Збори на яких пiдводилися пiдсумки роботи Товариства за звiтний рiк та вирiшувалися питання щодо змiни типу пiдприємства. Ми провели аудиторську перевiрку згiдно з Мiжнародними стандартами аудиту i вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. На нашу думку, фiнансова звiтнiсть надає достовiрну та справедливу iнформацiю про фiнансовий стан Публiчного акцiонерко товариства «Український головний проектно-розвiдувальний та науково-дослiдний iнститут з мелiоративного i водогосподарського будiвництва» (ПАТ «Укрводпроект») станом на 31 грудня 2011 р., його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився 31.12.2011 року, згiдно Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 р. №996-XIV та вимог «Стандартiв»: -1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi»; - 2 «Баланс»; -3 «Звiт про фiнансовi результати»; -4 «Звiт про рух грошових коштiв»; -5 «Звiт про власний капiтал»; -6 «Виправлення помилок i змiни у фiнансових звiтах», затверджених Наказами МФУ.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання

У 2011 р. виконувались проектно-вишукувальнi роботи для будiвництва: гiдротехнiчних споруд, бюветного водозабезпечення, обєктiв малої гiдроенергетики, ставкiв. Виконувались проекти по охоронi навколишнього середовища, iнженернiй пiдготовцi територiї пiд забудову, iнженерно-геологiчнi вишукування для обгрунтування проектiв, виготовленню технiчної документацiї щодо передачi земельних часток (паїв) в натурi з виготовленням актiв на право приватної власностi на землю, забезпечення топографiчними матерiалами проектних розробок, проекти водогосподарського будiвництва для Алжиру тощо. В розрiзi направленостi виробничої дiяльностi мелiоративнi та гiдротехнiчнi роботи склали - 23,7%, обєкти малої гiдроенергетики - 21,7; iнженернi вишукування - 15%, водопостачання, водовiдення та очистка - 11,2%, природоохороннi заходи та iнженерна пiдготовка територiї пiд забудову - 9,2%, гiдрологiчнi роботи - 2,6%, проекти землеустрою - 5%, iншi Проектна документацiя розробляється з використанням персональної обчислювальної технiки. Без сучасних персональних комп'ютерiв, програмного забезпечення, сучасної копiювальної технiки сьогоднi неможливо досягти якостi проектної продукцiї, яка б вiдповiдала мiжнародним стандартам ISO 9001:2008 та вимогам Замовникiв.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

Вiдчуження активiв за останнi пять рокiв не було. Iнститут не планує залучення iнвестицiй для ведення господарської дiяльностi.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

ПАТ "Укрводпроект" володiє частиною будiвлi по вул.Митрополита Василя Липкiвського та гаражним примiщенням по вул. Н. Ополчення, необхiдного для розташування автомобiльної та бурової технiки., яка обслуговує виробничий процес Товариства. Враховуючи специфiку роботи, пов"язаної з виготовленням проектно-кошторисної документацiї пiд будiвництво гiдротехнiчних споруд, використання активiв значного впливу на екологiю не має. Товариство на даний час повнiстю забезпечене виробничими потужностями i не має планiв щодо їх розширення. Планами на 2012 рiк передбачаються поточнi ремонти по будiвлях та спорудах Товариства.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Основна проблема, яка значно впливає на дiяльнiсть Товариства є нерiвномiрнiсть фiнансування робiт за рахунок бюджетних коштiв, авансування проектних робiт за рахунок власних обiгових коштiв, якi виконуються по державним замовленням.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

За звiтний перiод планових ревiзiй податковою iнспекцiєю не проводилось. Штрафнi санкцiї вiдсутнi.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Товариство забезпечене кадровими спецiалiстами пiд виконання виробничої програми. Поповнення кадрiв вiдбувається за рахунок молодих спецiалiстiв Українського нацiонального унiверситету водного господарства та природокористування. Фiнансування всiх виробничих програм вiдбувається за рахунок власних обiгових коштiв та залучених коштiв

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

Портфель замовлень Товариством очiкується не менше замовлень, якi виконанi в поточному звiтному роцi. Всi договiрнi угоди звiтного року були виконанi.

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Вiдповiдно до Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 липня 2008 р. № 1011-р "Про затвердження плану невiдкладних заходiв з подолання стихiйного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 р. у Вiнницькiй, Iвано-Франкiвськiй, Закарпатськiй, Львiвськiй, Тернопiльськiй та Чернiвецькiй областях" та Доручення Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01 серпня 2008 року № 142 ВАТ "Укрвопдроект" розробило Схему комплексного протипаводкового захисту в басейнах рiчок Днiстер, Прут та Сiрет". У складi Схеми була розроблена "Програма комплексного протипаводкового захисту Прикарпатського регiону, включаючи басейнi рiчок Днiстер, Прут та Сiрет на 2009-2015 роки та прогноз до 2020 року". Товариство покладає великi надiї на вiдкриття Урядом фiнансування цiєї Програми та Програми по першочергових заходах по лiквiдацiї наслiдкiв паводку в Закарпатськiй областi. Товариство продовжує пiдтримувати виробничi вiдности з Замовниками за межами України, в першу чергу на африканському континентi.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Фiнансування всiх програм вiдбувається за рахунок власних обiгових коштiв.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Судових справ емiтент, посадовi особи за звiтний перiод не мали.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Фiнансове положення Товариства стiйке, в своїй галузi має мало конкурентiв, якi б могли якимось чином вплинути на фiнансовий стан Товариства. Кредиторська заборгованiсть в основному виникає за рахунок отриманих авансiв. Високi показники лiквiдностi.


13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

 

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

11387.000

48809.000

0.000

0.000

11387.000

48809.000

будівлі та споруди

10775.000

47572.000

0.000

0.000

10775.000

47572.000

машини та обладнання

201.000

246.000

0.000

0.000

295.000

201.000

транспортні засоби

187.000

762.000

0.000

0.000

187.000

762.000

інші

224.000

229.000

0.000

0.000

229.000

224.000

2. Невиробничого призначення:

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Усього

11387.000

48809.000

0.000

0.000

11387.000

48809.000

Опис

Основнi засоби Товариства власнi. Орендованих основних засобiв немає. Термiн використання основних засобiв: будiвлi та споруди 80 рокiв, машини та обладнання - 10 рокiв, транспортнi засоби - 10 рокiв. Вiдчуження основних засобiв на суму до 50% їх вартостi вiдноситься до компетенцiї Наглядової ради, понад 50% до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Показники первiсної вартостi та зносу основних засобiв: - виробничого призначення: по будiвлям та спорудам 67422 тис. грн., знос 19850 тис. грн, ступiнь зносу 23%, по машинам та обладнанню 2159 тис. грн, знос 1913 тис. грн., ступiнь зносу 88%; по транспортним засобам 77972 тис. грн., знос 77210 тис. грн., ступiнь зносу 99%; iншi 560 тис. грн, знос 331 тис. грн, ступiнь 56%; - невиробничого призначення: по машинам та обладнанню - 0 тис. грн, знос 0 тис. грн., ступiнь зносу 0 ; iншi 0 тис. грн., знос 0 тис. грн., ступiнь зносу 0%

 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

51841.000

14786.000

Статутний капітал (тис. грн.)

1179.000

1179.000

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

1179.000

1179.000

Опис

Розрахунок чистих активiв Товариства за звiтний перiод проведений згiдно Методичних рекомендацiй щодо вартостi чистих активiв акцiонерних Товариств, затверджених Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. № 485. До складу активiв Товариства, якi приймалися до розрахунку чистих активiв, включенi: - необоротнi активи у розмiрi - 49312.00 тис.грн. - оборотнi активи - 4304,0 тис.грн. - витрати майбутнiх перiодiв - 10,0 тис.грн. Разом - 53626.0 тис.грн. До складу зобов'зань Товариства, якi включенi до розрахунку приймаються: - довгостроковi зобов'язання - 327,0 тис.грн. - поточнi зобов'язання - 1089,0 тис.грн. - забезпечення наступних витрат i платежiв - 369,0 тис.грн. Разом зобов'язань 1981,0 тис. грн. Всього чистi активи Товариства за 2011 рiк складають 51841,0 тис.грн.

Висновок

Вартiсть чистих активiв перевищує розмiр Статутного капiталу у 44 рази, що вiдповiдає ст. 144 та. 155 Цивiльного кодексу України.

 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0.000

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0.000

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0.000

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за векселями (всього)

X

0.000

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0.000

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0.000

X

X

Податкові зобов'язання

X

354.000

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0.000

X

X

Інші зобов'язання

X

1062.000

X

X

Усього зобов'язань

X

1416.000

X

X

Опис:

Зобовязання емiтента по кредитам банку за цiннами паперами, облiгацiями, сертифiкатами, векселями вiдсутнi


15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

09.12.2011

12.12.2011

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

06.09.2011

07.09.2011

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

29.04.2011

29.04.2011

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

29.03.2011

30.03.2011

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

17.02.2011

20.02.2011

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

18.01.2011

19.01.2011

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

 

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

 

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2009

1

0

2

2010

1

0

3

2011

3

2

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія

X

Акціонери

X

Реєстратор

X

Депозитарій

X

Інше (запишіть):

Ні

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть):

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

X

Внесення змін до статуту товариства

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

X

Інше (запишіть):

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?