До уваги акціонерів ПАТ “Укрводпроект” 

 
Публічне  акціонерне товариство “Український головний проектно-розвідувальний та науково-дослідний інститут з меліоративного і водогосподар­сь­кого будівництва”   (ПАТ “Укрводпроект”),   код ЄДРПОУ 01035101,  (м. Київ-35, вул. Митрополита Василя Липківського, 45) повідомляє про скликання чергових загальних Зборів акціонерів Товариства , які відбудуться 17  квітня 2013 року за адресою  м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45 з таким  Порядком денним.

1.     Про обрання голови та секретаря Зборів.

2.     Про обрання Лічильної комісії

3.     Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за  2012 рік та основні напрямки роботи на 2013 рік.

4.     Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік.

5.     Звіт та висновки Ревізійної комісії про роботу Товариства за 2012 рік.

6.      Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління, Наглядової Ради, Ревізійної комісії. Затвердження балансу Товариства за 2012 рік.

7.     Про попереднє схвалення значних правочинів щодо надання послуг.

8.     Розподіл прибутку і збитків Товариства  за 2012 рік.

9.     Прийняття рішення про припинення повноважень Лічильної комісії.

 

 Дата складання переліку акціонерів  ПАТ “Укрводпроект” для здійснення персонального повідомлення про проведення чергових загальних Зборів акціонерів ПАТ “Укрводпроект” – 22  лютого 2013 року.

Дата складання переліку акціонерів  ПАТ “Укрводпроект”, які мають право на участь у чергових загальних Зборах  ПАТ “Укрводпроект”, призначених на 17 квітня 2013 року,  - на 24 годину11 квітня 2013 року.

Початок Зборів17 квітня 2013 року об 1130 годині.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) буде здійснюватися Реєстраційною комісією з 1030 до 1115 години за місцем проведення Зборів: 03035, м. Київ-35, Митрополита Василя Липківського, 45, зала ПАТ “Укрводпроект” в лабораторному корпусі № 513,  5 поверх, вхід через арку із вул. Солом’янської.

Для участі в загальних Зборах акціонерам потрібно мати при собі паспорт. Для дові­ре­них осіб(представників) -  паспорт та  довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

Ознайомитись з матеріалами, пов’язаними з порядком денним загальних Зборів акціонерів ПАТ Укрводпроект, можна за адресою м. Київ,   вул. Митрополита Василя Липківського, 45, кімната №1101, лабораторний корпус,  у робочі дні з 930 до 1200 години за київським часом.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного  загальних Зборів акціонерів ПАТ Укрводпроект,  акціонер (або його представник за відповідною довіреністю) має звернутися із письмовою заявою до Товариства та мати при собі  документи, що посвідчують особу.


В день проведення чергових загальних Зборів акціонери можуть ознайомитися з документами у місці проведення Зборів з 1030 до 1115 години.

         Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами Зборів та їх отримання - заступник голови Правління Юрченко П.В.

Довідки за  телефонами (044) 248-70-16, 248-70-65.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

 ПАТ Укрводпроект  за 2012 рік (тис.грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

51535

52154

Основні засоби

43659

48809

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

79

66

Сумарна дебіторська заборгованість

3643

3032

Грошові кошти та їх еквіваленти

3393

247

Нерозподілений прибуток

9923

10540

Власний капітал

37395

40122

Статутний капітал

1179

1179

Довгострокові зобов’язання

499

696

Поточні зобов’язання

2539

1089

Чистий прибуток (збиток)

(1083)

(195)

Середньорічна кількість акцій (штук)

4715152

4715152

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

81

85

Правління  ПАТ Укрводпроект