Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова Правлiння       Дупляк Вiталiй Дмитрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 25.04.2013
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
"Український головний проектно-розвiдувальний та науково-дослiдний iнститут з мелiоративного i водогосподарського будiвництва"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
01035101
1.4. Місцезнаходження емітента
м. Київ , Соломянський, 03035, м. Київ, Митрополита Василя Липкiвського, 45
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
8-044-248-70-16 8-044-244-04-21
1.6. Електронна поштова адреса емітента
uvp@uvp-kiev.com.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2013
(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці www.uvp-kiev.com.ua в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента X
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди X
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки 1. ПАТ "Укрводпроект" не входить до жодного iз будь-яких об'єднань, пiдприємств, тому вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань вiдсутня.
2. У Статутному капiталi Товариства вiдсутня державна частка. Товариство не є монополiстом i не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави. Обiг облiгацiй та акцiй не здiйснювало, тому не пiдлягає до категорiї пiдприємств до яких необхiдно визначати рейтингову оцiнку з залученням рейтингового агентства. Форма "Iнформацiя про рейтингове агентство" не заповнювалася.
3. Товариство за звiтний перiод не здiйснювало, викупу власних акцiй, випуску облiгацiй, дисконтних облiгацiй, процентних, безпроцентних та iнших цiнних паперiв, не зареєстроване на фондовому ринку, в список компанiй, акцiї яких котируються на фондових бiржах не внесене, тому вiдсутня iнформацiя по заповненню форм:
Iнформацiя про облiгацiї емiтента;
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом;
Iнформацiя про похiднi цiннi папери;
Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв вiдсутня.
4. Товариство не займається виробничою дiяльнiстю, яка класифiкується, як переробна, добувна промисловiсть, виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води, тому таблицi "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" у змiстi рiчної iнформацiї вiдсутнi.
5. У зв'язку з вiдсутнiстю боргових цiнних паперiв гарантiй третьої особи не треба, тому форма "Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв" не заповнювалося.
6. Випуску iпотечних облiгацiй Товариство не здiйснювало, тому вiдсутня iнформацiя по заповненню форми "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй".
7. Товариство не здiйснювало випуску iпотечних сертифiкатiв, вiдсутнi iпотечнi активи, вiдповiднi форми та iнформацiя не надаються.
8. Товариство не здiйснювало розмiщення сертифiкатiв ФОН, тому iнформацiя по заповненню форм пов"язаних з випуском та облiком сертифiкатiв, iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня.
9. Рiчна фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв .
10. Випуску цiльових облiгацiй Товариство не здiйснювало, тому форма "Звiт про стан об"єкта нерухомостi" не заповнювалася.
11. Примiтки до фiнансової звiтностi вiдповiдно до мiжнародних стандартiв вiдсутнi.
12. Заключення аудитора щодо висновку аудиторської перевiрки фiнансово-господарської перевiрки Товариства знаходиться у формi "Опис бiзнесу"

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
"Український головний проектно-розвiдувальний та науково-дослiдний iнститут з мелiоративного i водогосподарського будiвництва"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПАТ "Укрводпроект"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
03035
3.1.5. Область, район
м. Київ , Соломянський
3.1.6. Населений пункт
м. Київ
3.1.7. Вулиця, будинок
Митрополита Василя Липкiвського, 45
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
10731200000001162
3.2.2. Дата державної реєстрації
02.06.1997
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Солом"янська районна в м. Києвi державна адмiнiстрацiя
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
1178788.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
1178788.00
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "БАНК КIПРУ"
3.3.2. МФО банку
320940
3.3.3. Поточний рахунок
26001014601
 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "БАНК КIПРУ"
3.3.5. МФО банку
320940
3.3.6. Поточний рахунок
26000014602
3.4. Основні види діяльності
71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах
68.10 Купiвля та продаж власного нерухомого майна
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Виконання спецiальних видiв робiт у проектуваннi та будiвництвi АА № 356343 06.07.2007 Державний комiтет України з будiвництва та архiтектури 06.07.2012
Опис Роботи виконувались з дотриманням вимог лiцензiї, порушень не було.
 
Пошук (розвiдка) корисних копалин АВ № 391169 25.04.2008 Державною геологiчною службою 18.04.2013
Опис Роботи виконувались з дотриманням вимог лiцензiї, порушень не було.
 
Топографо-геодезичнi та картографiчнi роботи АВ № 547413 20.07.2010 Державною службою геодезiї, картографiї та кадастру безстроково
Опис Роботи виконувались з дотриманням вимог лiцензiї, порушень не було.
 
3.8. Інформація про органи управління емітента
Органами управлiння Товариства є:
- Загальнi Збори - вищий орган Товариства з повноваженнями згiдно Цивiльного кодексу України, Закону України "Про господарськi товариства" та Статуту Товариства
- Наглядова Рада - орган Товариства, який представляє iнтереси акцiонерiв в перiод мiж проведенням загальних Зборiв в межах повноважень, визначених Статутом;
- Правлiння - виконавчий орган Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю;
- Ревiзiйна комiсiя - орган Товариства, який здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства.

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регiональне вiддiлення фонда державного майна України по м. Києву (Засновник) 19030825 03001Україна м. Київ бул. Шевченка, 50-Г 0.000000000000
Органiзацiя орендарiв орендного iнституту "Укрводпроект" (Засновник) 22886369 03035Україна м. Київ вул. Урицького, 45 0.000000000000
Закритий взаємний фонд `ПЕРШИЙ` АТ Iнвестицiйної Компанiї `ЄВРОIНВЕСТ` (Учасник) 23754658 37000Україна м. Харкiв вул. О. Яроша. 18а 0.043000000000
ТОВ "Стандарт" 31954068 01001Україна Київ Верхнiй Вал, 24 0.004430000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Фiзичнi особи в кiлькостi 470 осiб (акцiонерiв) 99.9526
Усього 100.000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу Товариства становить 77 чол.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом становить 4 чол.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) становить 2 чол.
Загальний фонд оплати працi за звiтний перiод становить 3075,8 тис.грн. Для виконання виробничої програми Товариства емiтент забезпечений кадрами вiдповiдного рiвня квалiфiкацiї. Поповнення кадрiв вiдбувається за рахунок молодих спецiалiстiв Нацiонального унiверситету iнженерiв водного господарства та природокористування та Київського нацiонального унiверситету будiвництва та архiтектури.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Голова Наглядової Ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Величко Свiтлана Вiталiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН № 614623 02.02.1997 Старокиївським РУГУ МВС України в м.Києвi
6.1.4. Рік народження**
1976
6.1.5. Освіта**
Вища, Київський нацiональний унiверситет будiвництва i архiтектури
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
5
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Київський нацiональний унiверситет будiвництва i архiтектури, спецiальнiсть - водопостачання, водовiдведення, рацiональне використання, охорона водних ресурсiв, провiдний iнженер
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки голови Наглядової ради визначаються Статутом Товариства та передбачають здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння, захист прав акцiонерiв Товариствата визначення перспективних напрямкiв розвитку Товариства. Винагороди по пiдсумкам роботи Товариства за звiтний рiк посадова особа не отримувала. Винагороди в натуральнiй формi не отримувала. За звiтний перiод змiн в складi посадових осiб не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи складає 5 рокiв. Попереднi посади, якi займала посадова особа: аспiрант, провiдний iнженер. Працює провiдним iнженером кафедри Київського нацiонального унiверситету будiвництва та архiтектури.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Голова Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дупляк Вiталiй Дмитрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН № 610246 13.11.2001 Залiзничним РУГУ МВС України в м.Києвi
6.1.4. Рік народження**
1941
6.1.5. Освіта**
Вища, Український iнститут iнженерiв водного господарства, спецiальнiсть гiдромелiорацiя
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
34
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Орендний iнститут "Укрводпроект", директор
6.1.8. Опис
Голова Правлiння здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства, представляє Товариство в його вiдносинах з iншими юридичними особами, виконує iншi повноваження, передбаченi п. 8.17 Статуту та Контрактом мiж головою Правлiння та головою Наглядової ради.Винагороди по пiдсумкам роботи Товариства за звiтний рiк посадова особа не отримувала. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Посадова особа працює за сумiсництвом ТОВ "Управляюча компанiя "Укрводпроект", яке знаходиться в м. Києвi, вул. Митрополита Василя Липкiвського, 45 на посадi директора. За звiтний перiод змiн в складi посадових осiб не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи складає 34 роки. Попереднi посади, якi займала посадова особа: iнженернi посади, начальник технiчного вiддiлу, заступник головного iнженера, головний iнженер, директор орендного iнстититуту "Укрводпроект"
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Романишин Олександр Павлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН № 614547 27.11.1997 Старокиївським РУГУ МВС України в м.Києвi
6.1.4. Рік народження**
1960
6.1.5. Освіта**
Вища, Український iнститут iнженерiв водного господарства, спецiальнiсть гiдромелiорацiя
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Iнститут "Укрводпроект", головний iнженер проекту
6.1.8. Опис
До компетенцiї та обов'язкiв члена Правлiння належить забезпечення та органiзацiя виконання загальних напрямкiв виробничого, економiчного та соцiального розвитку Товариства та iншi повноваження i обов'язки, передбаченi п. 8.12 Статуту та Трудовим договором мiж головою Правлiння та членом Правлiння. Винагороди по пiдсумкам роботи Товариства за звiтний рiк посадова особа не отримувала. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Посадова особа працює за сумiсництвом ТОВ "Управляюча компанiя "Укрводпроект", яке знаходиться в м. Києвi, вул. Митрополита Василя Липкiвського, 45 на посадi головного iнженера. За звiтний перiод змiн в складi посадових осiб не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи складає 11 рокiв. Попереднi посади, якi займала посадова особа: майстер будiвельної групи, головний iнженер проекту орендного iнституту "Укрводпроект".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ушакова Катерина Iванiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО № 812733 20.06.2002 Святошинським РУГУ МВС України в м.Києвi
6.1.4. Рік народження**
1944
6.1.5. Освіта**
Середньо-спецiальна, Київський геолого-розвiдувальний технiкум,спецiальнiсть бухгалтерський облiк
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
37
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Орендний iнститут "Укрводпроект", головний бухгалтер
6.1.8. Опис
До компетенцiї та обов'язкiв члена Правлiння належить вiдповiдальнiсть за органiзацiю та достовiрнiсть ведення бухгалтерського облiку Товариства, забезпечення та органiзацiя виконання загальних напрямкiв виробничого, економiчного та соцiального розвитку Товариства та iншi повноваження i обов'язки, передбаченi п. 8.12 Статуту та Трудовим договором мiж головою Правлiння та членом Правлiння. Винагороди по пiдсумкам роботи Товариства за звiтний рiк посадова особа не отримувала. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Посадова особа працює за сумiсництвом ТОВ "Управляюча компанiя "Укрводпроект", яке знаходиться в м. Києвi, вул. Митрополита Василя Липкiвського 45 на посадi головного бухгалтера. За звiтний перiод змiн в складi посадових осiб не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи складає 37 рокiв. Попереднi посади, якi займала посадова особа: бухгалтер, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер орендного iнстититуту "Укрводпроект".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Юрченко Петро Васильович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО № 290417 16.12.1999 Залiзничним РУГУ МВС України в м.Києвi
6.1.4. Рік народження**
1953
6.1.5. Освіта**
Вища, Київський iнститут народного господарства, спецiальнiсть планування промисловостi
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
17
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Орендний нститут "Укрводпроект", заступник директора
6.1.8. Опис
До компетенцiї та обов'язкiв члена Правлiння належить забезпечення та органiзацiя виконання загальних напрямкiв виробничого, економiчного та соцiального розвитку Товариства та iншi повноваження i обов'язки, передбаченi п. 8.12 Статуту та Трудовим договором мiж головою Правлiння та членом Правлiння. Винагороди по пiдсумкам роботи Товариства за звiтний рiк посадова особа не отримувала.В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Посадова особа працює за сумiсництвом ТОВ "Управляюча компанiя "Укрводпроект", яке знаходиться в м. Києвi, вул. Митрополита Василя Липкiвського, 45 на посадi заступника директора. За звiтний перiод змiн в складi посадових осiб не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи складає 17 рокiв. Попереднi посади, якi займала посадова особа: економiчнi посади, начальник планово-виробничого вiддiлу, заступник директора орендного iнстититуту "Укрводпроект".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дупляк Олена Вiталiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН № 610480 11.11.1997 Залiзничним РУГУ МВС України в Київськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1967
6.1.5. Освіта**
Вища, к.т.н.,Київський iн-женерно-будiвельний iн-ститут 1989 р., спецiаль-нiсть “Водопостачання та водовiдведення”.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
8
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Доцент Київського нацiо-нального унiверситету будiвництва i архiтектури
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки Голови Ревiзiйної комiсiї визначаються Статутом Товариства та передбачають здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, складання висновку по рiчному звiту та балансу Товариства. Винагороди по пiдсумкам роботи Товариства за звiтний рiк посадова особа не отримувала. Винагороди в натуральнiй формi не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи складає 8 рокiв. Попереднi посади, якi займала посадова особа: Доцент Київського нацiо-нального унiверситету будiвництва i архiтектури.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Маркiн Володимир Володимирович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МЕ 378359 18.05.2004 Солом'янським РУГУ МВС України в м.Києвi
6.1.4. Рік народження**
1988
6.1.5. Освіта**
Вища, Київський нацiональний унiверситет будiвництва i архiтектури, 2011 р., спецiальнiсть “Будiвництво, споруди i обладнання водопостачання i водовiдведення
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
1
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Iнженер ПАТ “Укрводпроект”
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначаються Статутом Товариства. Винагороди по пiдсумкам роботи Товариства за звiтний рiк посадова особа не отримувала. Винагороди в натуральнiй формi не отримувала. За звiтний перiод змiн в складi посадових осiб не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи складає 1 рiк. Попереднi посади, якi займала посадова особа: iнженер, iнженер 111 категорiї ПАТ "Укрводпроект". В iнших органiзацiях не працює.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Юрченко Юлiя Петрiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МЕ № 229425 18.09.2003 Солом'янським РУГУ МВС України в м.Києвi
6.1.4. Рік народження**
1987
6.1.5. Освіта**
Вища, Нацiональний аграрний унi-верситет, 2008 р., спецiальнiсть “Ге-одезiя, картографiя та землевпорядкування”.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
1
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
iнженер Київського iнституту земельних реформ
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначаються Статутом Товариства. Винагороди по пiдсумкам роботи Товариства за звiтний рiк посадова особа не отримувала. Винагороди в натуральнiй формi не отримувала. За звiтний перiод змiн в складi посадових осiб не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи складає 1 рiк. Попереднi посади, якi займала посадова особа: iнженер Київського iнституту земельних реформ. Працює в Нацiональному Києво-Печерському iсторико культурному заповiднику.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Член Наглядової Ради Маркiн Володимир Володимирович МЕ № 378353 18.05.2004 Соломянським РУГУ МВС України в м.Києвi 21.01.2005 278018 5.89630000000 278018 0 0 0
Голова Наглядової Ради Величко Свiтлана Вiталiївна СН № 614623 02.12.1997 Старокиївським РУГУ МВС України в м. Києва 14.12.2004 1172882 24.87474000000 1172882 0 0 0
Член Наглядової Ради Юрченко Юлiя Петрiвна МЕ № 229425 18.09.2003 Соломянським РУГУ МВС України в м.Києвi 22.04.2004 240036 5.09080000000 240036 0 0 0
Голова Правлiння Дупляк Вiталiй Дмитрович СН № 610246 13.11.1997 Залiзничним РУГУ МВС України в м.Києвi 23.02.1998 298245 6.33800000000 298245 0 0 0
Член Правлiння Романишин Олександр Павлович СН № 614547 27.11.1997 Старокиївським РУГУ МВС України в м.Києвi 23.02.1998 39960 0.84750000000 39960 0 0 0
Член Правлiння Ушакова Катерина Iванiвна СО № 812733 20.06.2002 Святошинським РУГУ МВС України в м.Києвi 23.02.1998 60061 1.06660000000 60061 0 0 0
Член Правлiння Юрченко Петро Васильович СО № 290417 16.12.1999 Залiзничним РУГУ МВС України в м.Києвi 23.02.1998 200087 3.55330000000 200087 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Дупляк Олена Вiталiївна СН № 610408 18.11.1997 Залiзничним РУ ГУ МВС України в м.Києвi 14.12.2004 1230542 26.09760000000 1230542 0 0 0
Усього 3519831 74.649360000 3519831 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
д/н д/н д/н д/н д/н д/н д/н 30.12.1899 0 0.00000000000 0 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Фiзична особа д/н д/н д/н 14.12.2004 1230542 26.09760000000 1230542 0 0 0
Фiзична особа д/н д/н д/н 14.12.2004 1172882 24.87474000000 1172882 0 0 0
Усього 2403424 50.97235465500 2403424 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 30.03.2012
Кворум зборів** 88.210000000000
Опис Питання Порядку денного чергових загальних Зборiв: 11. Про обрання голови та секретаря Зборiв. 2. Про обрання Лiчильної комiсiї 3. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2011 рiк та основнi напрямки роботи на 2012 рiк. 4.Звiт Наглядової ради Товариства за 2011 рiк. 5. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про роботу Товариства за 2011 рiк. 6. Iнформацiя про аудиторську перевiрку Товариства та затвердження рiчного звiту i балансу Товариства за 2011 рiк. 7. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Правлiння, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї. 8.Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2011 рiк. 9 . Про внесення змiн до Статуту Товариства. 10. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової Ради. 11. Обрання членiв Наглядової ради. 12. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї. 13. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї. 14. Затвердження кошторисiв витрат на утримання Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї, умов договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди. 15. Обрання особи, яка уповноважується Зборами на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї. Загальнi Збори прийняли такi рiшення: По п.1 порядку денного Зборiв вирiшили: Обрати: Головою Зборiв Дупляка В.Д. Секретарем Зборiв Губарєву К.Ф. По п.2 Порядку денного Зборiв вирiшили: Обрати : Головою Лiчильної комiсiї - Єрлiнєкова Сергiя Михайловича Членами Лiчильної комiсiї: Черниша Василя Михайловича; Андрiйченко Мирославу Теодорiвну По п.3 Порядку денного Зборiв вирiшили: Роботу Правлiння Товариства у 2011роцi визнати задовiльною. По п.4 Порядку денного Зборiв вирiшили: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2011 рiк. Роботу Наглядової ради визнати задовiльною. По п.5 Порядку денного Зборiв вирiшили: Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк. По п.6 Порядку денного Зборiв вирiшили: 6.1 Затвердити звiт Правлiння Товариства за 2011 рiк; 6.2 Затвердити баланс та валюту балансу за 2011 рiк в розмiрi 53626,0 тис.грн. По п.7 Порядку денного Зборiв вирiшили: 7.1 Правлiнню Товариства проаналiзувати та визначити статтi найбiльших фiнансових та матерiальних витрат, якi несе Товариство, знайти шляхи зменшення цих витрат, збiльшення ефективностi використання примiщень, зокрема по гаражу, та пiдготувати Наглядовiй радi пропозицiї щодо збалансування матерiальних i фiнансових витрат з метою полiпшення фiнансового стану Товариства. 7.2 Наглядовiй радi Товариства сконцентрувати увагу на забезпеченнi беззбитковостi роботи Товариства у 2012 роцi. По п.8 Порядку денного Зборiв вирiшили: 8.1 Кошти нерозподiленого прибутку попереднiх перiодiв в резервний капiтал не направляти; 8.2 Дивiденди по результатах роботи за 2011 рiк виплатити з розрахунку 4 коп. на одну акцiю за рахунок нерозподiленого прибутку попереднiх перiодiв; 8.3 Збитки Товариства у розмiрi 195,0 тис. грн.. покрити за рахунок резервного капiталу. По п.9 Порядку денного Зборiв вирiшили: 9.1 Затвердити змiни та доповнення до Статуту. 9.2 Правлiнню Товариства провести реєстрацiю змiн до Статуту в установленому порядку По п.10 Порядку денного Зборiв вирiшили: Припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства Шпигунова В.В., Губарєвої К.Ф., Величко С.В. По п.11 порядку денного Зборiв вирiшили: Обрати Членами Наглядової ради акцiонерiв: Величко С.В., Маркiна В.В. Юрченко Ю.П. По п.12 порядку денного Зборiв вирiшили: Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства Нiмчука В.I., Реви Т.О., Щепотiної О.I. По п.13 порядку денного Зборiв вирiшили:. Обратичленами Ревiзiйної комiсiї акцiонерiв: Дупляк О.В., Ковтонюк О.А., Романишину З.М. 1 Затвердити кошторис на утримання Наглядової Ради на 2012-2014 роки , в тому числi на 2012 р. у розмiрi К12=39064,0 грн./рiк, на 2013-2014 роки з вiдповiдним коригуванням, виходячи з мiнiмальної заробiтної плати та iндексу iнфляцiї (Додаток № 8). 2 Затвердити кошторис на утримання Ревiзiйної комiсiї на 2012-2014 роки, в тому числi на 2012 р. у розмiрi К12=23940,0 грн./рiк, на 2013-2014 роки з вiдповiдним коригуванням, виходячи з мiнiмальної заробiтної плати та iндексу iнфляцiї (Додаток № 9). 3 Затвердити умови договорiв з Головою Наглядової ради, Головою Ревiзiйної комiсiї, членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї (Додатки № 10 - №13). 4 Затвердити на 2012-2014 роки розмiри винагороди Головi Наглядової ради, Головi Ревiзiйної комiсiї, членам Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї, виходячи з базових показникiв, передбачених в кошторисах витрат на утримання Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї на 2012-2014 роки з вiдповiдним коригуванням на 2013 та 2014 роки. По п.15 порядку денного Зборiв вирiшили: Уповноважити Голову Правлiння Дупляка В.Д. на пiдписання цивiльно-правових договорiв з Головою та членами Наглядової Ради, з Головою та членами Ревiзiйної комiсiї. По п.16 порядку денного Зборiв вирiшили: Припинити повноваження Лiчильної комiсiї на загальних Зборах акцiонерiв ПАТ “Укрводпроект” 30 березня 2012 року.

9. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0.000 0.000 188606.080 0.000
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0.000 0.000 0.040 0.000
Сума виплачених дивідендів, грн. 0.000 0.000 165700.000 0.000
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 30.04.2013 30.03.2012
Дата виплати дивідендів 22.04.2013 02.04.2012
Опис Черговi загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулися 17.04.2013 року прийняли рiшення про виплату дивiдендiв по пiдсумках роботи Товариства за 2012 рiк. На виплату дивiдендiв мають право лише тi акцiонери, якi були включенi в реєстр акцiонерiв станом на 17.04.2013 року. Загальна сума ма нарахованих дивiдендiв за 2012 рiк складає 848727,36 грн. Дивiденди будуть виплачуватись на протязi шести мiсяцiв iз розрахунку 0,18 грн. на одну акцiю: початок виплати дивiдендiв 22.04.2013 - кiнець виплати 22.10.2013 р. В натуральнiй формi дивiденди не виплачуються. Привiлейованi акцiї вiдсутнi.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство акцiонерний банк "Укргазбанк"
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23697280
Місцезнаходження 01004 Україна Київська Солом"янський м. Київ Єреванська, 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 520292
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.02.2010
Міжміський код та телефон 594-11-62
Факс 294-19-96
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис До 9 липня 2010 року функцiї по облiку особових рахункiв Акцiонерiв здiйснювало незалежний реєстратор ТОВ "ОКТАН". У зв'язку з дематерiалiзацiєю ведення реєстру передано ПАТ акцiонерний банк "Укргазбанк", яке з 9 липня 2010 року взяло на себе функцiї по обслуговуванню рахункiв цiнних паперiв власникiв ВАТ "Укрводпроект" .

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Рада_Аудит
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23236840
Місцезнаходження 03035 Україна Київська Солом"янський м. Київ Урицького, 45
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0759
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України, рiшення №158
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2006
Міжміський код та телефон 249-88-82
Факс 249-88-82
Вид діяльності Аудиторськi послуги
Опис Аудиторську перевiрку емiтента здiйснює аудиторська консалтiнгова фiрма "Рада-Аудит".

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Стандарт"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 3195408
Місцезнаходження 03001 Україна Шевченкiвський Київ м. Київ, вул. Верхнiй Вал, 24
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ № 572016
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 09.12.2009
Міжміський код та телефон 3777361
Факс 3777361
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiагача цiнних паперiв
Опис ТОВ "Стандарт" виконує функцiї Зберiгача акцiй ПАТ "Укрводпроект"

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
08.11.2011 46/10/1/10 Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку у м. Києвi UA4000074652 Документарні іменні 0.250 4715152 1178788.000 100.000000000000
Опис На фондових бiржах внутрiшнiх та зовнiшнiх ринкiв торгiвля цiнними паперами не здiйснюється. Лiстингу та делiстингу акцiй за звiтний перiод Товариство не здiйснювало. В звязку з тим, що Товариство не вiдповiдає лiстинговим вимогам: котирувальному списку "А" та "Б", простi iменнi акцiї Товариства внесенi до бiржового списку ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа".
 

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Iсторiя ПАТ "Укрводпроект" починається з 1936 р., коли була створена Українська державна контора по проектуванню сiльськогосподарської мелiорацiї i гiдротехнiчних споруд "Гiдромелiопроект". Протягом не одного десятилiття органiзацiя приймала рiзнi форми iснування. В 1974 роцi Розпорядженням Ради Мiнiстрiв УРСР вiд 9 липня № 527-Р iнституту було надано статус "головного та державного", який став називатися "Український головний державний проектно-розвiдувальний та науково-дослiдний iнститут "Укрдiпроводгосп", в складi якого знаходилося 19 фiлiй в обласних центрах та 6 комплексно-розвiдувальних експедицiй, якi забезпечували геологiчними та топографiчними вишукуваннями проектнi розробки iнституту в галузi мелiорацiї. В 1991 роцi при переходi на оренду iз складу iнституту фiлiали iнституту видiлилися в окремi юридичнi самостiйнi iнститути. З 1 сiчня 1992 року за рiшенням трудового колективу iнститут "Укрводпроект" перейшов на оренду. З 2 червня 1997 року на базi орендного iнституту "Укрводпроект" в результатi приватизацiї шляхом акцiонування створене Вiдкрите акцiонерне Товариство "Укрводпроект". Згiдно Закону "Про акцiонернi товариства" вiдкрите акцiонерне Товариство "Укрводпроект" у вереснi 2011 року перейменоване на Публiчне акцiонерне Товариство "Укрводпроект".
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
Органiзацiйна структура Товариства включає в себе проектнi та вишукувальнi пiдроздiли, допомiжнi та вiддiли управлiння. Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли вiдсутнi. Змiн у органiзацiйнiй структурi порiвняно з попереднiм перiодом не вiдбулося.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Фiнансова звiтнiсть Товариства складена на пiдставi даних бухгалтерської звiтностi згiдно з Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та вiдповiдає вимогам мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, з дотриманням схвалених ДКЦПФР Методичних рекомендацiй. Основнi засоби вiдображенi у звiтностi за їх фактичною собiвартiстю з врахуванням iндексацiй, якi були проведенi згiдно з рiшеннями Кабiнету Мiнiстрiв України. Одиницею облiку є окремо взятий об"єкт основних засобiв. Амортизацiя розраховується вiд залишкової вартостi пропорцiонально вартостi за перiод використання основних засобiв згiдно Податкового кодексу України. Нематерiальнi активи облiковуються, як окремо взятий об"єкт. Термiн використання нематерiальних активiв визначається окремо по кожному об"єкту з врахуванням морального зносу, правових та iнших обмежень та факторiв, якi можуть впливати на термiн їх використання. Амортизацiя на нематерiальнi активи нараховується протягом строку їх корисного використання. Запаси включають сировину, матерiали, запаснi частини, паливо, незавершене виробництво, МШП на складi. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування кожного iз видiв або однорiдна група та облiковуються за їх собiвартiстю. При вiдпуску запасiв у виробництво, продаж, у разi iншого вибуття, оцiнка їх здiйснюється на основi методу собiвартостi перших за часом (фiто) надходження на пiдприємство. Доходом Товариства визначаються та облiковуються послуги та виконанi проектно-вишукувальнi роботи в разi їх оплати чи пiдписаннi актiв на їх виконання. Доходи майбутнiх перiодiв визначаються доходами в тому разi, якщо нарахованi доходи протягом поточного звiтного перiоду будуть визнанi в наступних звiтних перiодах. Дебiторська заборгованiсть вiдображається по собiвартостi виконаних робiт з врахуванням сумнiвних боргiв. Безнадiйними рахуються борги в той перiод, коли керiвництво Товариства визнає їх боргами, якi не пiдлягають поверненню. Податковий облiк валових доходiв та витрат ведеться згiдно дiючого законодавства з врахуванням всiх змiн, що приймаються законодавчими актами України.
Текст аудиторського висновку
А У Д И Т О Р С Ь К И Й В И С Н О В О К (звiт незалежного аудитора) незалежної аудиторської фiрми
ТОВ АКФ «Рада –Аудит» щодо фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства
«Укрводпроект»станом на 31 грудня 2012 р.
м.. Київ « 15 » березня 2013 р.

Керiвництву Публiчного акцiонерного товариства «Укрводпроект»
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
Перереєстрацiя пiдприємства проведена у 2004 роцi Солом'янською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю з посиланням на первинну реєстрацiю 02.06.1997 р.
У зв'язку з приведенням дiяльностi ВАТ «Укрводпроект» у вiдповiднiсть до Закону України «Про акцiонернi Товариства» № 514-VI вiд 17.09.2008 року та згiдно з рiшенням позачергових загальних Зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 8 вересня 2011 року (Протокол № 17 вiд 08.09.2011р.) проведена державна реєстрацiя змiн до установчих документiв Товариства:
- ВАТ «Укрводпроект» перейменовано та зареєстровано новий статут ПАТ «Укрводпроект»;
- отримана Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв.
Номер запису про включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДР 10731050018001162.Код ЕДРПОУ- 01035101.
Мiсцезнаходження пiдприємства - 03035, Київ-35, вул. Митрополита Василя Липкiвського (колишня Урицького) 45.
Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Укрводпроект». (надалi Товариство). Аудит було здiйснено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту та Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики) Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 № 1360.
Повний пакет фiнансових звiтiв Товариства складається з:
1. Балансу станом на 31.12.2012 р, валюта якого складає 51 535 тис. грн.
2. Звiту про фiнансовi результати за 2012 р., з чистим збитком 1 083 тис. грн.
3. Звiту про рух грошових коштiв за 2012 р.;
4. Звiту про власний капiтал за 2012 р.
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за правильнiсть пiдготовки та достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та вимог чинного законодавства. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Вiдповiдальнiсть аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиторської перевiрки. Мiжнароднi стандарти вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог, а також планування i виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть Товариства не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок.
Перевiрка запланована i проведена так, щоб забезпечити достатню впевненiсть в тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудиторська перевiрка включала оцiнку вiдповiдностi застосованих Товариством принципiв облiку а також отримання доказiв, що пiдтверджують суми в фiнансовiй звiтностi i вiдомостi що в нiй розкритi, шляхом проведення тестiв.
Аудиторська перевiрка проведена згiдно з вимогами:
1. Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть».
2. Мiжнародних стандартiв аудиту.
3. Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отриманi аудиторськi докази є достатнiми та забезпечують достатню основу для висловлювання аудиторської думки.
У 2012 роцi ПАТ складає попередню фiнансову звiтнiсть по МСФО. Однак, ця звiтнiсть не вважається повнiстю вiдповiдної МСФЗ, так як вона вiдповiдає не всiм вимогам мiжнародних стандартiв, так як не мiстить порiвняльну iнформацiю за порiвняльний перiод.
На нашу думку, рiчна звiтнiсть, за виключенням впливу питання наведеного попередньому параграфi, яку ми перевiрили:
1.Достовiрно i об’єктивно, у всiх iстотних аспектах, вiдповiдно до визначеної концептуальної основи, вiдображає майнове i фiнансове положення Товариства, що перевiряється, на 31.12.2012р., а також його фiнансовi результати за перiод з 01.01.2012р. по 31.12.2012р.
2.У всiх iстотних аспектах складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку.
3.Вартiсть чистих активiв Товариства визначена з урахуванням “Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних Товариств”, затверджених рiшенням ДКЦПФР № 485 вiд 17.11.2004 р. Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства станом на 31.12.2012р. бiльша вiд статутного капiталу Товариства та бiльша нормативного i складають 48 497 тис. грн. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.
4.Активи i зобов’язання враховуються на тiй пiдставi, що Товариство зможе виконати свої зобов’язання i реалiзувати активи в процесi звичайної дiяльностi як мiнiмум 12 мiсяцiв з дати складання перевiреної аудитором фiнансової звiтностi. Проведенi аудиторськi процедури дають нам можливiсть пiдтвердити припущення про безперервнiсть дiяльностi Товариства. Звертаємо увагу на умови здiйснення дiяльностi у звiтному роцi, а саме на полiтичнi та економiчнi змiни в Українi, якi впливали та можуть впливати на дiяльнiсть Товариства. Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнським персоналом можливого впливу умов здiйснення дiяльностi на операцiї та фiнансовий стан Товариства та не мiстить посилання, якi могли б мати мiсце, якби Товариство не змогло продовжувати дiяльнiсть у майбутньому.
5.Вiдповiдає вимогам чинного законодавства, що регулює принципи бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi в Українi, а також Статуту Товариства. Проведений аналiз показникiв фiнансового стану товариства дає нам можливiсть зробити висновок, що вищевказаний досягнутий рiвень показникiв забезпечує Товариству високу платоспроможнiсть та фiнансову стiйкiсть при вiрогiдностi його безперервного функцiонування, як суб’єкта господарювання.
АУдитор Iльченко О.О.
Сертифiкат серiї А № 002342 вiд 29.06.1995р.
та продовжений до 29.06.2014р.- АПУ
Директор – аудитор
АКФ «Рада Iльченко О.О.
Сертифiкат серiї А № 002342 вiд 29.06.1995р.
та продовжений до 29.06.2014р.- АПУ

Дата видачi аудиторського висновку “ 15 ”березня 2013 р.

ЗВIТ
НЕЗАЛЕЖНОЇ АУДИТОРСЬКОЇ ФIРМИ
ПРО ПЕРЕВIРКУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРВОДПРОЕКТ»
ЗА ПЕРIОД З 01.01.2012р. ПО 31.12.2012р.

Змiст
1 Замовлення та його виконання
2 Iнформацiя про пiдприємство
3 Операцiйне середовище, ризики та економiчнi умови
Операцiйне середовище
Валютний ризик
Концентрацiя кредитного ризику
Стратегiя управлiння фiнансовим ризиком
Заява про вiдповiднiсть
4 Облiкова полiтика
Основа складання
Використання оцiнок
Операцiї в iноземнiй валютi
Нематерiальнi активи
Основнi засоби
Грошовi кошти
Дебiторська заборгованiсть
Запаси
Процентнi кредити та позики
Витрати на позики
Непередбаченi активи та непередбаченi зобов’язання
Визнання доходiв та витрат
Податок на прибуток
Внески до Державного пенсiйного фонду
5 Ведення бухгалтерського облiку
6 Фiнансова звiтнiсть

6.1 Роз’яснення до Балансу
A. Необоротнi активи
В. Оборотнi активи
С. Власний капiтал
D. Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв
Е. Заборгованiсть
6.2 Дiї, що виникли пiсля дати Балансу

7 Операцiї з пов’язаними сторонами
8 Непередбаченi зобов’язання

9 Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв
9 Заключення
10 Додатки

1 Замовлення та його виконання
Публiчне акцiонерне товариство «Український головний проектно-розвiдувальний та науково-дослiдний iнститут з мелiоративного i водогосподарського будiвництва» (ПАТ «Укрводпроект») є територiальною та головною проектно-розвiдувальною та науково-дослiдною органiзацiєю системи Держводгоспу України.
Перереєстрацiя пiдприємства проведена у 2004 роцi Солом'янською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю з посиланням на первинну реєстрацiю 02.06.1997 р.
Номер запису про включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДР 10731050018001162.
Код ЕДРПОУ- 01035101.
Мiсцезнаходження пiдприємства - 03035, Київ-35, вул. Митрополита Василя Липкiвського (колишня Урицького) 45.
Завдання аудиторсько-консалтiнгової фiрми «РАДА - АУДИТ» - проведення аудиту вiдповiдно договору за №1 вiд 01 березня 2013 р.
Мiсце проведення аудиту: 03035, Київ-35, вул. Митрополита Василя Липкiвського (колишня Урицького) 45.
Аудит проводився незалежною аудиторсько-консалтiнговою фiрмою «РАДА - АУДИТ», що дiє на пiдставi Свiдоцтва про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 0759, виданого Аудиторською палатою України 26.01.2001 року, рiшення № 98 та дiю якого продовжено рiшенням Аудиторської палати України №158 вiд 26.01.2006 р., №227/3 вiд 27.01.2011 р.
Реквiзити ТОВ АКФ «Рада-Аудит» :
адреса 03035 м. Київ, вул. Урицького 45, оф.702;
т./факс 044-2498882 т. 050-3583335
р/р 26006103532100 в АТ «УкрСиббанк» м. Харкiв МФО 351005 ЗКПО 23236840
Директор аудиторської фiрми – Iльченко О.О. (сертифiкат аудитора А №002342, виданий рiшенням Аудиторської палати України №32 вiд 29.06.1995р., продовжено дiю сертифiката рiшеннями Аудиторської палати України за №79 вiд 25.06.1999р., №135 вiд 27.05.2004р., №201/2 вiд 23.04.2009 р.)
2 Iнформацiя про Товариство
Публiчне акцiонерне товариство «Український головний проектно-розвiдувальний та науково-дослiдний iнститут з мелiоративного i водогосподарського будiвництва» (ПАТ «Укрводпроект») перейменовано вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 18.09.2008 р. № 514-VI з Вiдкритого акцiонерного товариства «Український головний проектно-розвiдувальний та науково-дослiдний iнститут з мелiоративного i водогосподарського будiвництва» (ВАТ «Укрводпроект»), що був створений засновниками - Регiональним вiддiленням Фонду державного майна України по м. Києву та органiзацiєю орендарiв «Укрводпроект» на базi орендного пiдприємства «Укрводпроект» згiдно «Порядку перетворення у процесi приватизацiї державних, орендних пiдприємств i пiдприємств iз змiшаною формою власностi у вiдкритi акцiонернi товариства» затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 вересня 1996 року №1099 та наказом Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по м. Києву вiд 16 травня 1997 року № 604.
Перереєстрацiя пiдприємства проведена у 2004 роцi Солом'янською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю з посиланням на первинну реєстрацiю 02.06.1997 р.
У зв'язку з приведенням дiяльностi ВАТ «Укрводпроект» у вiдповiднiсть до Закону України «Про акцiонернi Товариства» № 514-VI вiд 17.09.2008 року та згiдно з рiшенням позачергових загальних Зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 8 вересня 2011 року (Протокол № 17 вiд 08.09.2011р.) проведена державна реєстрацiя змiн до установчих документiв Товариства:
- ВАТ «Укрводпроект» перейменовано та зареєстровано новий статут ПАТ «Укрводпроект»;
- отримана Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв.
Номер запису про включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДР 10731050018001162.
Код ЕДРПОУ- 01035101.
Мiсцезнаходження пiдприємства - 03035, Київ-35, вул. Митрополита Василя Липкiвського (колишня Урицького) 45.
Грошовi кошти зберiгаються на розрахунковому рахунку №26001014601 в ПАТ «БАНК КIПРУ» м. Києва, МФО 320940.
Основнi види дiяльностi :
-забезпечення проектно-кошторисною документацiєю об'єктiв мелiоративного, гiдротехнiчного, водогосподарського, промислово-цивiльного, шляхового та сiльського будiвництва, культоротехнiчних i водоохоронних заходiв, водопостачання, очисних споруд i каналiзацiї, теплопостачання, в т. ч. котельнi, газопостачання промислових та цивiльних об'єктiв i облаштування сiльських населених пунктiв;
-наукове обґрунтування проектiв гiдротехнiчного, водогосподарського i мелiоративного будiвництва;
- проектнi, проектно-вишукувальнi, вишукувальнi роботи;
-дiяльнiсть у сферi архiтектури, iнженерна та технiчна дiяльнiсть пов'язана з будiвництвом.
Середньоспискова чисельнiсть: 77 чол.
Органами управлiння ПАТ є : загальнi збори, наглядова рада, правлiння та ревiзiйна комiсiя.
Товариство є головною проектно-розвiдувальною та науково-дослiдною органiзацiєю системи Держводгоспу України.
Структурних пiдроздiлiв та фiлiй на Товариствi станом на 31.12.2012 р. не встановлено.
Служби внутрiшнього контролю на Товариствi станом на 31.12.2012 р. не встановлено.
Вiдповiдальнi особи: Голова правлiння – Дупляк Вiталiй Дмитрович.
Головний бухгалтер – Ушакова Катерина Iванiвна.
3 Операцiйне середовище, ризики та економiчнi умови
Операцiйне середовище
Українськiй економiцi все ще притаманнi ознаки ринку, що розвивається. Цi ознаки включають недостатньо розвинену дiлову iнфраструктуру та вiдсутнiсть нормативної бази, що регулює дiяльнiсть пiдприємств, обмежену конвертованiсть нацiональної валюти та водночас наявнiсть численних засобiв контролю валютних операцiй, низький рiвень лiквiдностi на ринках капiталу. Уряд вживає заходiв для вирiшення цих питань, однак до цього часу йому не вдалося запровадити реформи, необхiднi для створення банкiвської, правової та регуляторної систем, що iснують у країнах з бiльш розвиненою ринковою економiкою. Внаслiдок цього операцiям в Українi притаманнi ризики, яких не iснує в умовах бiльш розвинених ринкiв.
Крiм того, на операцiйне середовище та ризики значно вплинули змiни в податковому законодавствi, викликанi при прийняттi Податкового Кодекс.
Концентрацiя кредитного ризику
Фiнансовi iнструменти, що потенцiйно можуть призвести до концентрацiї кредитного ризику Пiдприємства, складаються, в основному, з дебiторської та кредиторської заборгованостi за торговими операцiями. Кредитний ризик, пов’язаний з дебiторською заборгованiстю за торговими операцiями, зменшується з огляду на обмежену базу мiсцевих клiєнтiв. Кредитний ризик, пов’язаний з кредиторською заборгованiстю за торговими операцiями, збiльшується через отримання кредитiв.
Стратегiя управлiння фiнансовим ризиком
Пiдприємство може наражатись на фiнансовi ризики у зв’язку зi змiною цiн на певнi види послуг. Пiдприємство не очiкує на значне зниження цiн на послуги у передбачуваному майбутньому. Пiдприємство переглядає перспективи щодо цiн регулярно в ходi розгляду необхiдностi активного управлiння фiнансовим ризиком.
Заява про вiдповiднiсть
Фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного представлена в тисячах гривень. Операцiї Товариства вимiрюються в гривнях; таким чином, гривня є функцiональною валютою. Всi операцiї в валютах iнших, нiж гривня, розглядаються як операцiї в iноземнiй валютi.
Ми провели аудит у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стан¬дартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 122 вiд 18 квiтня 2003 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора».
Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також зобов'язують нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять сут¬тєвих викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджу¬ють суми й розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах, а також оцiнку застосованих прин¬ципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв.
Нами були виконанi процедури аудиту згiдно вимог МСА 500 «Аудиторськi докази», що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що використовується нами як аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi нам для обґрунтування аудиторської думки та звiту. За своїм характером докази є сукупними i отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, якi виконувались в процесi аудиту.
У своїй роботi аудитори використовували принцип вибiркової перевiрки. Пiд час перевiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалося шляхом тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягу перiоду перевiрки.
Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитори розглядали заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Аудитори не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов'язань станом на 31 грудня 2012 року, але нами були виконанi процедури, якi обґрунтовують думку, що цi активи та зобов'язання наявнi.
Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є надання аудиторо¬вi можливостi висловити думку стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi.
На нашу думку, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок складений вiдповiдно до пункту 15 частини другої статтi 7, пунктiв 8, 9, 13 статтi 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi», статтi 40 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок», Законiв України «Про аудиторську дiяльнiсть», «Про акцiонернi товариства», Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, а також рiшення Аудиторської палати України вiд 18.04.2003 № 122/2 «Про порядок застосування в Українi Стандартiв аудиту та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв» з урахуванням вимог Положення щодо пiдгото¬вки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фо¬ндового ринку (затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондово¬го ринку вiд 29 вересня 2011р. №1360), зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011 р. за № 1358/20096.
Концептуальною основою фiнансової звiтностi, яку використано Товариством для пiдготовки фiнансових звiтiв, є законодавство України, зокрема Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку в Українi, затвердженi Мiнiстерством Фiнансiв України.
Пiд час аудиту зроблено дослiдження шляхом тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовому звiтi, а також оцiнку вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi, чинним протягом перiоду перевiрки.
Вважаємо, що аудиторська перевiрка звiтностi, наданої Замовником, дає достатньо пiдстав для складення вiдповiдної думки.
4 Облiкова полiтика
У 2012 роцi ПАТ складає попередню фiнансову звiтнiсть по МСФО. Це означає, що звiтнiсть ПАТ в 2012 роцi складається на основi МСФЗ. Однак, ця звiтнiсть не вважається повнiстю вiдповiдною МСФЗ, так як вона вiдповiдає не всiм вимогам мiжнародних стандартiв, так як не мiстить порiвняльну iнформацiю за порiвняльний перiод.
Перша фiнансова звiтнiсть ПАТ за МСФЗ буде складатись за звiтний перiод 2013 року.
За 2012 р. товариство складає попередню фiнансову звiтнiсть за МСФЗ. При складаннi попереднього звiту за МСФЗ за 2012 р. не дотримуються деякi вимоги МСФЗ 1, МСБО 1 i МСБО 34.
Данi попередньої фiнансової звiтностi, складеної за 2012. р на основi МСФЗ, будуть використанi в якостi зрiвняних даних для складання повних фiнансових звiтiв за МСФЗ за звiтний перiод 2013 року.
Вiдповiдно до Закону «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» з 2012 року публiчнi акцiонернi товариства складають фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ). Вiдповiдно до спiльного листа НБУ, Мiнфiну та Держстату вiд 01.12.2011 р., АТ обирає датою переходу на МСФЗ з 01.01.2012 р.
Основнi допущення – принцип нарахування та безперервностi.
Основнi засоби вiдображаються за справедливою вартiстю, за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд знецiнення. На дату переходу до МСФЗ Товариство використало справедливу вартiсть в якостi умовної вартостi. З цiєю метою керiвництво визначило справедливу вартiсть об’єктiв основних засобiв станом на дату переходу до МСФЗ. При цьому справедлива вартiсть визначалась як сума, на яку актив можна було б обмiняти в операцiях мiж добре обiзнаними, незалежними одна вiд одної сторонами, якi бажають здiйснити таку операцiю. Справедлива вартiсть активiв, для яких iснує ринок, визначалась за їхньою ринковою вартiстю. Якщо для об’єкта основних засобiв, через його спецiальне призначення, не iснувало ринкових iндикаторiв справедливої вартостi, i даний об’єкт рiдко є предметом продажу, за виключенням випадкiв продажу як частини дiючого господарського об’єкта, для оцiнки справедливої вартостi використовувався дохiдний метод амортизованої вартостi замiщення.
Амортизацiя основних засобiв нараховується з метою списання вартостi вiдповiдного активу протягом строку корисного використання i розраховується з використанням прямолiнiйного методу у дiапазонi вiд 3 до 50 рокiв.
Вiдповiдно МСБО 38 , критерiєм признання нематерiального активу є:
• iдентифiкованiсть;
• контроль (ПАТ отримає дохiд, а не третi особи);
• принесе в майбутньому економiчнi вигоди чи зменшення витрат.
Сума, яка пiдлягає амортизацiї, становить первiсну вартiсть або умовну вартiсть об’єкта основних засобiв, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть активу – це очiкувана сума, яку одержали б на даний момент вiд реалiзацiї об’єкта основних засобiв пiсля вирахування очiкуваних витрат на вибуття, якби даний актив уже досяг того вiку та стану, у якому, як можна очiкувати, вiн буде перебувати наприкiнцi строку свого корисного використання.
Нематерiальнi активи в момент придбання оцiнюються по первiснiй вартостi. Їх облiк ведеться по первiснiй вартостi за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд знецiнювання. Амортизацiя нематерiальних активiв розраховується з використанням прямолiнiйного методу. Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного використання не амортизуються та перевiряються на предмет знецiнювання на кожну звiтну дату.
Незавершене будiвництво включає витрати, безпосередньо пов’язанi з будiвництвом основних засобiв, включаючи вiдповiдний розподiл накладних витрат, понесених безпосередньо пiд час будiвництва. Незавершене будiвництво не амортизується. Амортизацiя незавершеного будiвництва починається з моменту готовностi даних активiв до експлуатацiї, тобто коли вони перебувають у мiсцi та станi, який забезпечує їхню експлуатацiю вiдповiдно до намiрiв керiвництва.
Вiдповiдно до МСБО 2, до запасiв будуть вiдноситься активи, якi вiдповiдають наступним критерiям:
• перебувають у процесi виробництва продукцiї (послуг) iз метою продажу (готова продукцiя, напiвфабрикати, незавершене виробництво);
• утримуються для продажу за умов звичайної господарської дiяльностi (товари);
• принесуть в майбутньому економiчнi вигоди;
• будуть використаний для господарської дiяльностi протягом 1 року;
• можуть бути оцiненi;
Запаси вiдображаються за меншою з двох величин: первiсної вартостi та чистої вартостi реалiзацiї. Первiсна вартiсть запасiв включає витрати на сировину, прямi витрати на оплату працi та вiдповiднi накладнi витрати, понесенi до доведення запасiв до їхнього теперiшнього мiсця розташування та стану. При перемiщеннi запасiв з базових складiв в пiдроздiли та при продажу запасiв застосовувався метод iдентифiкованої вартостi оцiнки вiдповiдної одиницi запасiв. При передачi запасiв у виробництво їхня оцiнка здiйснюється з використанням методу середньозваженої вартостi. Чиста вартiсть реалiзацiї визначається виходячи з розрахункової цiни продажу, за вирахуванням всiх очiкуваних витрат на завершення виробництва та реалiзацiю.
Фiнансовi активи представленi кредитами та дебiторською заборгованiстю. Класифiкацiя залежить вiд характеру та цiлi фiнансових активiв i визначається на момент первiсного визнання.
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть з фiксованими платежами або платежами, якi можна визначити, яка не має котирування на активному ринку, класифiкується як кредити та дебiторська заборгованiсть. Кредити та дебiторська заборгованiсть оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка, за вирахуванням збитку вiд знецiнення. Доходи з вiдсоткiв визнаються iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка, за винятком короткострокової дебiторської заборгованостi, коли визнання вiдсоткiв не буде мати iстотного впливу. Короткострокова дебiторська заборгованiсть, на яку не нараховуються вiдсотки, вiдображається за номiнальною вартiстю.
Вiдповiднi резерви на покриття збиткiв вiд сумнiвної заборгованостi визнаються в складi прибутку або збитку, коли iснують об’єктивнi свiдчення того, що актив знецiнився.
Нарахування резерву пiд сумнiвну заборгованiсть здiйснюється у розмiрi 10% коли iснує вiрогiднiсть не отримання суми заборгованостi в повному обсязi до визначеної дати; та 100% у випадку, коли iснує вiрогiднiсть не отримання суми заборгованостi в повному обсязi.
Акцiонерний капiтал визнається за iсторичною вартiстю, скоригованою на вплив вiд застосування МСФО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї» для внескiв, зроблених до 31 грудня 2000 року. Вплив вiд застосування МСФО 29 вiдображається в Балансi в складi додаткового капiталу.
Резерви визнаються, коли пiдприємство має поточне юридичне або конструктивне зобов’язання внаслiдок минулої подiї, i при цьому iснує ймовiрнiсть, що воно буде змушене погасити дане зобов’язання i можна зробити достовiрну оцiнку зобов’язання. I вiдповiдно МСБО 37 "Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи" створенi непередбаченi зобов'язання вiдображаються у роздiлi II пасиву балансу"3абезпечення наступних витрат i платежiв" по статтi "Iншi забезпечення". До них вiдносять нарахованi у звiтному перiодi майбутнi витрати та платежi (податки, гарантiйнi зобов'язання, резервнi вiдрахування на сплату майбутнiх вiдпусток працiвникiв тощо), величина яких на дату складання балансу визначається шляхом попереднiх оцiнок, а також суми цiльового фiнансування, витрати за якими на дату балансу також є розрахунковими.
Умовнi зобов’язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Вони розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi, окрiм випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди,є незначною.
Пiдприємство не має нiяких iнших пенсiйних програм, крiм державної пенсiйної системи України, що вимагає вiд роботодавця здiйснення поточних внескiв, якi розраховуються як вiдсоткова частка вiд загальної суми заробiтної плати. Цi витрати в звiтi про прибутки та збитки вiдносяться до перiоду, в якому нараховується заробiтна плата. Крiм цього, на Пiдприємствi не iснує програм додаткових виплат при виходi на пенсiю та iнших компенсацiйних програм, якi б потребували додаткових нарахувань.
Дохiд ПАТ – це валове надходження економiчних вигiд протягом перiоду, що виникає у ходi звичайної дiяльностi суб’єкта господарювання, коли власний капiтал зростає в результатi цього надходження, а не в результатi внескiв учасникiв власного капiталу (згiдно з МСБО 18).
Доходи вiд реалiзацiї оцiнюються за справедливою вартiстю компенсацiї, отриманої в оплату або очiкуваної до отримання. Доходи вiд реалiзацiї зменшуються на очiкувану суму повернутих клiєнтам товарiв та готової продукцiї.
Доходи вiд реалiзацiї визнаються за умови виконання всiх наведених нижче умов:
• Пiдприємство передало покупцю усi iстотнi ризики та вигоди.
• Пiдприємство бiльше не бере участi в управлiннi та не здiйснює контроль за реалiзованими товарами, готовою продукцiєю.
• Сума доходiв може бути достовiрно визначена.
• Iснує вiрогiднiсть, що економiчнi вигоди, пов’язанi з операцiєю, будуть отриманi пiдприємством.
• Понесенi витрати можуть бути достовiрно оцiненi.
При визначеннi доходу використовується метод нарахування. Витрати визнаються одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здiйсненi. В фiнансовiй звiтностi для вiдображення витрат використовується модель по функцiям затрат.
Згiдно МСФЗ 36 «Знецiнення активiв» облiк знецiнення активiв буде базуватися на принципi обачностi, дотримання якого, зокрема, не допускає завищення їх (активiв) оцiнки. Пiд знецiненням мається на увазi зниження корисностi активiв, яке виражається у перевищеннi їх балансовою вартiстю над вiдшкодовуванню сумою (§8 IAS 36). Тестування активiв на знецiнення, ПАТ проводитиме на основi вже виявлених ознак знецiнення окремих об’єктiв або генеруючих одиниць. Ознаки знецiнення активiв (зовнiшнi та внутрiшнi):
• Значне зниження ринкової вартостi активу;
• Значнi змiни в технологiчному процесi;
• Значне зростання вiдсоткових ставок, якi впливають на рентабельнiсть активiв ПАТ;
• Чистi активи ПАТ значно перевищують його ринкову капiталiзацiю;
• Реструктуризацiя чи припинення деяких видiв дiяльностi;
• Значне зниження грошових надходжень, очiкуваних у процесi експлуатацiї активу.
• Моральний та фiзичний знос, що впливає на актив.
Ознак знецiнення, для тестування активiв на знецiнення, протягом року на Товариствi не було.
Керiвництво пiдприємства звертає увагу користувачiв звiтностi на особливiсть притаманну фiнансовiй звiтностi, яка складається в 2012 роцi.
5 Ведення бухгалтерського облiку
Пiдприємство самостiйно визначає свою облiкову полiтику. Облiкова полiтика Пiдприємства оформлена документально згiдно наказу “Про облiкову полiтику”.
Господарськi операцiї здiйснюються на основi первинних документiв, на основi яких складають зведенi облiковi документи. Iнформацiя, що мiститься у прийнятих до облiку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського облiку в регiстрах синтетичного та аналiтичного облiку. Облiк ведеться в журнально-ордернiй.
Iнвентаризацiя основних засобiв та запасiв проводилася, за перiод, що пiдлягав перевiрцi. Iнвентаризацiя зобов’язань проводилася, за перiод, що пiдлягав перевiрцi.
Зберiгання документiв, регiстрiв та звiтностi здiйснюється на протязi встановленого законодавством перiоду.
6 Фiнансова звiтнiсть
6.1 Роз’яснення до Балансу
А. Необоротнi активи
Згiдно облiкової полiтики та вiдповiдно МСБО 16, Товариство обрало метод облiку основних засобiв: модель справедлива вартiсть мiнус накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi».
Первинна вартiсть основних засобiв, на балансi станом на 31.12.2012 р., складала 72 847 тис. грн. Знос станом на 31.12.2012 р. складає 29 188 тис. грн., залишкова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2012 р. становить 43 659 тис. грн.
Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом. Термiн амортизацiї 2-3-5-20-50 рокiв в залежностi вiд технiчної характеристики основного засобу. Амортизацiя нараховується з мiсяця, що слiдує за мiсяцем вводу в експлуатацiю об’єкта основних засобiв. Надходження пiдтвердженнi первинними документами на придбання та оцiненi за вартiстю придбання.
При вiдображеннi у облiку руху основних засобiв порушень не визначено.
Первинна вартiсть нематерiальних активiв станом на 31.12.2012 р., складала 504 тис. грн. Накопичена амортизацiя нематерiальних активiв станом на 31.12.2012 р. складає 430 тис. грн.
Незавершене будiвництво станом на 31.12.2012 р. в розмiрi 601 тис. грн. пiдлягає перекласифiкацiї у вiдповiдностi з МСФЗ та вважається ОЗ, що i вiдображено в звiтностi.
В. Оборотнi активи
Виробничi запаси
Оцiнка товарно-матерiальних цiнностей вiдбувається, виходячи з первинних документiв, за цiнами та в кiлькостi зазначених в них та при трансформацiї звiтностi в вiдповiдностi з облiковою полiтикою Товариства i в частинi вимог п.9 та 10 МСБО 2. Порушень при веденнi облiку руху товарно-матерiальних цiнностей перевiркою не виявлено.
Протягом року на Товариствi для оцiнки вибуття запасiв використовували метод собiвартостi перших за часом надходження запасiв, який залишався незмiнним протягом перевiреного перiоду.
Iнвентаризацiя запасiв проводилася.
Облiк товарно-матерiальних цiнностей вiвся на активному балансовому рахунку 20 «Виробничi запаси».
Виробничi запаси станом на 31.12.2012 року складають 79 тис. грн., незавершене виробництво станом на 31.12.2012 року становить 672 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2012 р. складає: за товари, роботи та послуги 3 317 тис. грн., iнша поточна дебiторська заборгованiсть 341 тис. грн. Розрахунок резерву сумнiвних боргiв -1 273тис.гн..
Пiдтвердження дебiторської заборгованостi вiд стороннiх органiзацiй надано для перевiрки в повному обсязi.
Iнвентаризацiя заборгованостей Товариства за 2012 рiк проводилась. На момент проведення iнвентаризацiї в Товариствi, аудитор присутнiй не був, так як дата проведення iнвентаризацiї передувала датi проведення аудиторської перевiрки. В зв’язку з цим, наш аудиторський висновок буде модифiковано вiдповiдним чином.
Грошовi кошти
Облiк касових операцiй ведеться згiдно з «Положенням про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi», затвердженого постановою НБУ № 72 вiд 19.02.2001р.
Безготiвковi розрахунки здiйснюються Товариством з дотриманням вимог дiючого законодавства. У наявностi маються виписки банку з додатками до них, пiдiбранi в хронологiчному порядку.
Станом на 31.12.2012 року залишок грошових коштiв в нацiональнiй валютi становить 3 393 тис. грн.
Витрати майбутнiх перiодiв
Витрати майбутнiх перiодiв у звiтностi за МСФЗ вiдображають у складi iнших оборотних активiв без видiлення окремої статтi, що i зроблено шляхом перекласифiкацiї в сумi 15 тис. грн. станом на 31.12.2012 р.
С. Власний капiтал
Статутний капiтал пiдприємства станом на 31.12.2012р. у вiдповiдностi до установчих документiв та Свiдоцтва ДКЦПФР №46/10/10/1/10 вiд 08.11.2011р. становить 1178788 грн., який подiлений на 4715152 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна, вiдповiдає засновницьким документам - повнiстю сплачений.
Дипозитарiй - ПАТ «Нацiональний дипозитарiй України», код ЄДРПОУ 30370711, який знаходиться за адресою: 01011, м. Київ, вул. Грiнченка 3.
Зберiгач - ПАТ «Укргазбанк», код ЄДРПОУ 23697280, який знаходиться за адресою : м. Київ, вул. Єреванська, буд.1.
Зберiгач - ТОВ «Стандарт», код ЄДРПОУ 31954068, який знаходиться за адресою :м. Київ, вул. Верхнiй Вал, буд.24.
За iнформацiєю яку ми отримали пiд час проведення аудиторської перевiрки станом на 31.12.2012 р. встановився такий розподiл акцiй:
- 470 акцiонера - фiзичнi особи володiють 99,9526 вiдсоткiв Статутного капiталу, одному з яких належить бiльше 10 % акцiй пiдприємства;
- 2 акцiонера - юридичнi особи – мають у своєму розпорядженнi вiдповiдно 0,0474 вiдсоткiв Статутного капiталу (2235 акцiй);
Проведений аудит дає нам право пiдтвердити адекватнiсть визначення i формування величини Статутного капiталу у розмiрi 1 179 тис. грн. та його 100% сплати за рахунок внескiв акцiонерiв, його структури за перелiченим вище призначення, так i достовiрностi його вiдображення у вiдповiдних статтях Балансу (форма №1) станом на 31.12.2012р.
У вiдповiдностi з вимогами Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», «Про цiннi папери i фондовий ринок», Статуту Товариства , ми провели аудит достовiрностi бухгалтерського облiку наявностi та руху власного капiталу Товариства шляхом перевiрки як засновницьких документiв, так i даних первинного, аналiтичного i синтетичного облiку в розрiзi його фактичної структури:
- Статутного капiталу в розмiрi 1 179 тис. грн.;
- Додатковий вкладений 3 тис. грн.;
- Iнший додатковий капiтал 36 849 тис. грн.;
- Резервного капiталу 543 тис. грн.;
- Нерозподiленого прибутку в розмiрi 9 923 тис. грн.
Дивiденди на дату проведення аудиту за 2012р. не нараховувались i не сплачувались.
D. Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв
Забезпечення виплат персоналу станом на 31.12.2012 р. є поточною складовою та становить 172тис.грн.
Е. Заборгованiсть
Довгострокова та поточна заборгованiсть станом на 31.12.2012 р. в сумi 2 866 тис. грн., а саме: вiдстроченi податковi зобов’язання в сумi 327 тис. грн., кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1 278 тис. грн., кредиторська заборгованiсть з одержаних авансiв 434 тис. грн., кредиторська заборгованiсть перед бюджетом 290 тис. грн., заборгованiсть зi страхування 14 тис. грн., заборгованiсть з оплати працi 164 тис. грн. та iншi поточнi зобов’язання 359 тис. грн.
Визначення, облiк та оцiнка зобов`язань вiдповiдає, прийнятiй на Товариствi полiтицi. Вибiркова перевiрка дає змогу зробити висновок, що у всiх суттєвих аспектах зобов`язання Товариства у бухгалтерському облiку вiдображенi у повному обсязi та вiдповiдають розмiру визнаних засобiв чи витрат.
Iнформацiя про поточну кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги, iншi поточнi зобов'язання та довгостроковi фiнансовi зобов’язання для перевiрки надавалась в повному об’ємi.
Облiк розрахункiв з пiдзвiтними особами ведеться згiдно первинних документiв. Перевiркою не встановлено порушень ведення облiку розрахункiв з пiдзвiтними особами.
6.2 Дiї, що виникли пiсля дати Балансу
За перiод з 01.01.2013 р. по 15.03.2013 р. не пройшли подiї, що могли суттєво вплинути на фiнансову звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства.
Протягом звiтного перiоду не вiдбувалось нi купiвлi, нi продажу понад 10 вiдсоткiв вартостi активiв (у тому числi акцiй (частки, паю) у статутному (складеному, пайовому) капiталi iншої юридичної особи), не пов'язану з основною дiяльнiстю.
Iнформацiя про змiни в органiзацiйнiй структурi ПАТ за звiтний перiод: змiн не було.
Протягом звiтного перiоду створення нових дочiрнiх пiдприємств емiтента та набуття пiдприємством статусу залежного вiд емiтента не вiдбувалось.
Iнформацiю стосовно системи оцiнки та управлiння ризиками.
Товариство для ефективного управлiння ризиками здiйснює такi заходи:
- регулярно виявляє та оцiнює ризики, якi впливають на досягнення стратегiчних та операцiйних цiлей;
- забезпечує прийняття рiшень з врахуванням їх потенцiйних ризикiв та встановленню ризик-апетиту;
- обирає оптимальну стратегiю управлiння ризиками, порiвнюючи ступiнь зниження ризику та вартiсть заходiв з їх управлiння;
- здiйснює регулярний монiторинг ефективностi заходiв з управлiння ризиками;
- рекомендує страхування ризикiв, управлiння якими всерединi компанiї нерацiонально чи неможливо.
7 Операцiї з пов’язаними сторонами
Протягом 2012 року Товариство не мало операцiї з пов’язаними сторонами якi б могли мати вплив на фiнансову звiтнiсть.
8 Непередбаченi зобов’язання
Податковi та юридичнi питання
Українське законодавство, що регулює оподаткування та аспекти здiйснення операцiй, продовжує розвиватися як наслiдок переходу до ринкової економiки. Положення законодавчих та нормативних актiв не завжди чiтко сформульованi, а їх iнтерпретацiя залежить вiд точки зору мiсцевих, регiональних i центральних органiв державної влади та iнших урядових iнститутiв. Нерiдко точки зору рiзних органiв на певне питання не спiвпадають. Керiвництво вважає, що дiяльнiсть Товариства здiйснювалась вiдповiдно до законодавства, i всi передбаченi законодавством податки були нарахованi або сплаченi.
Захворювання
За перiод, що пiдлягав перевiрцi, на Товариствi не зафiксованi випадки виробничого травматизму чи професiйного захворювання, що є позитивним фактором. Вiдповiдно, виплат сум компенсацiй втрат вiд нещасних випадкiв на виробництвi та вiд професiйних захворювань протягом перiоду – не було.
Оподаткування
Внаслiдок наявностi в Українському законодавствi, й податковому зокрема, положень, якi дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачення, а також через практику, що склалася в загалом нестабiльному економiчному середовищi, за якої податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчної дiяльностi, у разi, якщо податковi органи пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва економiчної дiяльностi Пiдприємства, можливо, що Пiдприємство змушене буде сплатити додатковi податки, штрафи, пенi. Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть фiнансових iнструментiв, втрати та резерви пiд знецiнення, а також на ринковий рiвень цiн на угоди. На думку керiвництва, Пiдприємство сплатило усi податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти можуть переглядатися вiдповiдними податковими органами протягом трьох рокiв.
Економiчне середовище
Пiдприємство здiйснює свою основну дiяльнiсть на територiї України. Закони та нормативнi акти, якi впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися. Подальший економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних заходiв, якi вживаються українським Урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу Пiдприємства. Майбутнє спрямування економiчної полiтики з боку Українського Уряду може мати вплив на реалiзацiю активiв Пiдприємства, а також на здатнiсть Пiдприємства сплачувати заборгованостi згiдно строкiв погашення.
Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками.
Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства включають торгову кредиторську заборгованiсть, банкiвськi кредити, цiннi папери, фiнансову оренду. Основною цiллю даних фiнансових iнструментiв є залучення коштiв для фiнансування операцiй Пiдприємства. Також Пiдприємство має iншi фiнансовi iнструменти, такi як торгова дебiторська заборгованiсть, грошовi кошти та короткостроковi депозити.
Основнi ризики включають кредитний ризик , ризик лiквiдностi та валютний ризик.
Полiтика управлiння ризиками включає наступне:
Кредитний ризик. Пiдприємство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Операцiї з новими клiєнтами здiйснюються на основi попереднiх оплат. Дебiторська заборгованiсть пiдлягає постiйному монiторингу. Вiдносно кредитного ризику, пов’язаного з iншими фiнансовими iнструментами, якi включають фiнансовi iнвестицiї, доступнi для продажу, та фiнансовi iнвестицiї до погашення, ризик пов'язаний з можливiстю дефолту контрагента, при цьому максимальний ризик дорiвнює балансовiй вартостi iнструменту.
В областi управлiння капiталом керiвництво Товариства ставить своєю метою гарантувати Товариству можливiсть ведення безперервної дiяльностi для забезпечення доходiв акцiонерам та вигiд iншим зацiкавленим сторонам, а також пiдтримка оптимальної структури капiталу з метою зниження витрат на його залучення.
Для пiдтримки структури капiталу та його корегування Товариство може коригувати суму дивiдендiв, якi сплачуються акцiонерам, провести повернення капiталу акцiонерам, випустити новi акцiї чи продати активи для зниження заборгованостi.
Звiт
щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв
Публiчного акцiонерного товариства
«Укрводпроект»
станом на 31 грудня 2012 р.
Розкриття iнформацiї статтi 41
В результатi проведення аудиторських процедур нами були встановленi факти про iншi подiї, iнформацiя про якi мала б надаватись користувачам звiтностi згiдно з вимогами статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок».
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв, ми можемо зробити висновок, що iнформацiя про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до змiни вартостi його цiнних паперiв i визнаються частиною першою статтi 41 Закону України „ Про цiннi папери та фондовий ринок” своєчасно оприлюднюється товариством та надається користувачам звiтностi.
Оприлюднення фiнансової звiтностi емiтента проведено у газетi «Вiдомостi державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку» № 82 (1335) вiд 30.04.2012 року.
Черговi загальнi Збори акцiонерiв за 2011 рiк були проведенi 30 березня 2012 року. Про Збори акцiонери були повiдомленi персонально шляхом направлення листiв вiд 20.02.2012 р. та через засоби масової iнформацiї в порядку, передбаченому Статутом Товариства в газетi «Вiдомостi державної комiсiї цiнних паперiв» № 36 вiд 22.02.2012р. та на стрiчцi новин ДКЦПФР 28.02.2012 року.
Протягом звiтного 2012 року позачергових загальних Зборiв акцiонерiв не було.
Iнша допомiжна iнформацiя
Звiт щодо результатiв виконання додаткових вимог, визначених п. 2.7 «Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)», затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 29.09.2011 року №1360
Серед всiх подiй, якi потребують вiдображення є те, що:
- прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу - iнформацiя вiдсутня;
- прийняття рiшення про викуп власних акцiй - iнформацiя вiдсутня;
- сукупнiсть процедур з включення/виключення (факти лiстингу/делiстингу) цiнних паперiв до реєстру органiзатора торгiвлi та здiйснення контролю за вiдповiднiстю умовам та вимогам, установленим у правилах органiзатора торгiвлi не проводилися;
- отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента в перевiряємому перiодi не було;
- змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй не було;
- наданi вiдомостi про змiну складу посадових осiб вiд 30. 03.2012 року.
Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Вартiсть чистих активiв Товариства визначена з урахуванням “Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних Товариств”, затверджених рiшенням ДКЦПФР № 485 вiд 17.11.2004р. Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства станом на 31.12.2012 р. бiльша вiд статутного капiталу Товариства та нормативного i складають 48 497 тис. грн. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.
Наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю
Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть».
В результатi проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактiв про iншi подiї, iнформацiя про якi мала б надаватись користувачам звiтностi згiдно з вимогами статтi 41 Закону України „Про цiннi папери та фондовий ринок”.
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв, ми можемо зробити висновок, що iнформацiя про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до змiни вартостi його цiнних паперiв i визнаються частиною першою статтi 41 Закону України „Про цiннi папери та фондовий ринок” своєчасно оприлюднюється товариством та надається користувачам звiтностi.
Аудитор не отримав достатнi та прийнятнi аудиторськi докази того, щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв (Товариством) та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.
Виконання значних правочинiв
Значний правочин – правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй), учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.
Аудитор виконав процедури на вiдповiднiсть законодавству у частинi вимог до закону: п.1-5 ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства».
Товариство у 2012 роцi вiдповiдно до ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства» мало виконання значного правочину, що становить 19,8 вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Дозвiл на виконання санкцiонувала Наглядова Рада (Протокол №5 вiд 27.07.2012 року)
Стан корпоративного управлiння, у тому числi наявнiсть внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»
Аудитор здiйснив виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi наявностi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства».
Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо:
1) вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у товариствi вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту,
2) достовiрностi та повноти розкриття iнформацiї про стан корпоративного управлiння у роздiлi «Iнформацiя про стан корпоративного управлiння» рiчного звiту акцiонерного товариства.
Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту. Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується положеннями Статуту.
В Товариствi дiють такi органи управлiння: Збори акцiонерiв, Наглядова Рада, Ревiзiйна комiсiя.
В межах корпоративного управлiння здiйснення функцiй внутрiшнього контролю за дiяльнiстю Товариства виконує Наглядова Рада, яка через свої регулярнi засiдання здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Спецiально визначеної особи (внутрiшнього аудитора) немає.
Наглядова Рада та Правлiння Товариства в межах своїх можливостей придiляють увагу розвитку корпоративного управлiння для забезпечення ефективної дiяльностi Товариства з метою максимiлiзацiї добробуту акцiонерiв за рахунок зростання ринкової вартостi акцiй, виплати акцiонерам дивiдендiв, доступу акцiонерiв до управлiння Товариством шляхом надання iнформацiї, участю у Зборах.
Ознайомлення акцiонерiв з дiяльнiстю Товариства здiйснюється через участь акцiонерiв у Зборах, через засоби масової iнформацiї, розмiщення звiтностi Товариства на стрiчцi новин у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних ДКЦПФР та на ВЕБ-сайтi Товариства.
Аудитором виконанi аудиторськi процедури щодо перевiрки звiту про корпоративне управлiння, який є складовою частиною Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв Товариства за 2012 рiк.
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» можна зробити висновок, що прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у Товариствi вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства».
Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища», аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства.
Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб’єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитором були проведенi аналiтичнi процедури. Аудитором були виконанi спостереження та перевiрка. Аудитор отримав розумiння, зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення фiнансової звiтностi Товариства за 2012 рiк внаслiдок шахрайства.
Узгодження статей звiту про фiнансовий стан
(А) Нематерiальнi активи
Основнi рiзницi мiж балансовою вартiстю нематерiальних активiв за П(с)БО та вiдповiдним МСФЗ балансом включають:
* Вплив корегувань дооцiнки оборотних активiв при приватизацiї в МСФЗ звiтностi в сумi 328 тисяч гривень.
(Б) Незавершенi капiтальнi iнвестицiї
Основнi рiзницi мiж балансовою вартiстю незавершених капiтальних iнвестицiй за П(с)БО та вiдповiдним МСФЗ балансом включають:
* Вплив перекласифiкацiї на об'єкти ОЗ незавершених капiтальних iнвестицiй в МСФЗ звiтностi в сумi 601 тисяча гривень.
(В) Основнi засоби
Основнi рiзницi мiж балансовою вартiстю ОЗ за П (с) БО та вiдповiдним МСФЗ балансом включають:
* Вплив перекласифiкацiї на об'єкти основних засобiв незавершених капiтальних iнвестицiй в МСФЗ звiтностi в сумi 601 тисяча гривень.
Г) Незавершене виробництво
Основнi рiзницi мiж балансовою вартiстю незавершеного виробництва з П (с) БО та вiдповiдним МСФЗ балансом включають:
* Вплив коригувань зi списання витрат по незавершеному виробництву по причинi непризнання активом в сумi 868 тисяч гривень.
(Д) Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
Основнi рiзницi мiж балансовою вартiстю дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги з П (с) БО та вiдповiдним МСФЗ балансом включають:
* Приведення суми дебiторської заборгованостi до чистої реалiзацiйної вартостi – нарахування резерву в сумi 898 тисяч гривень.
(Е) Витрати майбутнiх перiодiв
Основнi рiзницi мiж балансовою вартiстю витрат майбутнiх перiодiв за П(с)БО та вiдповiдним МСФЗ балансом включають:
* Вплив перекласифiкацiї витрат майбутнiх перiодiв на iншi оборотнi активи в МСФЗ звiтностi в сумi 15 тисяч гривень.
* Вплив перекласифiкацiї iншi оборотнi активи з витрат майбутнiх перiодiв в МСФЗ звiтностi в сумi 15 тисяч гривень.
(Є) Статутний капiтал
Застосування МСБУ 29 вплив гiперiнфляцiї до статутного капiталу не вiдбувалося.
(Ж) Непокритий збиток
*Вплив коригувань дооцiнки оборотних активiв при приватизацiї в МСФЗ звiтностi за рахунок прибутку в сумi 328 тисяч гривень.
*Вплив коригувань зi списання витрат по незавершеному виробництву по причинi непризнання активом за рахунок прибутку в сумi 868 тисяч гривень.
* Вплив коригувань з приведення суми дебiторської заборгованостi до чистої реалiзацiйної вартостi – нарахування резерву в сумi 898 тисяч гривень.
Узгодження загального сукупного прибутку
(А) Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї реалiзацiї
Вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 3 «Звiт про фiнансовi результати», затвердженого наказом МФУ вiд 31.03.99 р. № 87, в українському звiтi про фiнансовi результати вiдображаються данi про податок на додану вартiсть.
Оскiльки цей податок є непрямим, данi про нього не наводяться у Звiтi про сукупний прибуток, складеному за МСФЗ ПДВ у сумi 1 340 тисяч гривень виключається. Отже, на цю суму зменшується дохiд вiд реалiзацiї i складає 7 582 тисяч гривень.
(Б) Iншi доходи
Основнi рiзницi мiж рядком iншi доходи за МСФЗ за та iншi операцiйнi доходи за вiдповiдним рядком П (с) БО включають дохiд за мiнусом собiвартостi реалiзацiї в сумi 264 тисячi гривень.
Узгодження статей про рух грошових коштiв
Звiт про рух грошових коштiв на Товариствi, вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 4 «Звiт про рух грошових коштiв», затвердженого наказом МФУ вiд 31.03.99 р. № 87, складається прямим методом.
Iстотних рiзниць мiж статтями Звiту про рух грошових коштiв, складеного за вимогами українського положення (стандарту), та Мiжнародним стандартом бухгалтерського облiку 7 «Звiт про рух грошових коштiв» немає.
Узгодження статей звiту про власний капiтал
Звiт про власний капiтал ведеться вiдповiдно до вимог законодавства та «Стандарту» 5 «Звiт про власний капiтал» Наказ МФУ вiд 30.11.2000 р. № 304 та пiдтверджується бухгалтерськими даними. Iстотних рiзниць мiж статтями Звiту про власний капiтал, складеного за вимогами Українського законодавства та Мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку немає та включають:
*Вплив коригувань дооцiнки оборотних активiв при приватизацiї в МСФЗ звiтностi за рахунок прибутку в сумi 328 тисяч гривень.
*Вплив коригувань зi списання витрат по незавершеному виробництву по причинi непризнання активом за рахунок прибутку в сумi 868 тисяч гривень.
* Вплив коригувань з приведення суми дебiторської заборгованостi до чистої реалiзацiйної вартостi – нарахування резерву в сумi 898 тисяч гривень.
Аналiз та оцiнка фiнансових показникiв
Аналiз та економiчна оцiнка платоспроможностi та фiнансової стiйкостi Товариства здiйсненi на основi даних фiнансових звiтiв, шляхом розрахункiв системи показникiв – коефiцiєнтiв про лiквiднiсть i фiнансову стiйкiсть та на основi перевiрки даних первинного, аналiтичного та синтетичного облiку. Для складання довiдки були наданi: фiнансовi звiти за 2012р. та оборотно – сальдовi вiдомостi по рахунках.
Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi. Аналiз лiквiдностi дозволяє визначити спроможнiсть Товариства сплачувати свої поточнi зобов’язання. Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi обчислюється як вiдношення найбiльш лiквiдних оборотних засобiв (грошових коштiв та їх еквiвалентiв, поточних фiнансових iнвестицiй та дебiторської заборгованостi) до поточних зобов’язань Товариства. Вiн вiдображає платiжнi можливостi Товариства щодо сплати поточних зобов’язань за умовами своєчасного проведення розрахункiв, тобто показує, скiльки лiквiдних коштiв припадає на 1грн. поточної заборгованостi, i становить 2,78. Що не вiдповiдає оптимальному значенню (0,6-0,8).
Товариство зможе виконати свої зобов’язання перед кредиторами, якщо вони одночасно зажадають вiд Товариства повернення всiх боргiв.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) розраховується як вiдношення оборотних активiв до поточних зобов’язань Товариства, та показує достатнiсть ресурсiв Товариства, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов’язань. Орiєнтовне позитивне значення показника 1-2. Розрахований коефiцiєнт не вищий за оптимальне значення. Так, значення цього показника за даними балансу Товариства на кiнець перiоду становить 2,84.
Це свiдчить про те, що Товариство за рахунок наявних коштiв, мобiлiзацiї боргiв на свою користь та реалiзацiї запасiв i iнших активiв в змозi одночасно задовольнити вимоги кредиторiв на 100%.

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi обчислюється як вiдношення грошових коштiв та їх еквiвалентiв, поточних фiнансових iнвестицiй до поточних зобов’язань Товариства. Вiн показує, яка частина боргiв Товариства може бути сплачена негайно. Орiєнтовне позитивне значення показника 0,25-0,5. Значення цього показника за даними балансу Товариства на кiнець року становить 1,34.
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (автономiї) показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих у його дiяльнiсть. Значення цього показника на кiнець року становить 0,14. Це свiдчить про те, що Товариство здiйснює свою дiяльнiсть за рахунок позичкового капiталу на 86%.
Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) характеризує залежнiсть Товариства вiд залучених засобiв. Розрахований коефiцiєнт (0,94) звiтного перiоду вищий за оптимальне значення – це свiдчить про не залежнiсть Товариства вiд залучених коштiв.

Коефiцiєнт рентабельностi активiв в 2012р. становив – (-0,02) – це свiдчить про те, що кожна вкладена гривня принесла Товариству збиток в розмiрi 0,02грн.
За результатами дiяльностi Товариство отримало збиток в розмiрi –(-1 083) тис. грн.

З А К Л Ю Ч Е Н Н Я
На пiдставi проведеної перевiрки фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Укрводпроект», що знаходиться: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липкiвського (колишня Урицького) 45. , можна зробити наступнi заключення:
У 2012 роцi ПАТ складає попередню фiнансову звiтнiсть по МСФО. Це означає, що звiтнiсть ПАТ в 2012 роцi складається на основi МСФЗ. Однак, ця звiтнiсть не вважається повнiстю вiдповiдною МСФЗ, так як вона вiдповiдає не всiм вимогам мiжнародних стандартiв, так як не мiстить порiвняльну iнформацiю за порiвняльний перiод. Данi представленi у фiнансовiй звiтностi вiдповiдають сальдо i оборотам в регiстрах бухгалтерського облiку. Крiм того, вiдповiдно до спiльного п.6 листа НБУ, Мiнфiну та Держстату вiд 01.12.2011 р. №12-208/1757-14830, №31-08410-06-5/30523, №04/4-07/702, ПАТ обирає датою переходу на МСФЗ з 01.01.2012 р. та подає балансовi звiти лише на 31.12.2012р., а порiвняльна iнформацiя про прибутки та збитки за 2011р. не наводилася, хоча це й суперечить п.21 та п.22 МСФЗ 1.
Привертаємо увагу на той факт, що незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, якi вживаються Урядом України, з метою пiдтримки пiдприємницького сектору, iснує невизначенiсть щодо зовнiшнiх та внутрiшнiх факторiв ринкових коливань у свiтовiй економiцi. Ми не маємо змоги передбачити можливi майбутнi змiни у цих умовах та їх вплив на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи Товариства.
Умовно - позитивна думка
На думку аудитора, за винятком впливу коригувань, що могли б бути потрiбними, про якi йдеться в попередньому параграфi фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства «Укрводпроект» справедливо та достовiрно вiдображає iнформацiю згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi i в усiх суттєвих аспектах пiдготовлена та вiдповiдає встановленим вимогам чинного законодавства України та прийнятої Облiкової полiтики i реально та точно вiдображає його фiнансовий стан на 31 грудня 2012 року по результатах операцiй з 01 сiчня 2012 року по 31 грудня 2012 року i дозволяє пiдтвердити правильнiсть та адекватнiсть формування власного капiталу, його структури, призначення та його 100% сплати за рахунок внескiв акцiонерiв.
Фiнансова звiтнiсть у всiх iстотних аспектах складено на пiдставi даних бухгалтерського облiку.
При складаннi Фiнансової звiтностi були дотриманi принципи послiдовностi i безперервностi дiяльностi.
Вартiсть чистих активiв Товариства визначена з урахуванням “Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних Товариств”, затверджених рiшенням ДКЦПФР № 485 вiд 17.11.2004 р. Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства станом на 31.12.2012 р. бiльша вiд статутного капiталу Товариства i складають 48 497 тис. грн. та бiльша вiд нормативного. Вимоги п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України дотримуються.
Активи i зобов’язання враховуються на тiй пiдставi, що Товариство зможе виконати свої зобов’язання i реалiзувати активи в процесi звичайної дiяльностi як мiнiмум 12 мiсяцiв з дати складання перевiреної аудитором фiнансової звiтностi. Проведенi аудиторськi процедури дають нам можливiсть пiдтвердити припущення про безперервнiсть дiяльностi Товариства. Звертаємо увагу на умови здiйснення дiяльностi у звiтному роцi, а саме на полiтичнi та економiчнi змiни в Українi, якi впливали та можуть впливати на дiяльнiсть Товариства. Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнським персоналом можливого впливу умов здiйснення дiяльностi на операцiї та фiнансовий стан Товариства та не мiстить посилання, якi могли б мати мiсце, якби Товариство не змогло продовжувати свою дiяльнiсть у майбутньому.

Проведений аналiз показникiв фiнансового стану товариства дає нам можливiсть зробити висновок, що вищевказаний досягнутий рiвень показникiв забезпечує Товариству середню платоспроможнiсть та фiнансову стiйкiсть при вiрогiдностi його безперервного функцiонування, як суб’єкта господарювання.
Товариство дотримується принципiв корпоративного управлiння, якi затвердженi Загальними зборами акцiонерiв.
Фiнансова звiтнiсть пiдписана уповноваженими особами.
Додатки, пiдписанi аудитором:
1. Баланс станом на 31.12.2012 р, валюта якого складає 51 535,0 тис. грн.
2. Звiт про фiнансовi результати за 2012 р., з чистим збитком 1 083,0 тис. грн.
3. Звiт про рух грошових коштiв за 2012 р.;
4. Звiт про власний капiтал за 2012 р.
Аудит проводився незалежною аудиторсько - консалтiнговою фiрмою «РАДА - АУДИТ», що дiє на пiдставi Свiдоцтва про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 0759, виданого Аудиторською палатою України 26.01.2001 року, рiшення № 98 та дiю якого продовжено рiшенням Аудиторської палати України №158 вiд 26.01.2006 р., №227/3 вiд 27.01.2011 р.
Реквiзити ТОВ АКФ «Рада-Аудит» : адреса 03035 м. Київ, вул. Урицького 45, оф.702, т./факс 044-2498882 т. 050-3583335.

Аудитор Iльченко О.О.
Сертифiкат серiї А № 002342 вiд 29.06.1995р.
та продовжений до 29.06.2014р.- АПУ
Директор – аудитор
АКФ «Рада-Аудит» Iльченко О.О.
Сертифiкат серiї А № 002342 вiд 29.06.1995р.
та продовжений до 29.06.2014р.- АПУ
Дата видачi аудиторського висновку “ 15 ” березня 2013 р.
Цей аудиторський висновок складено в трьох оригiнальних примiрниках. З яких перший та другий примiрник отримано замовником “ 15 ” березня 2013 р. Третiй примiрник аудиторського висновку знаходиться у справах аудиторської фiрми „Рада- Аудит”.
Керiвництво прийняло всi зауваження та рекомендацiї до уваги i претензiй до аудитора не має.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
У 2012 р. виконувались проектно-вишукувальнi роботи для будiвництва: гiдротехнiчних споруд, бюветного водозабезпечення, обєктiв малої гiдроенергетики, ставкiв. Виконувались проекти по охоронi навколишнього середовища, iнженернiй пiдготовцi територiї пiд забудову, iнженерно-геологiчнi вишукування для обгрунтування проектiв, виготовленню технiчної документацiї щодо передачi земельних часток (паїв) в натурi з виготовленням актiв на право приватної власностi на землю, забезпечення топографiчними матерiалами проектних розробок, проекти водогосподарського будiвництва для Алжиру тощо.
В розрiзi направленостi виробничої дiяльностi мелiоративнi та гiдротехнiчнi роботи склали - 33,4%, обєкти малої гiдроенергетики -31,6; iнженернi вишукування - 11%, водопостачання, водовiдення та очистка -7,2%, природоохороннi заходи та iнженерна пiдготовка територiї пiд забудову - 9,2%, гiдрологiчнi роботи - 2,6%, проекти землеустрою - 5%, iншi
Проектна документацiя розробляється з використанням персональної обчислювальної технiки. Без сучасних персональних комп'ютерiв, програмного забезпечення, сучасної копiювальної технiки сьогоднi неможливо досягти якостi проектної продукцiї, яка б вiдповiдала мiжнародним стандартам ISO 9001:2008 та вимогам Замовникiв.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
За звiтний перiод було реалiзовано частину виробничого примiщення по вул. Народного Ополчення, 19 з метою зменшення витрат на утримання. Iнститут не планує залучення iнвестицiй для ведення господарської дiяльностi.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
ПАТ "Укрводпроект" володiє частиною будiвлi по вул.Митрополита Василя Липкiвського та гаражним примiщенням по вул. Н. Ополчення, необхiдного для розташування автомобiльної та бурової технiки., яка обслуговує виробничий процес Товариства.
Враховуючи специфiку роботи, пов"язаної з виготовленням проектно-кошторисної документацiї пiд будiвництво гiдротехнiчних споруд, використання активiв значного впливу на екологiю не має. Товариство на даний час повнiстю забезпечене виробничими потужностями i не має планiв щодо їх розширення. Планами на 2013 рiк передбачаються поточнi ремонти по будiвлях та спорудах Товариства.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Основна проблема, яка значно впливає на дiяльнiсть Товариства є нерiвномiрнiсть фiнансування робiт за рахунок бюджетних коштiв, авансування проектних робiт за рахунок власних обiгових коштiв, якi виконуються по державним замовленням.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
За звiтний перiод планових ревiзiй податковою iнспекцiєю не проводилось. Штрафнi санкцiї вiдсутнi.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Товариство забезпечене кадровими спецiалiстами пiд виконання виробничої програми. Поповнення кадрiв вiдбувається за рахунок молодих спецiалiстiв Українського нацiонального унiверситету водного господарства та природокористування. Фiнансування всiх виробничих програм вiдбувається за рахунок власних обiгових коштiв та залучених коштiв
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
Портфель замовлень Товариством очiкується не менше замовлень, якi виконанi в поточному звiтному роцi. Всi договiрнi угоди звiтного року були виконанi.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Вiдповiдно до Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 липня 2008 р. № 1011-р "Про затвердження плану невiдкладних заходiв з подолання стихiйного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 р. у Вiнницькiй, Iвано-Франкiвськiй, Закарпатськiй, Львiвськiй, Тернопiльськiй та Чернiвецькiй областях" та Доручення Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01 серпня 2008 року № 142 ВАТ "Укрвопдроект" розробило Схему комплексного протипаводкового захисту в басейнах рiчок Днiстер, Прут та Сiрет". У складi Схеми була розроблена "Програма комплексного протипаводкового захисту Прикарпатського регiону, включаючи басейнi рiчок Днiстер, Прут та Сiрет на 2009-2015 роки та прогноз до 2020 року".
Товариство покладає великi надiї на вiдкриття Урядом фiнансування цiєї Програми та Програми по першочергових заходах по лiквiдацiї наслiдкiв паводку в Закарпатськiй областi. Товариство продовжує пiдтримувати виробничi вiдности з Замовниками за межами України, в першу чергу на африканському континентi.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Фiнансування всiх програм вiдбувається за рахунок власних обiгових коштiв.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Судових справ посадовi особи за звiтний перiод не мали.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Фiнансове положення Товариства стiйке, в своїй галузi має мало конкурентiв, якi б могли якимось чином вплинути на фiнансовий стан Товариства. Кредиторська заборгованiсть в основному виникає за рахунок отриманих авансiв. Високi показники лiквiдностi.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 48809.000 43058.000 0.000 0.000 48809.000 43058.000
будівлі та споруди 47572.000 42302.000 0.000 0.000 47572.000 42302.000
машини та обладнання 246.000 169.000 0.000 0.000 246.000 169.000
транспортні засоби 762.000 358.000 0.000 0.000 762.000 358.000
інші 229.000 229.000 0.000 0.000 229.000 229.000
2. Невиробничого призначення: 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Усього 48809.000 43058.000 0.000 0.000 48809.000 43058.000
Опис Основнi засоби Товариства власнi. Орендованих основних засобiв немає. Термiн використання основних засобiв: будiвлi та споруди 40рокiв, машини та обладнання -5 рокiв, транспортнi засоби - 5 рокiв. Вiдчуження основних засобiв на суму вартiстю бiльше 25 вiдсоткiв активiв Товариства на кiнець звiтного перiоду вiдноситься до компетенцiї Наглядової ради, понад 50% до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Показники первiсної вартостi та зносу основних засобiв: - виробничого призначення: по будiвлям та спорудам 63640,0 тис. грн., знос 21338,0 тис. грн, ступiнь зносу 33%, по машинам та обладнанню 1923 тис. грн, знос 1754 тис. грн., ступiнь зносу 91%; по транспортним засобам 6127,0 тис. грн., знос 5759,0 тис. грн., ступiнь зносу 94%; iншi 566 тис. грн, знос 337 тис. грн, ступiнь 59%; - невиробничого призначення: по машинам та обладнанню - 0 тис. грн, знос 0 тис. грн., ступiнь зносу 0 ; iншi 0 тис. грн., знос 0 тис. грн., ступiнь зносу 0%. За рiшенням Наглядової ради основнi фонди Товариства станом на 30.12.2012р. переоцiненi для приведення їх у вiдповiднiсть до ринкової вартостi.
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 48497.00 51841.000
Статутний капітал (тис. грн.) 1179.000 1179.000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 1179.000 1179.000
Опис Розрахунок чистих активiв Товариства за звiтний перiод проведений згiдно Методичних рекомендацiй щодо вартостi чистих активiв акцiонерних Товариств, затверджених Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. № 485. До складу активiв Товариства, якi приймалися до розрахунку чистих активiв, включенi: - необоротнi активи у розмiрi - 43733 тис.грн. - оборотнi активи 7787,0 тис.грн. -iншi оборотнi активи - 15,0 тис.грн. Разом - 51535,0 тис.грн. До складу зобов'зань Товариства, якi включенi до розрахунку приймаються: - довгостроковi зобов'язання - 327,0 тис.грн. - поточнi зобов'язання - 2539,0 тис.грн. - забезпечення наступних витрат i платежiв - 172, 0 тис.грн. Разом зобов'язань 3038,0 тис. грн. Всього чистi активи Товариства за 2012 рiк складають48497,0 тис.грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв перевищує розмiр Статутного капiталу у 41 раз, що вiдповiдає ст. 144 та. 155 Цивiльного кодексу України.
13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0.000 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 0.000 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X
Інші зобов'язання X 0.000 X X
Усього зобов'язань X 0.000 X X
Опис: Кредитiв у банкiвських установах, зобовязань по цiнним паперам, фiнансових допомог на протязi 2012 року не було.

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
1
2
3
30.03.2012 02.04.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
07.03.2012 07.03.2012 Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв
28.02.2012 28.02.2012 Відомості про проведення загальних зборів

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2012 1 0
2 2011 3 2
3 2010 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Реєстратор X
Депозитарій X
Інше (запишіть): Реєстрацiю акцiонерiв проводила Реєстрацiйна комiсiя призначена Наглядовою Радою. Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): По поцедурним питаннямголосування вiдбувалося пiдняттям рук Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Внесення змін до статуту товариства X
Прийняття рішення про зміну типу товариства X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень X
Інше (запишіть): Позачергових загальних зборiв за звiтний перiод не було. Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 3
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 2
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 7

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) У складi Спостережної ради комiтетiв не створено.
Інші (запишіть) У складi Наглядової ради iнших комiтетiв не створено.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Члени Спостережної Ради отримують винагороду в залежностi вiд чистого прибутку.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): В X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Протягом звiтного перiоду було переобрано наглядову раду на новий термiн. Ознайомлення з справами проходило в робочому режимi.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1


Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
Члени правління (директор) Так Ні Так
Загальний відділ Ні Ні Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Так Ні
Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні
Секретар правління Ні Ні Ні
Секретар загальних зборів Ні Ні Ні
Секретар наглядової ради Ні Ні Ні
Корпоративний секретар Ні Ні Ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні Ні Ні
Інше(запишіть): У Товариствi за зберiгання Протоколiв Зборiв та протоколiв засiдань Правлiння вiдповдiає Член Правлiння Товариства Так Ні Так

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Так Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови правління Ні Так Ні Ні
Обрання та відкликання членів правління Ні Так Ні Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Ні Так Ні Ні
Затвердження аудитора Ні Так Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Всi положення щодо дiяльностi акцiонерного товариства прописанi у Статутi Товариства.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Ні Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Правління або директор X
Інше (запишіть) Рiшення про затвердження зовнiшнього аудитора приймалось Спостережною Радою за поданням Правлiння Товариства.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Аудитор на протязi останнiх трьох рокiв не змiнювався.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так Ні
Ревізійна комісія X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Перевiрка дiяльностi Товариства здiйснювалася Ревiзiйною комiсiєю Товариства та Аудиторсьою фiрмою "Рада-Аудит"

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Ревiзiйна комiсiя проводила перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi з власної iнiцiатити.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Не планує
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Так

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень особи X
Не задовольняли умови договору з особою X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів X
суду X
Інше (запишіть) У зв'язку з приведенням дiяльностi ПАТ "Укрводпроект" у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонерi товариства" ведення реєстру акцiонерiв передано вiд реєстратора ТОВ "Октан" до Зберiгача ПАТ "Укргазбанк". Форма iснування акцiй бездокументарна.

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння акцiонерне товариство не приймало.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: В зв"язку з вiдсутнiстю кодексу корпоративного управлiння Товариство iнформацiя не оприлюднювалась.
Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року В зв"язку з вiдсутнiстю кодексу корпоративного управлiння iнформацiя вiдсутня.

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи
Метою дiяльностi пiдприємства є отримання прибутку товариства.
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Власникiв акцiй(юридичних осiб або фiзичних осiб), якi б сами могли впливати на дiяльнiсть Товариства шляхом голосування у Товариствi не має.
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Фактiв порушення членами наглядової ради та правлiння Товариствав внутрiшнiх правил, що призвели б до заподiяння шкоди Товариству на протязi звiтного року не було.
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
Протягом року iз сторони державних органiв протягом року не проводилось нiяких заходiв
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.
Систем управлiння ризиками не має.
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).
Внутрiшнiй аудит вiдсутнiй. У звязку з переходом Товариства на ведення бухгалтерського облiку вiдповiдно до мiжнародних стандартiв та мiжнародної фiнансової звiтностi примiтки до фiнансової звiтностi Товариства за 2012 рiк не заповнювались i не подавались до вiдповiдних органiв державної влади.
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.
Протягом року було вiдчуження активiв вартiстю до 10 вiдсоткiв вiд вартостi активiв Товариства на кiнець вiдповiдного звiтного перiоду.
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Кукплi продажу активiв протягом року, що перевищує встановлений у статутi Товариства розмiр не було.
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
Операцiй з повязаними особами протягом року не було.
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Реокмендацiї Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв в аудиторсьму висновку врахованi.
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.
Зовнiшнього аудитора наглядової ради у Товариствi не має.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
Загальний стаж зовнiшнього аудитора - 18 рокiв.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
Аудиторськi послуги зовнiшнiм аудитором надаються протягом пяти рокiв.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
Iншi аудиторськi послуги протягом року не надавалися.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Конфлiкти вiдсутнi.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
Замiщення аудитора протягом року не було.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Iнформацiя про дiяльнiсть зовнiшнього аудитора, стягнення, застосованi до нього, пiдтвердження недостовiрної iнформацiї протягом року не було.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
Механiзм розгляду вимого до пiдприємтсва передбачається у договорах на надання послуг.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
Всi вимого до Товариства розглiдаються правлiнням Товариства.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Протягом року до Товариства була одна вимога з питання виконанних робiт.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
Протягом року були звернення до господарського суду з метою погашення заборгованостi за виконанi роботи.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2012 | 12 | 31
Підприємство "Український головний проектно-розвiдувальний та науково-дослiдний iнститут з мелiоративного i водогосподарського будiвництва" за ЄДРПОУ 01035101
Територія за КОАТУУ 8038900000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління за КОДУ 06024
Вид економічної діяльності за КВЕД 71.12
Середня кількість працівників 77
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса Україна м.Київ Соломянський р-н 03035 м. Київ Митрополита Василя Липкiвського, 45
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V
Баланс
на 31.12.2012 р.
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 0 74
- первісна вартість 011 0 504
- накопичена амортизація 012 ( 0 ) ( 430 )
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 0 43659
- первісна вартість 031 0 72847
- знос 032 ( 0 ) ( 29188 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
- інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 0 43733
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 0 79
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 672
Готова продукція 130 0 0
Товари 140 0 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 0 3317
- первісна вартість 161 0 4590
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 1273 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
- за бюджетом 170 0 55
- за виданими авансами 180 0 257
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 0 14
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 0 3286
- у т.ч. в касі 231 0 0
- в іноземній валюті 240 0 107
Інші оборотні активи 250 0 0
Усього за розділом II 260 0 7787
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 15
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 0 51535
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 0 1179
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 3
Інший додатковий капітал 330 0 36849
Резервний капітал 340 0 543
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 0 9923
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 0 48497
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 172
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0
Усього за розділом II 430 0 172
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 327
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 327
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 0 1278
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 0 434
- з бюджетом 550 0 290
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 0 14
- з оплати праці 580 0 164
- з учасниками 590 0 30
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 0 329
Усього за розділом IV 620 0 2539
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 0 51535
Примітки У звязку зтим, що за 2011 рiк баланс складений по стандартам бухгалтерського облiку, за 2012 рiк по мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi, данi на початок року не вiдображаються, так як не пiдлягають порiвнянню.
Керівник Дупляк Вiталiй Дмитрович
Головний бухгалтер Ушакова Катерина Iванiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2012 | 12 | 31
Підприємство "Український головний проектно-розвiдувальний та науково-дослiдний iнститут з мелiоративного i водогосподарського будiвництва" за ЄДРПОУ 01035101
Територія за КОАТУУ 8038900000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління за СПОДУ 06024
Вид економічної діяльності за КВЕД 71.12
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2012 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 7582 0
Податок на додану вартість 015 0 0
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 7582 0
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 6899 ) ( 0 )
Валовий:
- прибуток 050 683 0
- збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 0 0
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 ( 2001 ) ( 0 )
Витрати на збут 080 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 090 ( 0 ) ( 0 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 0 0
- збиток 105 ( 1318 ) ( 0 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 7 0
Інші доходи 130 0 11
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0
Фінансові витрати 140 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 10 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 0 0
- збиток 175 ( 1057 ) ( 76 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 26 ) ( 119 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 0 0
- збиток 195 ( 1983 ) ( 195 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 0 0
- збиток 225 ( 1083 ) ( 195 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 999 911
Витрати на оплату праці 240 2943 2572
Відрахування на соціальні заходи 250 1068 932
Амортизація 260 2697 767
Інші операційни витрати 270 2167 2056
Разом 280 9874 7238
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 4715152.00000000 4715152.00000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 4715152.00000000 4715152.00000000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.00000000 0.00000000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.00000000 0.00000000
Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000
Примітки Iнформацiя вiдсутня
Керівник Дупляк Вiталiй Дмитрович
Головний бухгалтер Ушакова Катерина Iванiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2012 | 12 | 31
Підприємство "Український головний проектно-розвiдувальний та науково-дослiдний iнститут з мелiоративного i водогосподарського будiвництва" за ЄДРПОУ 01035101
Територія за КОАТУУ 8038900000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління за СПОДУ 06024
Вид економічної діяльності за КВЕД 71.12
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Звіт про рух грошових коштів
за 31.12.2012 р.
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 8837 5596
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 1163 707
Повернення авансів 030 0 0
Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 7 10
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 20 90
Борників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 14 2313
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 4326 ) ( 3218 )
Авансів 095 ( 100 ) ( 31 )
Повернення авансів 100 ( 0 ) ( 0 )
Працівникам 105 ( 2458 ) ( 2456 )
Витрат на відрядження 110 ( 261 ) ( 186 )
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 1287 ) ( 1169 )
Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 8 ) ( 136 )
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 1176 ) ( 1149 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 ( 552 ) ( 784 )
Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 145 ( 303 ) ( 139 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 -282 -552
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -282 -552
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
- фінансових інвестицій 180 0 0
- необоротних активів 190 5018 0
- майнових комплексів 200 0 0
Отримані:
- відсотки 210 0 0
- дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
- фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 )
- необоротних активів 250 ( 1429 ) ( 170 )
- майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 3589 -170
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 3589 -170
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 0 0
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 ( 0 ) ( 0 )
Сплачені дивіденди 350 ( 161 ) ( 160 )
Інші платежі 360 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -161 -160
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -161 -160
Чистий рух коштів за звітній період 400 3146 -882
Залишок коштів на початок року 410 247 1127
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 2
Залишок коштів на кінець року 430 3393 247
Примітки IIнформацiя вiдсутня.mЪ
Керівник Дупляк Вiталiй Дмитрович
Головний бухгалтер Ушакова Катерина Iванiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2012 | 12 | 31
Підприємство "Український головний проектно-розвiдувальний та науково-дослiдний iнститут з мелiоративного i водогосподарського будiвництва" за ЄДРПОУ 01035101
Територія за КОАТУУ 8038900000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління за СПОДУ 06024
Вид економічної діяльності за КВЕД 71.12
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Звіт про власний капітал
за 31.12.2012 р.
Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 1179 0 3 39576 543 10540 0 0 51841
Коригування:
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 2094 0 0 2094
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 050 1179 0 3 39576 543 8446 0 0 49747
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
120 0 0 0 -2727 0 2727 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 -1083 0 0 -1083
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 -167 0 0 -167
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплений акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 -2727 0 1477 0 0 -1250
Залишок на кінець року 300 1179 0 3 36849 543 9923 0 0 48497
Примітки Iнформацiя вiдсутня
Керівник Дупляк Вiталiй Дмитрович
Головний бухгалтер Ушакова Катерина Iванiвна

Інформація щодо аудиторського висновку

А У Д И Т О Р С Ь К И Й В И С Н О В О К (звiт незалежного аудитора) незалежної аудиторської фiрми
ТОВ АКФ «Рада –Аудит» щодо фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства
«Укрводпроект»станом на 31 грудня 2012 р.
м.. Київ « 15 » березня 2013 р.

Керiвництву Публiчного акцiонерного товариства «Укрводпроект»
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
Перереєстрацiя пiдприємства проведена у 2004 роцi Солом'янською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю з посиланням на первинну реєстрацiю 02.06.1997 р.
У зв'язку з приведенням дiяльностi ВАТ «Укрводпроект» у вiдповiднiсть до Закону України «Про акцiонернi Товариства» № 514-VI вiд 17.09.2008 року та згiдно з рiшенням позачергових загальних Зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 8 вересня 2011 року (Протокол № 17 вiд 08.09.2011р.) проведена державна реєстрацiя змiн до установчих документiв Товариства:
- ВАТ «Укрводпроект» перейменовано та зареєстровано новий статут ПАТ «Укрводпроект»;
- отримана Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв.
Номер запису про включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДР 10731050018001162.Код ЕДРПОУ- 01035101.
Мiсцезнаходження пiдприємства - 03035, Київ-35, вул. Митрополита Василя Липкiвського (колишня Урицького) 45.
Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Укрводпроект». (надалi Товариство). Аудит було здiйснено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту та Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики) Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 № 1360.
Повний пакет фiнансових звiтiв Товариства складається з:
1. Балансу станом на 31.12.2012 р, валюта якого складає 51 535 тис. грн.
2. Звiту про фiнансовi результати за 2012 р., з чистим збитком 1 083 тис. грн.
3. Звiту про рух грошових коштiв за 2012 р.;
4. Звiту про власний капiтал за 2012 р.
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за правильнiсть пiдготовки та достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та вимог чинного законодавства. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Вiдповiдальнiсть аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиторської перевiрки. Мiжнароднi стандарти вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог, а також планування i виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть Товариства не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок.
Перевiрка запланована i проведена так, щоб забезпечити достатню впевненiсть в тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудиторська перевiрка включала оцiнку вiдповiдностi застосованих Товариством принципiв облiку а також отримання доказiв, що пiдтверджують суми в фiнансовiй звiтностi i вiдомостi що в нiй розкритi, шляхом проведення тестiв.
Аудиторська перевiрка проведена згiдно з вимогами:
1. Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть».
2. Мiжнародних стандартiв аудиту.
3. Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отриманi аудиторськi докази є достатнiми та забезпечують достатню основу для висловлювання аудиторської думки.
У 2012 роцi ПАТ складає попередню фiнансову звiтнiсть по МСФО. Однак, ця звiтнiсть не вважається повнiстю вiдповiдної МСФЗ, так як вона вiдповiдає не всiм вимогам мiжнародних стандартiв, так як не мiстить порiвняльну iнформацiю за порiвняльний перiод.
На нашу думку, рiчна звiтнiсть, за виключенням впливу питання наведеного попередньому параграфi, яку ми перевiрили:
1.Достовiрно i об’єктивно, у всiх iстотних аспектах, вiдповiдно до визначеної концептуальної основи, вiдображає майнове i фiнансове положення Товариства, що перевiряється, на 31.12.2012р., а також його фiнансовi результати за перiод з 01.01.2012р. по 31.12.2012р.
2.У всiх iстотних аспектах складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку.
3.Вартiсть чистих активiв Товариства визначена з урахуванням “Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних Товариств”, затверджених рiшенням ДКЦПФР № 485 вiд 17.11.2004 р. Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства станом на 31.12.2012р. бiльша вiд статутного капiталу Товариства та бiльша нормативного i складають 48 497 тис. грн. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.
4.Активи i зобов’язання враховуються на тiй пiдставi, що Товариство зможе виконати свої зобов’язання i реалiзувати активи в процесi звичайної дiяльностi як мiнiмум 12 мiсяцiв з дати складання перевiреної аудитором фiнансової звiтностi. Проведенi аудиторськi процедури дають нам можливiсть пiдтвердити припущення про безперервнiсть дiяльностi Товариства. Звертаємо увагу на умови здiйснення дiяльностi у звiтному роцi, а саме на полiтичнi та економiчнi змiни в Українi, якi впливали та можуть впливати на дiяльнiсть Товариства. Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнським персоналом можливого впливу умов здiйснення дiяльностi на операцiї та фiнансовий стан Товариства та не мiстить посилання, якi могли б мати мiсце, якби Товариство не змогло продовжувати дiяльнiсть у майбутньому.
5.Вiдповiдає вимогам чинного законодавства, що регулює принципи бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi в Українi, а також Статуту Товариства. Проведений аналiз показникiв фiнансового стану товариства дає нам можливiсть зробити висновок, що вищевказаний досягнутий рiвень показникiв забезпечує Товариству високу платоспроможнiсть та фiнансову стiйкiсть при вiрогiдностi його безперервного функцiонування, як суб’єкта господарювання.
АУдитор Iльченко О.О.
Сертифiкат серiї А № 002342 вiд 29.06.1995р.
та продовжений до 29.06.2014р.- АПУ
Директор – аудитор
АКФ «Рада Iльченко О.О.
Сертифiкат серiї А № 002342 вiд 29.06.1995р.
та продовжений до 29.06.2014р.- АПУ

Дата видачi аудиторського висновку “ 15 ”березня 2013 р.

ЗВIТ
НЕЗАЛЕЖНОЇ АУДИТОРСЬКОЇ ФIРМИ
ПРО ПЕРЕВIРКУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРВОДПРОЕКТ»
ЗА ПЕРIОД З 01.01.2012р. ПО 31.12.2012р.

Змiст
1 Замовлення та його виконання
2 Iнформацiя про пiдприємство
3 Операцiйне середовище, ризики та економiчнi умови
Операцiйне середовище
Валютний ризик
Концентрацiя кредитного ризику
Стратегiя управлiння фiнансовим ризиком
Заява про вiдповiднiсть
4 Облiкова полiтика
Основа складання
Використання оцiнок
Операцiї в iноземнiй валютi
Нематерiальнi активи
Основнi засоби
Грошовi кошти
Дебiторська заборгованiсть
Запаси
Процентнi кредити та позики
Витрати на позики
Непередбаченi активи та непередбаченi зобов’язання
Визнання доходiв та витрат
Податок на прибуток
Внески до Державного пенсiйного фонду
5 Ведення бухгалтерського облiку
6 Фiнансова звiтнiсть

6.1 Роз’яснення до Балансу
A. Необоротнi активи
В. Оборотнi активи
С. Власний капiтал
D. Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв
Е. Заборгованiсть
6.2 Дiї, що виникли пiсля дати Балансу

7 Операцiї з пов’язаними сторонами
8 Непередбаченi зобов’язання

9 Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв
9 Заключення
10 Додатки

1 Замовлення та його виконання
Публiчне акцiонерне товариство «Український головний проектно-розвiдувальний та науково-дослiдний iнститут з мелiоративного i водогосподарського будiвництва» (ПАТ «Укрводпроект») є територiальною та головною проектно-розвiдувальною та науково-дослiдною органiзацiєю системи Держводгоспу України.
Перереєстрацiя пiдприємства проведена у 2004 роцi Солом'янською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю з посиланням на первинну реєстрацiю 02.06.1997 р.
Номер запису про включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДР 10731050018001162.
Код ЕДРПОУ- 01035101.
Мiсцезнаходження пiдприємства - 03035, Київ-35, вул. Митрополита Василя Липкiвського (колишня Урицького) 45.
Завдання аудиторсько-консалтiнгової фiрми «РАДА - АУДИТ» - проведення аудиту вiдповiдно договору за №1 вiд 01 березня 2013 р.
Мiсце проведення аудиту: 03035, Київ-35, вул. Митрополита Василя Липкiвського (колишня Урицького) 45.
Аудит проводився незалежною аудиторсько-консалтiнговою фiрмою «РАДА - АУДИТ», що дiє на пiдставi Свiдоцтва про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 0759, виданого Аудиторською палатою України 26.01.2001 року, рiшення № 98 та дiю якого продовжено рiшенням Аудиторської палати України №158 вiд 26.01.2006 р., №227/3 вiд 27.01.2011 р.
Реквiзити ТОВ АКФ «Рада-Аудит» :
адреса 03035 м. Київ, вул. Урицького 45, оф.702;
т./факс 044-2498882 т. 050-3583335
р/р 26006103532100 в АТ «УкрСиббанк» м. Харкiв МФО 351005 ЗКПО 23236840
Директор аудиторської фiрми – Iльченко О.О. (сертифiкат аудитора А №002342, виданий рiшенням Аудиторської палати України №32 вiд 29.06.1995р., продовжено дiю сертифiката рiшеннями Аудиторської палати України за №79 вiд 25.06.1999р., №135 вiд 27.05.2004р., №201/2 вiд 23.04.2009 р.)
2 Iнформацiя про Товариство
Публiчне акцiонерне товариство «Український головний проектно-розвiдувальний та науково-дослiдний iнститут з мелiоративного i водогосподарського будiвництва» (ПАТ «Укрводпроект») перейменовано вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 18.09.2008 р. № 514-VI з Вiдкритого акцiонерного товариства «Український головний проектно-розвiдувальний та науково-дослiдний iнститут з мелiоративного i водогосподарського будiвництва» (ВАТ «Укрводпроект»), що був створений засновниками - Регiональним вiддiленням Фонду державного майна України по м. Києву та органiзацiєю орендарiв «Укрводпроект» на базi орендного пiдприємства «Укрводпроект» згiдно «Порядку перетворення у процесi приватизацiї державних, орендних пiдприємств i пiдприємств iз змiшаною формою власностi у вiдкритi акцiонернi товариства» затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 вересня 1996 року №1099 та наказом Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по м. Києву вiд 16 травня 1997 року № 604.
Перереєстрацiя пiдприємства проведена у 2004 роцi Солом'янською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю з посиланням на первинну реєстрацiю 02.06.1997 р.
У зв'язку з приведенням дiяльностi ВАТ «Укрводпроект» у вiдповiднiсть до Закону України «Про акцiонернi Товариства» № 514-VI вiд 17.09.2008 року та згiдно з рiшенням позачергових загальних Зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 8 вересня 2011 року (Протокол № 17 вiд 08.09.2011р.) проведена державна реєстрацiя змiн до установчих документiв Товариства:
- ВАТ «Укрводпроект» перейменовано та зареєстровано новий статут ПАТ «Укрводпроект»;
- отримана Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв.
Номер запису про включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДР 10731050018001162.
Код ЕДРПОУ- 01035101.
Мiсцезнаходження пiдприємства - 03035, Київ-35, вул. Митрополита Василя Липкiвського (колишня Урицького) 45.
Грошовi кошти зберiгаються на розрахунковому рахунку №26001014601 в ПАТ «БАНК КIПРУ» м. Києва, МФО 320940.
Основнi види дiяльностi :
-забезпечення проектно-кошторисною документацiєю об'єктiв мелiоративного, гiдротехнiчного, водогосподарського, промислово-цивiльного, шляхового та сiльського будiвництва, культоротехнiчних i водоохоронних заходiв, водопостачання, очисних споруд i каналiзацiї, теплопостачання, в т. ч. котельнi, газопостачання промислових та цивiльних об'єктiв i облаштування сiльських населених пунктiв;
-наукове обґрунтування проектiв гiдротехнiчного, водогосподарського i мелiоративного будiвництва;
- проектнi, проектно-вишукувальнi, вишукувальнi роботи;
-дiяльнiсть у сферi архiтектури, iнженерна та технiчна дiяльнiсть пов'язана з будiвництвом.
Середньоспискова чисельнiсть: 77 чол.
Органами управлiння ПАТ є : загальнi збори, наглядова рада, правлiння та ревiзiйна комiсiя.
Товариство є головною проектно-розвiдувальною та науково-дослiдною органiзацiєю системи Держводгоспу України.
Структурних пiдроздiлiв та фiлiй на Товариствi станом на 31.12.2012 р. не встановлено.
Служби внутрiшнього контролю на Товариствi станом на 31.12.2012 р. не встановлено.
Вiдповiдальнi особи: Голова правлiння – Дупляк Вiталiй Дмитрович.
Головний бухгалтер – Ушакова Катерина Iванiвна.
3 Операцiйне середовище, ризики та економiчнi умови
Операцiйне середовище
Українськiй економiцi все ще притаманнi ознаки ринку, що розвивається. Цi ознаки включають недостатньо розвинену дiлову iнфраструктуру та вiдсутнiсть нормативної бази, що регулює дiяльнiсть пiдприємств, обмежену конвертованiсть нацiональної валюти та водночас наявнiсть численних засобiв контролю валютних операцiй, низький рiвень лiквiдностi на ринках капiталу. Уряд вживає заходiв для вирiшення цих питань, однак до цього часу йому не вдалося запровадити реформи, необхiднi для створення банкiвської, правової та регуляторної систем, що iснують у країнах з бiльш розвиненою ринковою економiкою. Внаслiдок цього операцiям в Українi притаманнi ризики, яких не iснує в умовах бiльш розвинених ринкiв.
Крiм того, на операцiйне середовище та ризики значно вплинули змiни в податковому законодавствi, викликанi при прийняттi Податкового Кодекс.
Концентрацiя кредитного ризику
Фiнансовi iнструменти, що потенцiйно можуть призвести до концентрацiї кредитного ризику Пiдприємства, складаються, в основному, з дебiторської та кредиторської заборгованостi за торговими операцiями. Кредитний ризик, пов’язаний з дебiторською заборгованiстю за торговими операцiями, зменшується з огляду на обмежену базу мiсцевих клiєнтiв. Кредитний ризик, пов’язаний з кредиторською заборгованiстю за торговими операцiями, збiльшується через отримання кредитiв.
Стратегiя управлiння фiнансовим ризиком
Пiдприємство може наражатись на фiнансовi ризики у зв’язку зi змiною цiн на певнi види послуг. Пiдприємство не очiкує на значне зниження цiн на послуги у передбачуваному майбутньому. Пiдприємство переглядає перспективи щодо цiн регулярно в ходi розгляду необхiдностi активного управлiння фiнансовим ризиком.
Заява про вiдповiднiсть
Фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного представлена в тисячах гривень. Операцiї Товариства вимiрюються в гривнях; таким чином, гривня є функцiональною валютою. Всi операцiї в валютах iнших, нiж гривня, розглядаються як операцiї в iноземнiй валютi.
Ми провели аудит у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стан¬дартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 122 вiд 18 квiтня 2003 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора».
Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також зобов'язують нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять сут¬тєвих викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджу¬ють суми й розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах, а також оцiнку застосованих прин¬ципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв.
Нами були виконанi процедури аудиту згiдно вимог МСА 500 «Аудиторськi докази», що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що використовується нами як аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi нам для обґрунтування аудиторської думки та звiту. За своїм характером докази є сукупними i отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, якi виконувались в процесi аудиту.
У своїй роботi аудитори використовували принцип вибiркової перевiрки. Пiд час перевiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалося шляхом тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягу перiоду перевiрки.
Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитори розглядали заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Аудитори не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов'язань станом на 31 грудня 2012 року, але нами були виконанi процедури, якi обґрунтовують думку, що цi активи та зобов'язання наявнi.
Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є надання аудиторо¬вi можливостi висловити думку стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi.
На нашу думку, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок складений вiдповiдно до пункту 15 частини другої статтi 7, пунктiв 8, 9, 13 статтi 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi», статтi 40 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок», Законiв України «Про аудиторську дiяльнiсть», «Про акцiонернi товариства», Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, а також рiшення Аудиторської палати України вiд 18.04.2003 № 122/2 «Про порядок застосування в Українi Стандартiв аудиту та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв» з урахуванням вимог Положення щодо пiдгото¬вки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фо¬ндового ринку (затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондово¬го ринку вiд 29 вересня 2011р. №1360), зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011 р. за № 1358/20096.
Концептуальною основою фiнансової звiтностi, яку використано Товариством для пiдготовки фiнансових звiтiв, є законодавство України, зокрема Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку в Українi, затвердженi Мiнiстерством Фiнансiв України.
Пiд час аудиту зроблено дослiдження шляхом тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовому звiтi, а також оцiнку вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi, чинним протягом перiоду перевiрки.
Вважаємо, що аудиторська перевiрка звiтностi, наданої Замовником, дає достатньо пiдстав для складення вiдповiдної думки.
4 Облiкова полiтика
У 2012 роцi ПАТ складає попередню фiнансову звiтнiсть по МСФО. Це означає, що звiтнiсть ПАТ в 2012 роцi складається на основi МСФЗ. Однак, ця звiтнiсть не вважається повнiстю вiдповiдною МСФЗ, так як вона вiдповiдає не всiм вимогам мiжнародних стандартiв, так як не мiстить порiвняльну iнформацiю за порiвняльний перiод.
Перша фiнансова звiтнiсть ПАТ за МСФЗ буде складатись за звiтний перiод 2013 року.
За 2012 р. товариство складає попередню фiнансову звiтнiсть за МСФЗ. При складаннi попереднього звiту за МСФЗ за 2012 р. не дотримуються деякi вимоги МСФЗ 1, МСБО 1 i МСБО 34.
Данi попередньої фiнансової звiтностi, складеної за 2012. р на основi МСФЗ, будуть використанi в якостi зрiвняних даних для складання повних фiнансових звiтiв за МСФЗ за звiтний перiод 2013 року.
Вiдповiдно до Закону «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» з 2012 року публiчнi акцiонернi товариства складають фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ). Вiдповiдно до спiльного листа НБУ, Мiнфiну та Держстату вiд 01.12.2011 р., АТ обирає датою переходу на МСФЗ з 01.01.2012 р.
Основнi допущення – принцип нарахування та безперервностi.
Основнi засоби вiдображаються за справедливою вартiстю, за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд знецiнення. На дату переходу до МСФЗ Товариство використало справедливу вартiсть в якостi умовної вартостi. З цiєю метою керiвництво визначило справедливу вартiсть об’єктiв основних засобiв станом на дату переходу до МСФЗ. При цьому справедлива вартiсть визначалась як сума, на яку актив можна було б обмiняти в операцiях мiж добре обiзнаними, незалежними одна вiд одної сторонами, якi бажають здiйснити таку операцiю. Справедлива вартiсть активiв, для яких iснує ринок, визначалась за їхньою ринковою вартiстю. Якщо для об’єкта основних засобiв, через його спецiальне призначення, не iснувало ринкових iндикаторiв справедливої вартостi, i даний об’єкт рiдко є предметом продажу, за виключенням випадкiв продажу як частини дiючого господарського об’єкта, для оцiнки справедливої вартостi використовувався дохiдний метод амортизованої вартостi замiщення.
Амортизацiя основних засобiв нараховується з метою списання вартостi вiдповiдного активу протягом строку корисного використання i розраховується з використанням прямолiнiйного методу у дiапазонi вiд 3 до 50 рокiв.
Вiдповiдно МСБО 38 , критерiєм признання нематерiального активу є:
• iдентифiкованiсть;
• контроль (ПАТ отримає дохiд, а не третi особи);
• принесе в майбутньому економiчнi вигоди чи зменшення витрат.
Сума, яка пiдлягає амортизацiї, становить первiсну вартiсть або умовну вартiсть об’єкта основних засобiв, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть активу – це очiкувана сума, яку одержали б на даний момент вiд реалiзацiї об’єкта основних засобiв пiсля вирахування очiкуваних витрат на вибуття, якби даний актив уже досяг того вiку та стану, у якому, як можна очiкувати, вiн буде перебувати наприкiнцi строку свого корисного використання.
Нематерiальнi активи в момент придбання оцiнюються по первiснiй вартостi. Їх облiк ведеться по первiснiй вартостi за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд знецiнювання. Амортизацiя нематерiальних активiв розраховується з використанням прямолiнiйного методу. Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного використання не амортизуються та перевiряються на предмет знецiнювання на кожну звiтну дату.
Незавершене будiвництво включає витрати, безпосередньо пов’язанi з будiвництвом основних засобiв, включаючи вiдповiдний розподiл накладних витрат, понесених безпосередньо пiд час будiвництва. Незавершене будiвництво не амортизується. Амортизацiя незавершеного будiвництва починається з моменту готовностi даних активiв до експлуатацiї, тобто коли вони перебувають у мiсцi та станi, який забезпечує їхню експлуатацiю вiдповiдно до намiрiв керiвництва.
Вiдповiдно до МСБО 2, до запасiв будуть вiдноситься активи, якi вiдповiдають наступним критерiям:
• перебувають у процесi виробництва продукцiї (послуг) iз метою продажу (готова продукцiя, напiвфабрикати, незавершене виробництво);
• утримуються для продажу за умов звичайної господарської дiяльностi (товари);
• принесуть в майбутньому економiчнi вигоди;
• будуть використаний для господарської дiяльностi протягом 1 року;
• можуть бути оцiненi;
Запаси вiдображаються за меншою з двох величин: первiсної вартостi та чистої вартостi реалiзацiї. Первiсна вартiсть запасiв включає витрати на сировину, прямi витрати на оплату працi та вiдповiднi накладнi витрати, понесенi до доведення запасiв до їхнього теперiшнього мiсця розташування та стану. При перемiщеннi запасiв з базових складiв в пiдроздiли та при продажу запасiв застосовувався метод iдентифiкованої вартостi оцiнки вiдповiдної одиницi запасiв. При передачi запасiв у виробництво їхня оцiнка здiйснюється з використанням методу середньозваженої вартостi. Чиста вартiсть реалiзацiї визначається виходячи з розрахункової цiни продажу, за вирахуванням всiх очiкуваних витрат на завершення виробництва та реалiзацiю.
Фiнансовi активи представленi кредитами та дебiторською заборгованiстю. Класифiкацiя залежить вiд характеру та цiлi фiнансових активiв i визначається на момент первiсного визнання.
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть з фiксованими платежами або платежами, якi можна визначити, яка не має котирування на активному ринку, класифiкується як кредити та дебiторська заборгованiсть. Кредити та дебiторська заборгованiсть оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка, за вирахуванням збитку вiд знецiнення. Доходи з вiдсоткiв визнаються iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка, за винятком короткострокової дебiторської заборгованостi, коли визнання вiдсоткiв не буде мати iстотного впливу. Короткострокова дебiторська заборгованiсть, на яку не нараховуються вiдсотки, вiдображається за номiнальною вартiстю.
Вiдповiднi резерви на покриття збиткiв вiд сумнiвної заборгованостi визнаються в складi прибутку або збитку, коли iснують об’єктивнi свiдчення того, що актив знецiнився.
Нарахування резерву пiд сумнiвну заборгованiсть здiйснюється у розмiрi 10% коли iснує вiрогiднiсть не отримання суми заборгованостi в повному обсязi до визначеної дати; та 100% у випадку, коли iснує вiрогiднiсть не отримання суми заборгованостi в повному обсязi.
Акцiонерний капiтал визнається за iсторичною вартiстю, скоригованою на вплив вiд застосування МСФО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї» для внескiв, зроблених до 31 грудня 2000 року. Вплив вiд застосування МСФО 29 вiдображається в Балансi в складi додаткового капiталу.
Резерви визнаються, коли пiдприємство має поточне юридичне або конструктивне зобов’язання внаслiдок минулої подiї, i при цьому iснує ймовiрнiсть, що воно буде змушене погасити дане зобов’язання i можна зробити достовiрну оцiнку зобов’язання. I вiдповiдно МСБО 37 "Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи" створенi непередбаченi зобов'язання вiдображаються у роздiлi II пасиву балансу"3абезпечення наступних витрат i платежiв" по статтi "Iншi забезпечення". До них вiдносять нарахованi у звiтному перiодi майбутнi витрати та платежi (податки, гарантiйнi зобов'язання, резервнi вiдрахування на сплату майбутнiх вiдпусток працiвникiв тощо), величина яких на дату складання балансу визначається шляхом попереднiх оцiнок, а також суми цiльового фiнансування, витрати за якими на дату балансу також є розрахунковими.
Умовнi зобов’язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Вони розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi, окрiм випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди,є незначною.
Пiдприємство не має нiяких iнших пенсiйних програм, крiм державної пенсiйної системи України, що вимагає вiд роботодавця здiйснення поточних внескiв, якi розраховуються як вiдсоткова частка вiд загальної суми заробiтної плати. Цi витрати в звiтi про прибутки та збитки вiдносяться до перiоду, в якому нараховується заробiтна плата. Крiм цього, на Пiдприємствi не iснує програм додаткових виплат при виходi на пенсiю та iнших компенсацiйних програм, якi б потребували додаткових нарахувань.
Дохiд ПАТ – це валове надходження економiчних вигiд протягом перiоду, що виникає у ходi звичайної дiяльностi суб’єкта господарювання, коли власний капiтал зростає в результатi цього надходження, а не в результатi внескiв учасникiв власного капiталу (згiдно з МСБО 18).
Доходи вiд реалiзацiї оцiнюються за справедливою вартiстю компенсацiї, отриманої в оплату або очiкуваної до отримання. Доходи вiд реалiзацiї зменшуються на очiкувану суму повернутих клiєнтам товарiв та готової продукцiї.
Доходи вiд реалiзацiї визнаються за умови виконання всiх наведених нижче умов:
• Пiдприємство передало покупцю усi iстотнi ризики та вигоди.
• Пiдприємство бiльше не бере участi в управлiннi та не здiйснює контроль за реалiзованими товарами, готовою продукцiєю.
• Сума доходiв може бути достовiрно визначена.
• Iснує вiрогiднiсть, що економiчнi вигоди, пов’язанi з операцiєю, будуть отриманi пiдприємством.
• Понесенi витрати можуть бути достовiрно оцiненi.
При визначеннi доходу використовується метод нарахування. Витрати визнаються одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здiйсненi. В фiнансовiй звiтностi для вiдображення витрат використовується модель по функцiям затрат.
Згiдно МСФЗ 36 «Знецiнення активiв» облiк знецiнення активiв буде базуватися на принципi обачностi, дотримання якого, зокрема, не допускає завищення їх (активiв) оцiнки. Пiд знецiненням мається на увазi зниження корисностi активiв, яке виражається у перевищеннi їх балансовою вартiстю над вiдшкодовуванню сумою (§8 IAS 36). Тестування активiв на знецiнення, ПАТ проводитиме на основi вже виявлених ознак знецiнення окремих об’єктiв або генеруючих одиниць. Ознаки знецiнення активiв (зовнiшнi та внутрiшнi):
• Значне зниження ринкової вартостi активу;
• Значнi змiни в технологiчному процесi;
• Значне зростання вiдсоткових ставок, якi впливають на рентабельнiсть активiв ПАТ;
• Чистi активи ПАТ значно перевищують його ринкову капiталiзацiю;
• Реструктуризацiя чи припинення деяких видiв дiяльностi;
• Значне зниження грошових надходжень, очiкуваних у процесi експлуатацiї активу.
• Моральний та фiзичний знос, що впливає на актив.
Ознак знецiнення, для тестування активiв на знецiнення, протягом року на Товариствi не було.
Керiвництво пiдприємства звертає увагу користувачiв звiтностi на особливiсть притаманну фiнансовiй звiтностi, яка складається в 2012 роцi.
5 Ведення бухгалтерського облiку
Пiдприємство самостiйно визначає свою облiкову полiтику. Облiкова полiтика Пiдприємства оформлена документально згiдно наказу “Про облiкову полiтику”.
Господарськi операцiї здiйснюються на основi первинних документiв, на основi яких складають зведенi облiковi документи. Iнформацiя, що мiститься у прийнятих до облiку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського облiку в регiстрах синтетичного та аналiтичного облiку. Облiк ведеться в журнально-ордернiй.
Iнвентаризацiя основних засобiв та запасiв проводилася, за перiод, що пiдлягав перевiрцi. Iнвентаризацiя зобов’язань проводилася, за перiод, що пiдлягав перевiрцi.
Зберiгання документiв, регiстрiв та звiтностi здiйснюється на протязi встановленого законодавством перiоду.
6 Фiнансова звiтнiсть
6.1 Роз’яснення до Балансу
А. Необоротнi активи
Згiдно облiкової полiтики та вiдповiдно МСБО 16, Товариство обрало метод облiку основних засобiв: модель справедлива вартiсть мiнус накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi».
Первинна вартiсть основних засобiв, на балансi станом на 31.12.2012 р., складала 72 847 тис. грн. Знос станом на 31.12.2012 р. складає 29 188 тис. грн., залишкова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2012 р. становить 43 659 тис. грн.
Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом. Термiн амортизацiї 2-3-5-20-50 рокiв в залежностi вiд технiчної характеристики основного засобу. Амортизацiя нараховується з мiсяця, що слiдує за мiсяцем вводу в експлуатацiю об’єкта основних засобiв. Надходження пiдтвердженнi первинними документами на придбання та оцiненi за вартiстю придбання.
При вiдображеннi у облiку руху основних засобiв порушень не визначено.
Первинна вартiсть нематерiальних активiв станом на 31.12.2012 р., складала 504 тис. грн. Накопичена амортизацiя нематерiальних активiв станом на 31.12.2012 р. складає 430 тис. грн.
Незавершене будiвництво станом на 31.12.2012 р. в розмiрi 601 тис. грн. пiдлягає перекласифiкацiї у вiдповiдностi з МСФЗ та вважається ОЗ, що i вiдображено в звiтностi.
В. Оборотнi активи
Виробничi запаси
Оцiнка товарно-матерiальних цiнностей вiдбувається, виходячи з первинних документiв, за цiнами та в кiлькостi зазначених в них та при трансформацiї звiтностi в вiдповiдностi з облiковою полiтикою Товариства i в частинi вимог п.9 та 10 МСБО 2. Порушень при веденнi облiку руху товарно-матерiальних цiнностей перевiркою не виявлено.
Протягом року на Товариствi для оцiнки вибуття запасiв використовували метод собiвартостi перших за часом надходження запасiв, який залишався незмiнним протягом перевiреного перiоду.
Iнвентаризацiя запасiв проводилася.
Облiк товарно-матерiальних цiнностей вiвся на активному балансовому рахунку 20 «Виробничi запаси».
Виробничi запаси станом на 31.12.2012 року складають 79 тис. грн., незавершене виробництво станом на 31.12.2012 року становить 672 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2012 р. складає: за товари, роботи та послуги 3 317 тис. грн., iнша поточна дебiторська заборгованiсть 341 тис. грн. Розрахунок резерву сумнiвних боргiв -1 273тис.гн..
Пiдтвердження дебiторської заборгованостi вiд стороннiх органiзацiй надано для перевiрки в повному обсязi.
Iнвентаризацiя заборгованостей Товариства за 2012 рiк проводилась. На момент проведення iнвентаризацiї в Товариствi, аудитор присутнiй не був, так як дата проведення iнвентаризацiї передувала датi проведення аудиторської перевiрки. В зв’язку з цим, наш аудиторський висновок буде модифiковано вiдповiдним чином.
Грошовi кошти
Облiк касових операцiй ведеться згiдно з «Положенням про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi», затвердженого постановою НБУ № 72 вiд 19.02.2001р.
Безготiвковi розрахунки здiйснюються Товариством з дотриманням вимог дiючого законодавства. У наявностi маються виписки банку з додатками до них, пiдiбранi в хронологiчному порядку.
Станом на 31.12.2012 року залишок грошових коштiв в нацiональнiй валютi становить 3 393 тис. грн.
Витрати майбутнiх перiодiв
Витрати майбутнiх перiодiв у звiтностi за МСФЗ вiдображають у складi iнших оборотних активiв без видiлення окремої статтi, що i зроблено шляхом перекласифiкацiї в сумi 15 тис. грн. станом на 31.12.2012 р.
С. Власний капiтал
Статутний капiтал пiдприємства станом на 31.12.2012р. у вiдповiдностi до установчих документiв та Свiдоцтва ДКЦПФР №46/10/10/1/10 вiд 08.11.2011р. становить 1178788 грн., який подiлений на 4715152 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна, вiдповiдає засновницьким документам - повнiстю сплачений.
Дипозитарiй - ПАТ «Нацiональний дипозитарiй України», код ЄДРПОУ 30370711, який знаходиться за адресою: 01011, м. Київ, вул. Грiнченка 3.
Зберiгач - ПАТ «Укргазбанк», код ЄДРПОУ 23697280, який знаходиться за адресою : м. Київ, вул. Єреванська, буд.1.
Зберiгач - ТОВ «Стандарт», код ЄДРПОУ 31954068, який знаходиться за адресою :м. Київ, вул. Верхнiй Вал, буд.24.
За iнформацiєю яку ми отримали пiд час проведення аудиторської перевiрки станом на 31.12.2012 р. встановився такий розподiл акцiй:
- 470 акцiонера - фiзичнi особи володiють 99,9526 вiдсоткiв Статутного капiталу, одному з яких належить бiльше 10 % акцiй пiдприємства;
- 2 акцiонера - юридичнi особи – мають у своєму розпорядженнi вiдповiдно 0,0474 вiдсоткiв Статутного капiталу (2235 акцiй);
Проведений аудит дає нам право пiдтвердити адекватнiсть визначення i формування величини Статутного капiталу у розмiрi 1 179 тис. грн. та його 100% сплати за рахунок внескiв акцiонерiв, його структури за перелiченим вище призначення, так i достовiрностi його вiдображення у вiдповiдних статтях Балансу (форма №1) станом на 31.12.2012р.
У вiдповiдностi з вимогами Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», «Про цiннi папери i фондовий ринок», Статуту Товариства , ми провели аудит достовiрностi бухгалтерського облiку наявностi та руху власного капiталу Товариства шляхом перевiрки як засновницьких документiв, так i даних первинного, аналiтичного i синтетичного облiку в розрiзi його фактичної структури:
- Статутного капiталу в розмiрi 1 179 тис. грн.;
- Додатковий вкладений 3 тис. грн.;
- Iнший додатковий капiтал 36 849 тис. грн.;
- Резервного капiталу 543 тис. грн.;
- Нерозподiленого прибутку в розмiрi 9 923 тис. грн.
Дивiденди на дату проведення аудиту за 2012р. не нараховувались i не сплачувались.
D. Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв
Забезпечення виплат персоналу станом на 31.12.2012 р. є поточною складовою та становить 172тис.грн.
Е. Заборгованiсть
Довгострокова та поточна заборгованiсть станом на 31.12.2012 р. в сумi 2 866 тис. грн., а саме: вiдстроченi податковi зобов’язання в сумi 327 тис. грн., кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1 278 тис. грн., кредиторська заборгованiсть з одержаних авансiв 434 тис. грн., кредиторська заборгованiсть перед бюджетом 290 тис. грн., заборгованiсть зi страхування 14 тис. грн., заборгованiсть з оплати працi 164 тис. грн. та iншi поточнi зобов’язання 359 тис. грн.
Визначення, облiк та оцiнка зобов`язань вiдповiдає, прийнятiй на Товариствi полiтицi. Вибiркова перевiрка дає змогу зробити висновок, що у всiх суттєвих аспектах зобов`язання Товариства у бухгалтерському облiку вiдображенi у повному обсязi та вiдповiдають розмiру визнаних засобiв чи витрат.
Iнформацiя про поточну кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги, iншi поточнi зобов'язання та довгостроковi фiнансовi зобов’язання для перевiрки надавалась в повному об’ємi.
Облiк розрахункiв з пiдзвiтними особами ведеться згiдно первинних документiв. Перевiркою не встановлено порушень ведення облiку розрахункiв з пiдзвiтними особами.
6.2 Дiї, що виникли пiсля дати Балансу
За перiод з 01.01.2013 р. по 15.03.2013 р. не пройшли подiї, що могли суттєво вплинути на фiнансову звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства.
Протягом звiтного перiоду не вiдбувалось нi купiвлi, нi продажу понад 10 вiдсоткiв вартостi активiв (у тому числi акцiй (частки, паю) у статутному (складеному, пайовому) капiталi iншої юридичної особи), не пов'язану з основною дiяльнiстю.
Iнформацiя про змiни в органiзацiйнiй структурi ПАТ за звiтний перiод: змiн не було.
Протягом звiтного перiоду створення нових дочiрнiх пiдприємств емiтента та набуття пiдприємством статусу залежного вiд емiтента не вiдбувалось.
Iнформацiю стосовно системи оцiнки та управлiння ризиками.
Товариство для ефективного управлiння ризиками здiйснює такi заходи:
- регулярно виявляє та оцiнює ризики, якi впливають на досягнення стратегiчних та операцiйних цiлей;
- забезпечує прийняття рiшень з врахуванням їх потенцiйних ризикiв та встановленню ризик-апетиту;
- обирає оптимальну стратегiю управлiння ризиками, порiвнюючи ступiнь зниження ризику та вартiсть заходiв з їх управлiння;
- здiйснює регулярний монiторинг ефективностi заходiв з управлiння ризиками;
- рекомендує страхування ризикiв, управлiння якими всерединi компанiї нерацiонально чи неможливо.
7 Операцiї з пов’язаними сторонами
Протягом 2012 року Товариство не мало операцiї з пов’язаними сторонами якi б могли мати вплив на фiнансову звiтнiсть.
8 Непередбаченi зобов’язання
Податковi та юридичнi питання
Українське законодавство, що регулює оподаткування та аспекти здiйснення операцiй, продовжує розвиватися як наслiдок переходу до ринкової економiки. Положення законодавчих та нормативних актiв не завжди чiтко сформульованi, а їх iнтерпретацiя залежить вiд точки зору мiсцевих, регiональних i центральних органiв державної влади та iнших урядових iнститутiв. Нерiдко точки зору рiзних органiв на певне питання не спiвпадають. Керiвництво вважає, що дiяльнiсть Товариства здiйснювалась вiдповiдно до законодавства, i всi передбаченi законодавством податки були нарахованi або сплаченi.
Захворювання
За перiод, що пiдлягав перевiрцi, на Товариствi не зафiксованi випадки виробничого травматизму чи професiйного захворювання, що є позитивним фактором. Вiдповiдно, виплат сум компенсацiй втрат вiд нещасних випадкiв на виробництвi та вiд професiйних захворювань протягом перiоду – не було.
Оподаткування
Внаслiдок наявностi в Українському законодавствi, й податковому зокрема, положень, якi дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачення, а також через практику, що склалася в загалом нестабiльному економiчному середовищi, за якої податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчної дiяльностi, у разi, якщо податковi органи пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва економiчної дiяльностi Пiдприємства, можливо, що Пiдприємство змушене буде сплатити додатковi податки, штрафи, пенi. Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть фiнансових iнструментiв, втрати та резерви пiд знецiнення, а також на ринковий рiвень цiн на угоди. На думку керiвництва, Пiдприємство сплатило усi податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти можуть переглядатися вiдповiдними податковими органами протягом трьох рокiв.
Економiчне середовище
Пiдприємство здiйснює свою основну дiяльнiсть на територiї України. Закони та нормативнi акти, якi впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися. Подальший економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних заходiв, якi вживаються українським Урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу Пiдприємства. Майбутнє спрямування економiчної полiтики з боку Українського Уряду може мати вплив на реалiзацiю активiв Пiдприємства, а також на здатнiсть Пiдприємства сплачувати заборгованостi згiдно строкiв погашення.
Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками.
Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства включають торгову кредиторську заборгованiсть, банкiвськi кредити, цiннi папери, фiнансову оренду. Основною цiллю даних фiнансових iнструментiв є залучення коштiв для фiнансування операцiй Пiдприємства. Також Пiдприємство має iншi фiнансовi iнструменти, такi як торгова дебiторська заборгованiсть, грошовi кошти та короткостроковi депозити.
Основнi ризики включають кредитний ризик , ризик лiквiдностi та валютний ризик.
Полiтика управлiння ризиками включає наступне:
Кредитний ризик. Пiдприємство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Операцiї з новими клiєнтами здiйснюються на основi попереднiх оплат. Дебiторська заборгованiсть пiдлягає постiйному монiторингу. Вiдносно кредитного ризику, пов’язаного з iншими фiнансовими iнструментами, якi включають фiнансовi iнвестицiї, доступнi для продажу, та фiнансовi iнвестицiї до погашення, ризик пов'язаний з можливiстю дефолту контрагента, при цьому максимальний ризик дорiвнює балансовiй вартостi iнструменту.
В областi управлiння капiталом керiвництво Товариства ставить своєю метою гарантувати Товариству можливiсть ведення безперервної дiяльностi для забезпечення доходiв акцiонерам та вигiд iншим зацiкавленим сторонам, а також пiдтримка оптимальної структури капiталу з метою зниження витрат на його залучення.
Для пiдтримки структури капiталу та його корегування Товариство може коригувати суму дивiдендiв, якi сплачуються акцiонерам, провести повернення капiталу акцiонерам, випустити новi акцiї чи продати активи для зниження заборгованостi.
Звiт
щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв
Публiчного акцiонерного товариства
«Укрводпроект»
станом на 31 грудня 2012 р.
Розкриття iнформацiї статтi 41
В результатi проведення аудиторських процедур нами були встановленi факти про iншi подiї, iнформацiя про якi мала б надаватись користувачам звiтностi згiдно з вимогами статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок».
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв, ми можемо зробити висновок, що iнформацiя про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до змiни вартостi його цiнних паперiв i визнаються частиною першою статтi 41 Закону України „ Про цiннi папери та фондовий ринок” своєчасно оприлюднюється товариством та надається користувачам звiтностi.
Оприлюднення фiнансової звiтностi емiтента проведено у газетi «Вiдомостi державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку» № 82 (1335) вiд 30.04.2012 року.
Черговi загальнi Збори акцiонерiв за 2011 рiк були проведенi 30 березня 2012 року. Про Збори акцiонери були повiдомленi персонально шляхом направлення листiв вiд 20.02.2012 р. та через засоби масової iнформацiї в порядку, передбаченому Статутом Товариства в газетi «Вiдомостi державної комiсiї цiнних паперiв» № 36 вiд 22.02.2012р. та на стрiчцi новин ДКЦПФР 28.02.2012 року.
Протягом звiтного 2012 року позачергових загальних Зборiв акцiонерiв не було.
Iнша допомiжна iнформацiя
Звiт щодо результатiв виконання додаткових вимог, визначених п. 2.7 «Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)», затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 29.09.2011 року №1360
Серед всiх подiй, якi потребують вiдображення є те, що:
- прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу - iнформацiя вiдсутня;
- прийняття рiшення про викуп власних акцiй - iнформацiя вiдсутня;
- сукупнiсть процедур з включення/виключення (факти лiстингу/делiстингу) цiнних паперiв до реєстру органiзатора торгiвлi та здiйснення контролю за вiдповiднiстю умовам та вимогам, установленим у правилах органiзатора торгiвлi не проводилися;
- отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента в перевiряємому перiодi не було;
- змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй не було;
- наданi вiдомостi про змiну складу посадових осiб вiд 30. 03.2012 року.
Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Вартiсть чистих активiв Товариства визначена з урахуванням “Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних Товариств”, затверджених рiшенням ДКЦПФР № 485 вiд 17.11.2004р. Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства станом на 31.12.2012 р. бiльша вiд статутного капiталу Товариства та нормативного i складають 48 497 тис. грн. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.
Наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю
Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть».
В результатi проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактiв про iншi подiї, iнформацiя про якi мала б надаватись користувачам звiтностi згiдно з вимогами статтi 41 Закону України „Про цiннi папери та фондовий ринок”.
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв, ми можемо зробити висновок, що iнформацiя про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до змiни вартостi його цiнних паперiв i визнаються частиною першою статтi 41 Закону України „Про цiннi папери та фондовий ринок” своєчасно оприлюднюється товариством та надається користувачам звiтностi.
Аудитор не отримав достатнi та прийнятнi аудиторськi докази того, щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв (Товариством) та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.
Виконання значних правочинiв
Значний правочин – правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй), учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.
Аудитор виконав процедури на вiдповiднiсть законодавству у частинi вимог до закону: п.1-5 ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства».
Товариство у 2012 роцi вiдповiдно до ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства» мало виконання значного правочину, що становить 19,8 вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Дозвiл на виконання санкцiонувала Наглядова Рада (Протокол №5 вiд 27.07.2012 року)
Стан корпоративного управлiння, у тому числi наявнiсть внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»
Аудитор здiйснив виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi наявностi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства».
Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо:
1) вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у товариствi вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту,
2) достовiрностi та повноти розкриття iнформацiї про стан корпоративного управлiння у роздiлi «Iнформацiя про стан корпоративного управлiння» рiчного звiту акцiонерного товариства.
Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту. Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується положеннями Статуту.
В Товариствi дiють такi органи управлiння: Збори акцiонерiв, Наглядова Рада, Ревiзiйна комiсiя.
В межах корпоративного управлiння здiйснення функцiй внутрiшнього контролю за дiяльнiстю Товариства виконує Наглядова Рада, яка через свої регулярнi засiдання здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Спецiально визначеної особи (внутрiшнього аудитора) немає.
Наглядова Рада та Правлiння Товариства в межах своїх можливостей придiляють увагу розвитку корпоративного управлiння для забезпечення ефективної дiяльностi Товариства з метою максимiлiзацiї добробуту акцiонерiв за рахунок зростання ринкової вартостi акцiй, виплати акцiонерам дивiдендiв, доступу акцiонерiв до управлiння Товариством шляхом надання iнформацiї, участю у Зборах.
Ознайомлення акцiонерiв з дiяльнiстю Товариства здiйснюється через участь акцiонерiв у Зборах, через засоби масової iнформацiї, розмiщення звiтностi Товариства на стрiчцi новин у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних ДКЦПФР та на ВЕБ-сайтi Товариства.
Аудитором виконанi аудиторськi процедури щодо перевiрки звiту про корпоративне управлiння, який є складовою частиною Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв Товариства за 2012 рiк.
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» можна зробити висновок, що прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у Товариствi вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства».
Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища», аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства.
Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб’єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитором були проведенi аналiтичнi процедури. Аудитором були виконанi спостереження та перевiрка. Аудитор отримав розумiння, зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення фiнансової звiтностi Товариства за 2012 рiк внаслiдок шахрайства.
Узгодження статей звiту про фiнансовий стан
(А) Нематерiальнi активи
Основнi рiзницi мiж балансовою вартiстю нематерiальних активiв за П(с)БО та вiдповiдним МСФЗ балансом включають:
* Вплив корегувань дооцiнки оборотних активiв при приватизацiї в МСФЗ звiтностi в сумi 328 тисяч гривень.
(Б) Незавершенi капiтальнi iнвестицiї
Основнi рiзницi мiж балансовою вартiстю незавершених капiтальних iнвестицiй за П(с)БО та вiдповiдним МСФЗ балансом включають:
* Вплив перекласифiкацiї на об'єкти ОЗ незавершених капiтальних iнвестицiй в МСФЗ звiтностi в сумi 601 тисяча гривень.
(В) Основнi засоби
Основнi рiзницi мiж балансовою вартiстю ОЗ за П (с) БО та вiдповiдним МСФЗ балансом включають:
* Вплив перекласифiкацiї на об'єкти основних засобiв незавершених капiтальних iнвестицiй в МСФЗ звiтностi в сумi 601 тисяча гривень.
Г) Незавершене виробництво
Основнi рiзницi мiж балансовою вартiстю незавершеного виробництва з П (с) БО та вiдповiдним МСФЗ балансом включають:
* Вплив коригувань зi списання витрат по незавершеному виробництву по причинi непризнання активом в сумi 868 тисяч гривень.
(Д) Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
Основнi рiзницi мiж балансовою вартiстю дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги з П (с) БО та вiдповiдним МСФЗ балансом включають:
* Приведення суми дебiторської заборгованостi до чистої реалiзацiйної вартостi – нарахування резерву в сумi 898 тисяч гривень.
(Е) Витрати майбутнiх перiодiв
Основнi рiзницi мiж балансовою вартiстю витрат майбутнiх перiодiв за П(с)БО та вiдповiдним МСФЗ балансом включають:
* Вплив перекласифiкацiї витрат майбутнiх перiодiв на iншi оборотнi активи в МСФЗ звiтностi в сумi 15 тисяч гривень.
* Вплив перекласифiкацiї iншi оборотнi активи з витрат майбутнiх перiодiв в МСФЗ звiтностi в сумi 15 тисяч гривень.
(Є) Статутний капiтал
Застосування МСБУ 29 вплив гiперiнфляцiї до статутного капiталу не вiдбувалося.
(Ж) Непокритий збиток
*Вплив коригувань дооцiнки оборотних активiв при приватизацiї в МСФЗ звiтностi за рахунок прибутку в сумi 328 тисяч гривень.
*Вплив коригувань зi списання витрат по незавершеному виробництву по причинi непризнання активом за рахунок прибутку в сумi 868 тисяч гривень.
* Вплив коригувань з приведення суми дебiторської заборгованостi до чистої реалiзацiйної вартостi – нарахування резерву в сумi 898 тисяч гривень.
Узгодження загального сукупного прибутку
(А) Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї реалiзацiї
Вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 3 «Звiт про фiнансовi результати», затвердженого наказом МФУ вiд 31.03.99 р. № 87, в українському звiтi про фiнансовi результати вiдображаються данi про податок на додану вартiсть.
Оскiльки цей податок є непрямим, данi про нього не наводяться у Звiтi про сукупний прибуток, складеному за МСФЗ ПДВ у сумi 1 340 тисяч гривень виключається. Отже, на цю суму зменшується дохiд вiд реалiзацiї i складає 7 582 тисяч гривень.
(Б) Iншi доходи
Основнi рiзницi мiж рядком iншi доходи за МСФЗ за та iншi операцiйнi доходи за вiдповiдним рядком П (с) БО включають дохiд за мiнусом собiвартостi реалiзацiї в сумi 264 тисячi гривень.
Узгодження статей про рух грошових коштiв
Звiт про рух грошових коштiв на Товариствi, вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 4 «Звiт про рух грошових коштiв», затвердженого наказом МФУ вiд 31.03.99 р. № 87, складається прямим методом.
Iстотних рiзниць мiж статтями Звiту про рух грошових коштiв, складеного за вимогами українського положення (стандарту), та Мiжнародним стандартом бухгалтерського облiку 7 «Звiт про рух грошових коштiв» немає.
Узгодження статей звiту про власний капiтал
Звiт про власний капiтал ведеться вiдповiдно до вимог законодавства та «Стандарту» 5 «Звiт про власний капiтал» Наказ МФУ вiд 30.11.2000 р. № 304 та пiдтверджується бухгалтерськими даними. Iстотних рiзниць мiж статтями Звiту про власний капiтал, складеного за вимогами Українського законодавства та Мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку немає та включають:
*Вплив коригувань дооцiнки оборотних активiв при приватизацiї в МСФЗ звiтностi за рахунок прибутку в сумi 328 тисяч гривень.
*Вплив коригувань зi списання витрат по незавершеному виробництву по причинi непризнання активом за рахунок прибутку в сумi 868 тисяч гривень.
* Вплив коригувань з приведення суми дебiторської заборгованостi до чистої реалiзацiйної вартостi – нарахування резерву в сумi 898 тисяч гривень.
Аналiз та оцiнка фiнансових показникiв
Аналiз та економiчна оцiнка платоспроможностi та фiнансової стiйкостi Товариства здiйсненi на основi даних фiнансових звiтiв, шляхом розрахункiв системи показникiв – коефiцiєнтiв про лiквiднiсть i фiнансову стiйкiсть та на основi перевiрки даних первинного, аналiтичного та синтетичного облiку. Для складання довiдки були наданi: фiнансовi звiти за 2012р. та оборотно – сальдовi вiдомостi по рахунках.
Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi. Аналiз лiквiдностi дозволяє визначити спроможнiсть Товариства сплачувати свої поточнi зобов’язання. Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi обчислюється як вiдношення найбiльш лiквiдних оборотних засобiв (грошових коштiв та їх еквiвалентiв, поточних фiнансових iнвестицiй та дебiторської заборгованостi) до поточних зобов’язань Товариства. Вiн вiдображає платiжнi можливостi Товариства щодо сплати поточних зобов’язань за умовами своєчасного проведення розрахункiв, тобто показує, скiльки лiквiдних коштiв припадає на 1грн. поточної заборгованостi, i становить 2,78. Що не вiдповiдає оптимальному значенню (0,6-0,8).
Товариство зможе виконати свої зобов’язання перед кредиторами, якщо вони одночасно зажадають вiд Товариства повернення всiх боргiв.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) розраховується як вiдношення оборотних активiв до поточних зобов’язань Товариства, та показує достатнiсть ресурсiв Товариства, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов’язань. Орiєнтовне позитивне значення показника 1-2. Розрахований коефiцiєнт не вищий за оптимальне значення. Так, значення цього показника за даними балансу Товариства на кiнець перiоду становить 2,84.
Це свiдчить про те, що Товариство за рахунок наявних коштiв, мобiлiзацiї боргiв на свою користь та реалiзацiї запасiв i iнших активiв в змозi одночасно задовольнити вимоги кредиторiв на 100%.

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi обчислюється як вiдношення грошових коштiв та їх еквiвалентiв, поточних фiнансових iнвестицiй до поточних зобов’язань Товариства. Вiн показує, яка частина боргiв Товариства може бути сплачена негайно. Орiєнтовне позитивне значення показника 0,25-0,5. Значення цього показника за даними балансу Товариства на кiнець року становить 1,34.
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (автономiї) показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих у його дiяльнiсть. Значення цього показника на кiнець року становить 0,14. Це свiдчить про те, що Товариство здiйснює свою дiяльнiсть за рахунок позичкового капiталу на 86%.
Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) характеризує залежнiсть Товариства вiд залучених засобiв. Розрахований коефiцiєнт (0,94) звiтного перiоду вищий за оптимальне значення – це свiдчить про не залежнiсть Товариства вiд залучених коштiв.

Коефiцiєнт рентабельностi активiв в 2012р. становив – (-0,02) – це свiдчить про те, що кожна вкладена гривня принесла Товариству збиток в розмiрi 0,02грн.
За результатами дiяльностi Товариство отримало збиток в розмiрi –(-1 083) тис. грн.

З А К Л Ю Ч Е Н Н Я
На пiдставi проведеної перевiрки фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Укрводпроект», що знаходиться: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липкiвського (колишня Урицького) 45. , можна зробити наступнi заключення:
У 2012 роцi ПАТ складає попередню фiнансову звiтнiсть по МСФО. Це означає, що звiтнiсть ПАТ в 2012 роцi складається на основi МСФЗ. Однак, ця звiтнiсть не вважається повнiстю вiдповiдною МСФЗ, так як вона вiдповiдає не всiм вимогам мiжнародних стандартiв, так як не мiстить порiвняльну iнформацiю за порiвняльний перiод. Данi представленi у фiнансовiй звiтностi вiдповiдають сальдо i оборотам в регiстрах бухгалтерського облiку. Крiм того, вiдповiдно до спiльного п.6 листа НБУ, Мiнфiну та Держстату вiд 01.12.2011 р. №12-208/1757-14830, №31-08410-06-5/30523, №04/4-07/702, ПАТ обирає датою переходу на МСФЗ з 01.01.2012 р. та подає балансовi звiти лише на 31.12.2012р., а порiвняльна iнформацiя про прибутки та збитки за 2011р. не наводилася, хоча це й суперечить п.21 та п.22 МСФЗ 1.
Привертаємо увагу на той факт, що незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, якi вживаються Урядом України, з метою пiдтримки пiдприємницького сектору, iснує невизначенiсть щодо зовнiшнiх та внутрiшнiх факторiв ринкових коливань у свiтовiй економiцi. Ми не маємо змоги передбачити можливi майбутнi змiни у цих умовах та їх вплив на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи Товариства.
Умовно - позитивна думка
На думку аудитора, за винятком впливу коригувань, що могли б бути потрiбними, про якi йдеться в попередньому параграфi фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства «Укрводпроект» справедливо та достовiрно вiдображає iнформацiю згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi i в усiх суттєвих аспектах пiдготовлена та вiдповiдає встановленим вимогам чинного законодавства України та прийнятої Облiкової полiтики i реально та точно вiдображає його фiнансовий стан на 31 грудня 2012 року по результатах операцiй з 01 сiчня 2012 року по 31 грудня 2012 року i дозволяє пiдтвердити правильнiсть та адекватнiсть формування власного капiталу, його структури, призначення та його 100% сплати за рахунок внескiв акцiонерiв.
Фiнансова звiтнiсть у всiх iстотних аспектах складено на пiдставi даних бухгалтерського облiку.
При складаннi Фiнансової звiтностi були дотриманi принципи послiдовностi i безперервностi дiяльностi.
Вартiсть чистих активiв Товариства визначена з урахуванням “Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних Товариств”, затверджених рiшенням ДКЦПФР № 485 вiд 17.11.2004 р. Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства станом на 31.12.2012 р. бiльша вiд статутного капiталу Товариства i складають 48 497 тис. грн. та бiльша вiд нормативного. Вимоги п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України дотримуються.
Активи i зобов’язання враховуються на тiй пiдставi, що Товариство зможе виконати свої зобов’язання i реалiзувати активи в процесi звичайної дiяльностi як мiнiмум 12 мiсяцiв з дати складання перевiреної аудитором фiнансової звiтностi. Проведенi аудиторськi процедури дають нам можливiсть пiдтвердити припущення про безперервнiсть дiяльностi Товариства. Звертаємо увагу на умови здiйснення дiяльностi у звiтному роцi, а саме на полiтичнi та економiчнi змiни в Українi, якi впливали та можуть впливати на дiяльнiсть Товариства. Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнським персоналом можливого впливу умов здiйснення дiяльностi на операцiї та фiнансовий стан Товариства та не мiстить посилання, якi могли б мати мiсце, якби Товариство не змогло продовжувати свою дiяльнiсть у майбутньому.

Проведений аналiз показникiв фiнансового стану товариства дає нам можливiсть зробити висновок, що вищевказаний досягнутий рiвень показникiв забезпечує Товариству середню платоспроможнiсть та фiнансову стiйкiсть при вiрогiдностi його безперервного функцiонування, як суб’єкта господарювання.
Товариство дотримується принципiв корпоративного управлiння, якi затвердженi Загальними зборами акцiонерiв.
Фiнансова звiтнiсть пiдписана уповноваженими особами.
Додатки, пiдписанi аудитором:
1. Баланс станом на 31.12.2012 р, валюта якого складає 51 535,0 тис. грн.
2. Звiт про фiнансовi результати за 2012 р., з чистим збитком 1 083,0 тис. грн.
3. Звiт про рух грошових коштiв за 2012 р.;
4. Звiт про власний капiтал за 2012 р.
Аудит проводився незалежною аудиторсько - консалтiнговою фiрмою «РАДА - АУДИТ», що дiє на пiдставi Свiдоцтва про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 0759, виданого Аудиторською палатою України 26.01.2001 року, рiшення № 98 та дiю якого продовжено рiшенням Аудиторської палати України №158 вiд 26.01.2006 р., №227/3 вiд 27.01.2011 р.
Реквiзити ТОВ АКФ «Рада-Аудит» : адреса 03035 м. Київ, вул. Урицького 45, оф.702, т./факс 044-2498882 т. 050-3583335.

Аудитор Iльченко О.О.
Сертифiкат серiї А № 002342 вiд 29.06.1995р.
та продовжений до 29.06.2014р.- АПУ
Директор – аудитор
АКФ «Рада-Аудит» Iльченко О.О.
Сертифiкат серiї А № 002342 вiд 29.06.1995р.
та продовжений до 29.06.2014р.- АПУ
Дата видачi аудиторського висновку “ 15 ” березня 2013 р.
Цей аудиторський висновок складено в трьох оригiнальних примiрниках. З яких перший та другий примiрник отримано замовником “ 15 ” березня 2013 р. Третiй примiрник аудиторського висновку знаходиться у справах аудиторської фiрми „Рада- Аудит”.
Керiвництво прийняло всi зауваження та рекомендацiї до уваги i претензiй до аудитора не має.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

У 2012 роцi ПАТ складає попередню фiнансову звiтнiсть по МСФО. Це означає, що звiтнiсть ПАТ в 2012 роцi складається на основi МСФЗ. Однак, ця звiтнiсть не вважається повнiстю вiдповiдною МСФЗ, так як вона вiдповiдає не всiм вимогам мiжнародних стандартiв, так як не мiстить порiвняльну iнформацiю за порiвняльний перiод.
Перша фiнансова звiтнiсть ПАТ за МСФЗ буде складатись за звiтний перiод 2013 року.
За 2012 р. товариство складає попередню фiнансову звiтнiсть за МСФЗ. При складаннi попереднього звiту за МСФЗ за 2012 р. не дотримуються деякi вимоги МСФЗ 1, МСБО 1 i МСБО 34.
Данi попередньої фiнансової звiтностi, складеної за 2012. р на основi МСФЗ, будуть використанi в якостi зрiвняних даних для складання повних фiнансових звiтiв за МСФЗ за звiтний перiод 2013 року.
Вiдповiдно до спiльного листа НБУ, Мiнфiну та Держстату вiд 01.12.2011 р., АТ обирає датою переходу на МСФЗ з 01.01.2012 р.
Основнi засоби вiдображаються за справедливою вартiстю, за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд знецiнення. На дату переходу до МСФЗ Товариство використало справедливу вартiсть в якостi умовної вартостi. З цiєю метою керiвництво визначило справедливу вартiсть об’єктiв основних засобiв станом на дату переходу до МСФЗ. При цьому справедлива вартiсть визначалась як сума, на яку актив можна було б обмiняти в операцiях мiж добре обiзнаними, незалежними одна вiд одної сторонами, якi бажають здiйснити таку операцiю. Справедлива вартiсть активiв, для яких iснує ринок, визначалась за їхньою ринковою вартiстю. Якщо для об’єкта основних засобiв, через його спецiальне призначення, не iснувало ринкових iндикаторiв справедливої вартостi, i даний об’єкт рiдко є предметом продажу, за виключенням випадкiв продажу як частини дiючого господарського об’єкта, для оцiнки справедливої вартостi використовувався дохiдний метод амортизованої вартостi замiщення.
Амортизацiя основних засобiв нараховується з метою списання вартостi вiдповiдного активу протягом строку корисного використання i розраховується з використанням прямолiнiйного методу у дiапазонi вiд 3 до 50 рокiв.
Вiдповiдно МСБО 38 , критерiєм признання нематерiального активу є:
• iдентифiкованiсть;
• контроль (ПАТ отримає дохiд, а не третi особи);
• принесе в майбутньому економiчнi вигоди чи зменшення витрат.
Сума, яка пiдлягає амортизацiї, становить первiсну вартiсть або умовну вартiсть об’єкта основних засобiв, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть активу – це очiкувана сума, яку одержали б на даний момент вiд реалiзацiї об’єкта основних засобiв пiсля вирахування очiкуваних витрат на вибуття, якби даний актив уже досяг того вiку та стану, у якому, як можна очiкувати, вiн буде перебувати наприкiнцi строку свого корисного використання.
Нематерiальнi активи в момент придбання оцiнюються по первiснiй вартостi. Їх облiк ведеться по первiснiй вартостi за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд знецiнювання. Амортизацiя нематерiальних активiв розраховується з використанням прямолiнiйного методу. Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного використання не амортизуються та перевiряються на предмет знецiнювання на кожну звiтну дату.
Незавершене будiвництво включає витрати, безпосередньо пов’язанi з будiвництвом основних засобiв, включаючи вiдповiдний розподiл накладних витрат, понесених безпосередньо пiд час будiвництва. Незавершене будiвництво не амортизується. Амортизацiя незавершеного будiвництва починається з моменту готовностi даних активiв до експлуатацiї, тобто коли вони перебувають у мiсцi та станi, який забезпечує їхню експлуатацiю вiдповiдно до намiрiв керiвництва.
Вiдповiдно до МСБО 2, до запасiв будуть вiдноситься активи, якi вiдповiдають наступним критерiям:
• перебувають у процесi виробництва продукцiї (послуг) iз метою продажу (готова продукцiя, напiвфабрикати, незавершене виробництво);
• утримуються для продажу за умов звичайної господарської дiяльностi (товари);
• принесуть в майбутньому економiчнi вигоди;
• будуть використаний для господарської дiяльностi протягом 1 року;
• можуть бути оцiненi;
Запаси вiдображаються за меншою з двох величин: первiсної вартостi та чистої вартостi реалiзацiї. Первiсна вартiсть запасiв включає витрати на сировину, прямi витрати на оплату працi та вiдповiднi накладнi витрати, понесенi до доведення запасiв до їхнього теперiшнього мiсця розташування та стану. При перемiщеннi запасiв з базових складiв в пiдроздiли та при продажу запасiв застосовувався метод iдентифiкованої вартостi оцiнки вiдповiдної одиницi запасiв. При передачi запасiв у виробництво їхня оцiнка здiйснюється з використанням методу середньозваженої вартостi. Чиста вартiсть реалiзацiї визначається виходячи з розрахункової цiни продажу, за вирахуванням всiх очiкуваних витрат на завершення виробництва та реалiзацiю.
Фiнансовi активи представленi кредитами та дебiторською заборгованiстю. Класифiкацiя залежить вiд характеру та цiлi фiнансових активiв i визначається на момент первiсного визнання.
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть з фiксованими платежами або платежами, якi можна визначити, яка не має котирування на активному ринку, класифiкується як кредити та дебiторська заборгованiсть. Кредити та дебiторська заборгованiсть оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка, за вирахуванням збитку вiд знецiнення. Доходи з вiдсоткiв визнаються iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка, за винятком короткострокової дебiторської заборгованостi, коли визнання вiдсоткiв не буде мати iстотного впливу. Короткострокова дебiторська заборгованiсть, на яку не нараховуються вiдсотки, вiдображається за номiнальною вартiстю.
Вiдповiднi резерви на покриття збиткiв вiд сумнiвної заборгованостi визнаються в складi прибутку або збитку, коли iснують об’єктивнi свiдчення того, що актив знецiнився.
Нарахування резерву пiд сумнiвну заборгованiсть здiйснюється у розмiрi 10% коли iснує вiрогiднiсть не отримання суми заборгованостi в повному обсязi до визначеної дати; та 100% у випадку, коли iснує вiрогiднiсть не отримання суми заборгованостi в повному обсязi.
Акцiонерний капiтал визнається за iсторичною вартiстю, скоригованою на вплив вiд застосування МСФО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї» для внескiв, зроблених до 31 грудня 2000 року. Вплив вiд застосування МСФО 29 вiдображається в Балансi в складi додаткового капiталу.
Резерви визнаються, коли пiдприємство має поточне юридичне або конструктивне зобов’язання внаслiдок минулої подiї, i при цьому iснує ймовiрнiсть, що воно буде змушене погасити дане зобов’язання i можна зробити достовiрну оцiнку зобов’язання. I вiдповiдно МСБО 37 "Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи" створенi непередбаченi зобов'язання вiдображаються у роздiлi II пасиву балансу"3абезпечення наступних витрат i платежiв" по статтi "Iншi забезпечення". До них вiдносять нарахованi у звiтному перiодi майбутнi витрати та платежi (податки, гарантiйнi зобов'язання, резервнi вiдрахування на сплату майбутнiх вiдпусток працiвникiв тощо), величина яких на дату складання балансу визначається шляхом попереднiх оцiнок, а також суми цiльового фiнансування, витрати за якими на дату балансу також є розрахунковими.
Умовнi зобов’язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Вони розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi, окрiм випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди,є незначною.
Пiдприємство не має нiяких iнших пенсiйних програм, крiм державної пенсiйної системи України, що вимагає вiд роботодавця здiйснення поточних внескiв, якi розраховуються як вiдсоткова частка вiд загальної суми заробiтної плати. Цi витрати в звiтi про прибутки та збитки вiдносяться до перiоду, в якому нараховується заробiтна плата. Крiм цього, на Пiдприємствi не iснує програм додаткових виплат при виходi на пенсiю та iнших компенсацiйних програм, якi б потребували додаткових нарахувань.
Дохiд ПАТ – це валове надходження економiчних вигiд протягом перiоду, що виникає у ходi звичайної дiяльностi суб’єкта господарювання, коли власний капiтал зростає в результатi цього надходження, а не в результатi внескiв учасникiв власного капiталу (згiдно з МСБО 18).
Доходи вiд реалiзацiї оцiнюються за справедливою вартiстю компенсацiї, отриманої в оплату або очiкуваної до отримання. Доходи вiд реалiзацiї зменшуються на очiкувану суму повернутих клiєнтам товарiв та готової продукцiї.
Доходи вiд реалiзацiї визнаються за умови виконання всiх наведених нижче умов:
• Пiдприємство передало покупцю усi iстотнi ризики та вигоди.
• Пiдприємство бiльше не бере участi в управлiннi та не здiйснює контроль за реалiзованими товарами, готовою продукцiєю.
• Сума доходiв може бути достовiрно визначена.
• Iснує вiрогiднiсть, що економiчнi вигоди, пов’язанi з операцiєю, будуть отриманi пiдприємством.
• Понесенi витрати можуть бути достовiрно оцiненi.
При визначеннi доходу використовується метод нарахування. Витрати визнаються одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здiйсненi. В фiнансовiй звiтностi для вiдображення витрат використовується модель по функцiям затрат.
Згiдно МСФЗ 36 «Знецiнення активiв» облiк знецiнення активiв буде базуватися на принципi обачностi, дотримання якого, зокрема, не допускає завищення їх (активiв) оцiнки. Пiд знецiненням мається на увазi зниження корисностi активiв, яке виражається у перевищеннi їх балансовою вартiстю над вiдшкодовуванню сумою (§8 IAS 36). Тестування активiв на знецiнення, ПАТ проводитиме на основi вже виявлених ознак знецiнення окремих об’єктiв або генеруючих одиниць. Ознаки знецiнення активiв (зовнiшнi та внутрiшнi):
• Значне зниження ринкової вартостi активу;
• Значнi змiни в технологiчному процесi;
• Значне зростання вiдсоткових ставок, якi впливають на рентабельнiсть активiв ПАТ;
• Чистi активи ПАТ значно перевищують його ринкову капiталiзацiю;
• Реструктуризацiя чи припинення деяких видiв дiяльностi;
• Значне зниження грошових надходжень, очiкуваних у процесi експлуатацiї активу.
• Моральний та фiзичний знос, що впливає на актив.
Ознак знецiнення, для тестування активiв на знецiнення, протягом року на Товариствi не було.
Пiдприємство самостiйно визначає свою облiкову полiтику. Облiкова полiтика Пiдприємства оформлена документально згiдно наказу “Про облiкову полiтику”.
Господарськi операцiї здiйснюються на основi первинних документiв, на основi яких складають зведенi облiковi документи. Iнформацiя, що мiститься у прийнятих до облiку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського облiку в регiстрах синтетичного та аналiтичного облiку. Облiк ведеться в журнально-ордернiй.
Iнвентаризацiя основних засобiв та запасiв проводилася, за перiод, що пiдлягав перевiрцi. Iнвентаризацiя зобов’язань проводилася, за перiод, що пiдлягав перевiрцi.
Зберiгання документiв, регiстрiв та звiтностi здiйснюється на протязi встановленого законодавством перiоду.
Фiнансова звiтнiсть
Роз’яснення до Балансу
А. Необоротнi активи
Згiдно облiкової полiтики та вiдповiдно МСБО 16, Товариство обрало метод облiку основних засобiв: модель справедлива вартiсть мiнус накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi».
Первинна вартiсть основних засобiв, на балансi станом на 31.12.2012 р., складала 72 847 тис. грн. Знос станом на 31.12.2012 р. складає 29 188 тис. грн., залишкова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2012 р. становить 43 659 тис. грн.
Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом. Термiн амортизацiї 2-3-5-20-50 рокiв в залежностi вiд технiчної характеристики основного засобу. Амортизацiя нараховується з мiсяця, що слiдує за мiсяцем вводу в експлуатацiю об’єкта основних засобiв. Надходження пiдтвердженнi первинними документами на придбання та оцiненi за вартiстю придбання.
При вiдображеннi у облiку руху основних засобiв порушень не визначено.
Первинна вартiсть нематерiальних активiв станом на 31.12.2012 р., складала 504 тис. грн. Накопичена амортизацiя нематерiальних активiв станом на 31.12.2012 р. складає 430 тис. грн.
Незавершене будiвництво станом на 31.12.2012 р. в розмiрi 601 тис. грн. пiдлягає перекласифiкацiї у вiдповiдностi з МСФЗ та вважається ОЗ, що i вiдображено в звiтностi.
В. Оборотнi активи
Виробничi запаси
Оцiнка товарно-матерiальних цiнностей вiдбувається, виходячи з первинних документiв, за цiнами та в кiлькостi зазначених в них та при трансформацiї звiтностi в вiдповiдностi з облiковою полiтикою Товариства i в частинi вимог п.9 та 10 МСБО 2. Порушень при веденнi облiку руху товарно-матерiальних цiнностей перевiркою не виявлено.
Протягом року на Товариствi для оцiнки вибуття запасiв використовували метод собiвартостi перших за часом надходження запасiв, який залишався незмiнним протягом перевiреного перiоду.
Iнвентаризацiя запасiв проводилася.
Облiк товарно-матерiальних цiнностей вiвся на активному балансовому рахунку 20 «Виробничi запаси».
Виробничi запаси станом на 31.12.2012 року складають 79 тис. грн., незавершене виробництво станом на 31.12.2012 року становить 672 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2012 р. складає: за товари, роботи та послуги 3 317 тис. грн., iнша поточна дебiторська заборгованiсть 341 тис. грн. Розрахунок резерву сумнiвних боргiв -1 273тис.гн..
Пiдтвердження дебiторської заборгованостi вiд стороннiх органiзацiй надано для перевiрки в повному обсязi.
Грошовi кошти
Облiк касових операцiй ведеться згiдно з «Положенням про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi», затвердженого постановою НБУ № 72 вiд 19.02.2001р.
Безготiвковi розрахунки здiйснюються Товариством з дотриманням вимог дiючого законодавства. У наявностi маються виписки банку з додатками до них, пiдiбранi в хронологiчному порядку.
Станом на 31.12.2012 року залишок грошових коштiв в нацiональнiй валютi становить 3 393 тис. грн.
Витрати майбутнiх перiодiв
Витрати майбутнiх перiодiв у звiтностi за МСФЗ вiдображають у складi iнших оборотних активiв без видiлення окремої статтi, що i зроблено шляхом перекласифiкацiї в сумi 15 тис. грн. станом на 31.12.2012 р.
E. Заборгованiсть
Довгострокова та поточна заборгованiсть станом на 31.12.2012 р. в сумi 2 866 тис. грн., а саме: вiдстроченi податковi зобов’язання в сумi 327 тис. грн., кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1 278 тис. грн., кредиторська заборгованiсть з одержаних авансiв 434 тис. грн., кредиторська заборгованiсть перед бюджетом 290 тис. грн., заборгованiсть зi страхування 14 тис. грн., заборгованiсть з оплати працi 164 тис. грн. та iншi поточнi зобов’язання 359 тис. грн.
Визначення, облiк та оцiнка зобов`язань вiдповiдає, прийнятiй на Товариствi полiтицi. Вибiркова перевiрка дає змогу зробити висновок, що у всiх суттєвих аспектах зобов`язання Товариства у бухгалтерському облiку вiдображенi у повному обсязi та вiдповiдають розмiру визнаних засобiв чи витрат.
Iнформацiя про поточну кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги, iншi поточнi зобов'язання та довгостроковi фiнансовi зобов’язання для перевiрки надавалась в повному об’ємi.
Облiк розрахункiв з пiдзвiтними особами ведеться згiдно первинних документiв. Перевiркою не встановлено порушень ведення облiку розрахункiв з пiдзвiтними особами.
6.2 Дiї, що виникли пiсля дати Балансу
За перiод з 01.01.2013 р. по 15.03.2013 р. не пройшли подiї, що могли суттєво вплинути на фiнансову звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства.
Протягом звiтного перiоду не вiдбувалось нi купiвлi, нi продажу понад 10 вiдсоткiв вартостi активiв (у тому числi акцiй (частки, паю) у статутному (складеному, пайовому) капiталi iншої юридичної особи), не пов'язану з основною дiяльнiстю.
Iнформацiя про змiни в органiзацiйнiй структурi ПАТ за звiтний перiод: змiн не було.
Протягом звiтного перiоду створення нових дочiрнiх пiдприємств емiтента та набуття пiдприємством статусу залежного вiд емiтента не вiдбувалось.
Iнформацiю стосовно системи оцiнки та управлiння ризиками.
Товариство для ефективного управлiння ризиками здiйснює такi заходи:
- регулярно виявляє та оцiнює ризики, якi впливають на досягнення стратегiчних та операцiйних цiлей;
- забезпечує прийняття рiшень з врахуванням їх потенцiйних ризикiв та встановленню ризик-апетиту;
- обирає оптимальну стратегiю управлiння ризиками, порiвнюючи ступiнь зниження ризику та вартiсть заходiв з їх управлiння;
- здiйснює регулярний монiторинг ефективностi заходiв з управлiння ризиками;
- рекомендує страхування ризикiв, управлiння якими всерединi компанiї нерацiонально чи неможливо.

7 Операцiї з пов’язаними сторонами
Протягом 2012 року Товариство не мало операцiї з пов’язаними сторонами якi б могли мати вплив на фiнансову звiтнiсть.
Узгодження статей звiту про фiнансовий стан
(А) Нематерiальнi активи
Основнi рiзницi мiж балансовою вартiстю нематерiальних активiв за П(с)БО та вiдповiдним МСФЗ балансом включають:
* Вплив корегувань дооцiнки оборотних активiв при приватизацiї в МСФЗ звiтностi в сумi 328 тисяч гривень.
(Б) Незавершенi капiтальнi iнвестицiї
Основнi рiзницi мiж балансовою вартiстю незавершених капiтальних iнвестицiй за П(с)БО та вiдповiдним МСФЗ балансом включають:
* Вплив перекласифiкацiї на об'єкти ОЗ незавершених капiтальних iнвестицiй в МСФЗ звiтностi в сумi 601 тисяча гривень.
(В) Основнi засоби
Основнi рiзницi мiж балансовою вартiстю ОЗ за П (с) БО та вiдповiдним МСФЗ балансом включають:
* Вплив перекласифiкацiї на об'єкти основних засобiв незавершених капiтальних iнвестицiй в МСФЗ звiтностi в сумi 601 тисяча гривень.
Г) Незавершене виробництво
Основнi рiзницi мiж балансовою вартiстю незавершеного виробництва з П (с) БО та вiдповiдним МСФЗ балансом включають:
* Вплив коригувань зi списання витрат по незавершеному виробництву по причинi непризнання активом в сумi 868 тисяч гривень.
(Д) Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
Основнi рiзницi мiж балансовою вартiстю дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги з П (с) БО та вiдповiдним МСФЗ балансом включають:
* Приведення суми дебiторської заборгованостi до чистої реалiзацiйної вартостi – нарахування резерву в сумi 898 тисяч гривень.
(Е) Витрати майбутнiх перiодiв
Основнi рiзницi мiж балансовою вартiстю витрат майбутнiх перiодiв за П(с)БО та вiдповiдним МСФЗ балансом включають:
* Вплив перекласифiкацiї витрат майбутнiх перiодiв на iншi оборотнi активи в МСФЗ звiтностi в сумi 15 тисяч гривень.
* Вплив перекласифiкацiї iншi оборотнi активи з витрат майбутнiх перiодiв в МСФЗ звiтностi в сумi 15 тисяч гривень.
(Є) Статутний капiтал
Застосування МСБУ 29 вплив гiперiнфляцiї до статутного капiталу не вiдбувалося.
(Ж) Непокритий збиток
*Вплив коригувань дооцiнки оборотних активiв при приватизацiї в МСФЗ звiтностi за рахунок прибутку в сумi 328 тисяч гривень.
*Вплив коригувань зi списання витрат по незавершеному виробництву по причинi непризнання активом за рахунок прибутку в сумi 868 тисяч гривень.
* Вплив коригувань з приведення суми дебiторської заборгованостi до чистої реалiзацiйної вартостi – нарахування резерву в сумi 898 тисяч гривень.
Узгодження загального сукупного прибутку
(А) Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї реалiзацiї
Вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 3 «Звiт про фiнансовi результати», затвердженого наказом МФУ вiд 31.03.99 р. № 87, в українському звiтi про фiнансовi результати вiдображаються данi про податок на додану вартiсть.
Оскiльки цей податок є непрямим, данi про нього не наводяться у Звiтi про сукупний прибуток, складеному за МСФЗ ПДВ у сумi 1 340 тисяч гривень виключається. Отже, на цю суму зменшується дохiд вiд реалiзацiї i складає 7 582 тисяч гривень.
(Б) Iншi доходи
Основнi рiзницi мiж рядком iншi доходи за МСФЗ за та iншi операцiйнi доходи за вiдповiдним рядком П (с) БО включають дохiд за мiнусом собiвартостi реалiзацiї в сумi 264 тисячi гривень.
Узгодження статей про рух грошових коштiв
Звiт про рух грошових коштiв на Товариствi, вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 4 «Звiт про рух грошових коштiв», затвердженого наказом МФУ вiд 31.03.99 р. № 87, складається прямим методом.
Iстотних рiзниць мiж статтями Звiту про рух грошових коштiв, складеного за вимогами українського положення (стандарту), та Мiжнародним стандартом бухгалтерського облiку 7 «Звiт про рух грошових коштiв» немає.

Узгодження статей звiту про власний капiтал
Звiт про власний капiтал ведеться вiдповiдно до вимог законодавства та «Стандарту» 5 «Звiт про власний капiтал» Наказ МФУ вiд 30.11.2000 р. № 304 та пiдтверджується бухгалтерськими даними. Iстотних рiзниць мiж статтями Звiту про власний капiтал, складеного за вимогами Українського законодавства та Мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку немає та включають:
*Вплив коригувань дооцiнки оборотних активiв при приватизацiї в МСФЗ звiтностi за рахунок прибутку в сумi 328 тисяч гривень.
*Вплив коригувань зi списання витрат по незавершеному виробництву по причинi непризнання активом за рахунок прибутку в сумi 868 тисяч гривень.
* Вплив коригувань з приведення суми дебiторської заборгованостi до чистої реалiзацiйної вартостi – нарахування резерву в сумi 898 тисяч гривень.
У 2012 роцi ПАТ складає попередню фiнансову звiтнiсть по МСФО. Це означає, що звiтнiсть ПАТ в 2012 роцi складається на основi МСФЗ. Однак, ця звiтнiсть не вважається повнiстю вiдповiдною МСФЗ, так як вона вiдповiдає не всiм вимогам мiжнародних стандартiв, так як не мiстить порiвняльну iнформацiю за попереднiй перiод. Данi представленi у фiнансовiй звiтностi вiдповiдають сальдо i оборотам в регiстрах бухгалтерського облiку. Крiм того, вiдповiдно до спiльного п.6 листа НБУ, Мiнфiну та Держстату вiд 01.12.2011 р. №12-208/1757-14830, №31-08410-06-5/30523, №04/4-07/702, ПАТ обирає датою переходу на МСФЗ з 01.01.2012 р. та подає балансовi звiти лише на 31.12.2012р., а порiвняльна iнформацiя про прибутки та збитки за 2011р. не наводилася, хоча це й суперечить п.21 та п.22 МСФЗ 1.
Фiнансова звiтнiсть у всiх iстотних аспектах складено на пiдставi даних бухгалтерського облiку.
При складаннi Фiнансової звiтностi були дотриманi принципи послiдовностi i безперервностi дiяльностi.
Вартiсть чистих активiв Товариства визначена з урахуванням “Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних Товариств”, затверджених рiшенням ДКЦПФР № 485 вiд 17.11.2004 р. Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства станом на 31.12.2012 р. бiльша вiд статутного капiталу Товариства i складають 48 497 тис. грн. та бiльша вiд нормативного. Вимоги п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України дотримуються.
Активи i зобов’язання враховуються на тiй пiдставi, що Товариство зможе виконати свої зобов’язання i реалiзувати активи в процесi звичайної дiяльностi як мiнiмум 12 мiсяцiв з дати складання перевiреної аудитором фiнансової звiтностi. Проведенi аудиторськi процедури дають нам можливiсть пiдтвердити припущення про безперервнiсть дiяльностi Товариства. Звертаємо увагу на умови здiйснення дiяльностi у звiтному роцi, а саме на полiтичнi та економiчнi змiни в Українi, якi впливали та можуть впливати на дiяльнiсть Товариства. Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнським персоналом можливого впливу умов здiйснення дiяльностi на операцiї та фiнансовий стан Товариства та не мiстить посилання, якi могли б мати мiсце, якби Товариство не змогло продовжувати свою дiяльнiсть у майбутньому.

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток